Crèdit Variable de Meteorologia

1er. Cicle d'E.S.O.

 

INTRODUCCIÓ

El crèdit variable de meteorologia de l’àrea de ciències naturals s’ha ofertat al primer trimestre a 1r cicle. Aquest crèdit s’ha concebut com a crèdit d’iniciació, per tant el contingut del crèdit fa enfocat cap a l’assoliment d’uns objectiu bàsics que més endavant exposaré.

El contingut del crèdit variable fa que aquest es pugui relacionar estretament amb el treball objecte d’estudi . No cal dir que hi ha una gran quantitat de frases fetes, rodolins,… que fan referència a la meteorologia i que han estat motiu de treball en aquest primer trimestre.

L’assoliment dels diferents continguts específics del crèdit ens han permès relacionar el contingut clarament popular de la frase feta o rodolí amb el caràcter més científic que podem trobar en certs continguts de la meteorologia.

CONTINGUTS

Fets i Conceptes

1. L’ATMOSFERA: L’atmosfera primitiva. Atmosfera, pressió i altura. Humitat i temperatura. El cicle de l’aigua

2. ELS FENÒMENS ATMOSFÈRICS: El vent i la rosa dels vents. Marinada i brisa. Els vents violents. Classificació dels núvols. Tipus de precipitació. Rosada, gebrada i glaçada. Llamps i trons. L’arc de Sant Martí i l’aurora polar.

3. LES PREVISIONS METEOROLÒGIQUES: Els mapes del temps. Anticiclons, depressions fronts. Tipus de temps característic segons el mapa previst. Aparells meteorològics.

4. EL CLIMA: Factors que influeixen en el clima. Climes de la Terra. Climogrames.

5. CLIMES DE CATALUNYA: Diferents microclimes de Catalunya. Diferència entre microclima i macroclima. Fenòmens típics de Catalunya.

Procediments

Distinció de les diferents capes atmosfèriques. Comprensió de l’evolució que ha seguit l’atmosfera. Interpretació de la variació de la temperatura i pressió amb l’altura.

Descripció dels diferents tipus de vent fent incidència als vents més coneguts a La Bisbal com són la Tramuntana, el llevant,… Descripció dels núvols i comprensió de mètodes per diferenciar-los.

Interpretació de mapes del temps reals. Estudi de diferents situacions típiques que es poden donar a Catalunya (Llevantades, tramuntanades, …). Interpretació de la informació meteorològica que surt a la premsa. Lectura d’aparells meteorològics i veure la necessitat d’una correcte col·locació.

Descripció de la diversitat de climes. El.laboració de climogrames i gràfics amb l´Excel. Comprensió de la influència de com diferents factors poden afectar al clima. Descripció dels problemes ambientals fruit de la relació entre l’ésser humà i l’atmosfera.

Distinció entre macroclima i microclima. Descripció dels factors que determinen la diversitat de microclimes de Catalunya.

Actituds, valors i normes

Hàbit d’observar l’entorn físic i en concret l’atmosfèric. Disposició cap a l’observació rigorosa i la interpretació dels fenòmens meteorològics. Veure la necessitat de la constància en la recollida de dades meteorològiques per part dels professionals o afeccionats. Valoració positiva de les informacions meteorològiques, en particular en els seus aspectes preventius.

En definitiva el CV pretén sensibilitzar als alumnes davant aquells fenòmens meteorològics que amb una mica d’atenció poden observar cada dia i que aquest fet sigui un camí cap a l’obertura de motivacions en els sentit de voler descobrir, investigar, … els "perquès" i "coms" amagats en la natura.

També es pretén que els alumnes coneguin els fenòmens característics de la zona on viuen i és en aquest punt on hi juga un paper molt important les frases fetes o rodolins que fan referència al temps ja que aquests no són res més que recopilació d’informació de fenòmens meteorològics en que la repetició en l’observació causa-efecte a fet que es consolidessin dins la cultura popular de la zona.

Activitats d’ensenyament-aprenentatge relacionats amb el treball objecte d’estudi

Les activitats no són res més que diferents fases d’un procés global. Aquest procés ha estat el següent:

1. Recopilació de frases fetes o rodolins que fessin referència al temps de la zona.

2. Classificació segons fessin referència a la pluja, al vent, al sol, a la fred, la calor…

3. Extreure la possible informació científica que hi ha darrera cada rodolí, frase feta…

Exemples:

a)Si al cel hi ha cabretes al terra hi haurà pastetes.

b)Si el sol se’n va en capa abans de tres dies se li escapa.

En l’exemple A l’alumne s’adonava que les cabretes no són res més que altocúmuls. Els altocúmuls precedeixen el front fred i això ens indica que les pluges són properes. Per tant després de les cabretes el terra es mullarà i haurà "pastetes"

L’ exemple B l’alumne he de veure que la capa de que es parla en el rodolí es refereix a núvols que es troben a ponent. Que surtin núvols de ponent pot voler dir que s’acosta un front ja que tots els fronts venen del oest o nord-oest i per tant les pluges poden ser pròximes.

left.jpg (744 bytes)

home.gif (2303 bytes)
Índex

fletxa.gif (82 bytes)