Generalitat de Catalunya
Departament
d'Educació
 
Portada > Contacta

Moodlemoot

 

La formació, clau de l'éxit en l'ús del Moodle en el CFA Palau de Mar
Joan Padrós, Monsterrat Abelló i M. Àngels Araújo

L'estiu del 2006 el Centre de Formació d'adults Palau de Mar va patir una gran transformació que va suposar l'inici d'una nova època.

En dos anys el claustre de professorat del centre s'havia reduït en més de 2/3 parts passant de 22 docents a només 7. Els ensenyaments ofertats i la metodologia utilitzada per impartir-los també van patir una seriosa transformació.

Des de la seva creació el curs 1990-1991 com a centre d'autoformació, l'escola oferia, entre d'altres ensenyaments, la possibilitat de cursar el Graduat escolar, mitjançant el programa Graduï's! Ara pot.

Amb la substitució de la titulació del Graduat Escolar pel Graduat en Educació Secundària, durant el curs 2001-2002 el CFA Palau de Mar va esdevenir la seu del programa Graduï's! Ara en secundària. que permetia l'obtenció del Graduat en educació secundària, el GES, en la modalitat de distància. A més el centre oferia d'altres ensenyaments com català, informàtica, anglès, francès, etc, tant en la modalitat d'autoformació com de forma presencial.

L'estiu del 2006, amb la creació de l' Institut Obert de Catalunya (IOC) la formació a distància en Educació secundària i bona part del professorat del centre, entre ells tot l'equip directiu, va a passar a dependre d'aquesta nova entitat.

Curs 2006-2007

El curs 2006-2007, s'iniciava, per tant, amb una profunda transformació, amb un equip directiu nou en el càrrec i amb nous reptes, com la unificació de la disparitat de metodologies que s'havien ofert fins aleshores, en una sola: l'autoformació integrada.

L'autoformació integrada és un projecte d'aprenentatge integrat que combina el treball a l'aula, en grup, amb un treball a l'aula d'autoformació, proposat i supervisat pel professorat. Això implica una disposició dels espais i dels materials per tal d'afavorir el treball d'autoaprenentatge així com un horari d'atenció i d'assessorament, per part del personal docent, el més ampli possible.

Una de les herències amb que es va trobar el centre en aquesta nova etapa era una Aula virtual , creada mitjançant el Moodle, en ple funcionament des del curs 2003-04.

Imatge actual de l'Aula virtual del CFA Palau de Mar

La transició a la nova situació, amb l'adaptació de tots els estudis del centre a la modalitat de l'autoformació integrada, dels espais del centre als estudis presencials i del professorat als nous càrrecs directius i a les noves funcions de coordinació no va deixar gaire temps per la posada en marxa de l'aula virtual.

Tot i això hi havia la voluntat ferma del conjunt de l'equip directiu i d'una part del professorat de no renunciar a l'aula virtual, però per fer-ho s'havien d'afrontar una sèrie de reptes.

Entre els factors favorables a la utilització de l'aula virtual teniem:

 • una aula virtual plenament operativa
 • el 100% del professorat amb coneixements del Moodle pel que fa al rol de professor;
 • una metodologia, l'autoformació integrada, ideal per a que els alumnes realitzessin part de la seva formació a través de l'aula virtual;
 • un disseny dels espais del centre idoni, amb aules i ordinadors a disposició de l'alumnat;
 • uns amplis horaris d'obertura del centre amb la presència permanent d'un docent a l'aula d'autoformació per resoldre els dubtes i acompanyar als estudiants en el seu procés formatiu
 • una voluntat decidida de l'equip directiu i de la majoria del professorat per recuperar l'aula virtual.

Entre els desavantatges es trobava:

 • la manca d'una persona capaç d'administrar el Moodle, i
 • la manca de coneixements del funcionament de l'aula virtual per gairebé la totalitat de l'alumnat.

Tot i això va desembocar en el fet que al llarg del segon trimestre del curs es va començar a utilitzar l'aula virtual amb algunes matèries del ensenyaments de preparació de proves d'accés als cicles formatius de grau mig, per la qual cosa es van elaborar una sèrie de guies molt visuals, que permetien a l'alumnat realitzar les diferents tasques que se'ls demanava a l'aula virtual.

Exemple de Guía didàctica sobre l'ús de l'Aula virtual

Alhora es van dedicar algunes sessions amb els grup classe per tal d'explicar el funcionament bàsic del Moodle.

Pel que fa als estudis del Graduat en Educació Secundària, a partir de l'experiència del Centre en la implantació de l'ús del Moodle en el programa Graduï's, Ara en secundària!, amb una escassa formació prèvia tant del professorat com de l'alumnat, es va decidir que la millor forma d'assegurar l'èxit de l'ús de l'aula virtual era la formació. Per això el centre, aprofitant que el Currículum del GES oferia aquesta oportunitat, va dissenyar un mòdul obert anomenat "Tecnologia de la informació per a estudiants de GES" que fou validat pel departament d'Educació i que va ser impartit als alumnes de GES durant el tercer trimestre d'aquell mateix curs.

L'objectiu general del mòdul és:

Adquirir les competències necessàries per tal d'aprofitar les eines i el recursos que les TIC posa a l'abast de l'alumnat per l'estudi del Graduat en Educació Secundària i, de forma més general, per desenvolupar-se de forma autònoma en la societat de la informació

Taula de les unitats temàtiques del mòdul “Tecnologies de la informació per a estudiants de GES” en la qual es mostren els diferents continguts de Moodle treballats en les diferents unitats

El mòdul es va realitzar mitjançant el suport d'un curs de l'aula virtual, cosa que ens va permetre, a part de les unitats en les quals l'aula virtual era l'objecte d'estudi, treballar diferents tipus d'activitats del Moodle en la resta d'unitats.

Imatge del Curs de Moodle del mòdul Tecnologies de la informació per a estudiants de GES

De forma simultània, durant aquest tercer trimestre part del professorat del GES va començar a oferir cursos de suport als mòduls que estava impartint a través del Aula virtual. D'aquesta manera els alumnes podien posar en pràctica els coneixements adquirits al mòdul d'informàtica.

Pel que fa al paper de l'administrador del Moodle, en tenir la plataforma instal·lada i en funcionament, només va caler aprendre les nocions bàsiques per donar d'alta als alumnes a l'aula virtual i per crear i restaurar els cursos, la qual cosa es va fer entre el professorat que tenia més nocions d'informàtica.

El curs 2006-07, tot i la profunda transformació que havia sofert el centre, acabava amb l'aula virtual en funcionament un altre cop, i amb la totalitat dels alumnes del GES que havien de continuar l'any següent, amb un coneixement important sobre el funcionament de l'aula virtual.

Percentatge d'usuaris amb coneixements sobre el seu rol del funcionament del l'Aula virtual

Curs 2007-2008

El curs 2007-08 havia de ser el de la consolidació de l'oferta formativa i de la nova metodologia i per tant el de la consolidació en l'ús de l'aula virtual. No obstant alguns canvis de plantilla inesperats, van fer trontollar de nou el projecte. Així 3 dels 7 professors i professores van ser substituïts, incloent-hi la directora.

De nou, però, el suport decidit que va donar el nou equip directiu va ser clau en el fet que el projecte tirés endavant. Ens vàrem trobar, però, amb un nou entrebanc: les reticències de part del nou professorat a l'ús de l'Aula virtual.

Pel que fa a l'alumnat del GES, ens trobàvem que els antics alumnes que continuaven en el centre, ja fos per que repetissin algun nivell o per que promocionessin a un nivell superior, tenien uns bons coneixements en l'ús de l'Aula virtual, però no en els alumnes de nova incorporació. Per això es va decidir que els nous alumnes, independentment del nivell del GES al qual s'incorporessin, cursessin durant el primer trimestre el mòdul “Tecnologia de la informació per a estudiants de GES”.

Amb això ens asseguràvem que la totalitat d'alumnes del GES, al llarg del primer trimestre tindrien assolits els coneixements necessaris per treballar amb l'aula virtual.

Aquesta situació no va estar exempta de problemes.

D'una banda l'increment en la matriculació dels ensenyaments del Graduat en Educació Secundària i de l'altre la poca capacitat de l'aula d'informàtica va obligar a desdoblar el grup, i tot i això, els dies de màxima assistència les condicions de treball eren francament dolentes degut a la massificació de l'aula.

D'altra banda el fet que alumnat de diversos nivells curses aquest mòdul va provocar dificultats a l'hora de comptabilitzar els horaris dels estudiants/es del mòdul amb els horaris d'altres mòduls que havien de cursar.

No obstant, amb la bona voluntat de tots i amb l'ajut de l'aula virtual es va aconseguir l'objectiu de dotar de les competències necessàries a tots els alumnes de GES per treballar amb l'aula virtual.

Valoració dels alumnes del GES de l'ús de l'Aula virtual

Tot i els problemes es gratificant comprovar la bona valoració que atorguen els estudiants del GES del CFA Palau de Mar tant de la formació rebuda en quan a l'ús de l'Aula virtual. Igualment valoren molt positivament tant els coneixements sobre l'ús del Moodle del professorat, com la idoneïtat de l'ús de l'aula virtual en una metodologia d'autoformació integrada com la que ofereix el CFA Palau de Mar.

També cal destacar el caràcter propedèutic que implica utilitzar un entorn virtual d'ensenyament-aprenentatge, atès que els alumnes es veuen preparats per realitzar, en un futur, estudis virtuals, tot i que la majoria expressa la seva preferència pels estudis presencials.

Pel contrari del que ens podíem imaginar al final del curs anterior, les mancances de formació es trobaven en el professorat.

Durant el primer trimestre del curs, tot i la bona voluntat de part del nou professorat per aprendre l'ús de l'aula virtual i la del professorat més experimentat en ajudar-los, aviat es va veure que aquest no era el camí.

En aquest cas la solució la varem trobar en una nova proposta de formació que va posar en marxa el Centre de Recursos de Formació de Persones Adultes del Departament d'Educació: la formació en centre i la formació intercentre.

En aquesta modalitat de formació en centre són els propis centres els que plantegen la realització d'una formació en el propi centre, d'acord amb les seves necessitats, amb la participació de tot el claustre o d'una bona part d'ell.

En el cas del CFA Palau de Mar, en no disposar d'un nombre suficient de professorat per poder accedir a una formació en Centre es va proposar un curs de formació intercentre, juntament amb el claustre d'una escola de formació d'adults propera, l'AFA Pere Calders.

El curs proposat, “Iniciació al Moodle per al professorat” de 15 hores lectives va ser acceptat, i es va desenvolupar en el propi centre des del febrer fins al juny, amb l'assistència de la totalitat del professorat de Palau de Mar.

Curs del Moodle del Curs Iniciació al Moodle per al professorat

De la valoració del curs que varen fer els participants es desprèn l'alta motivació del professorat, l'adequació dels continguts a les necessitats formatives del claustre i l'alta predisposició del professorat a utilitzar l'aula virtual en la seva pràctica docent.

Valoració del Curs Iniciació al Moodle per a professors

Així mateix l'alta valoració de l'activitat formativa mostra la idoneïtat d'aquest tipus de formació en centre i la seva bona acollida per part del professorat.

Al llarg del curs 2007-08, per tant, es va restituir la situació òptima en que la totalitat del claustre amb coneixements suficients de l'ús del Moodle.

Continuaven, però, les mancances detectades en quan a la figura d'un administrador/a de l'Aula virtual, instal·lada en una versió del Moodle que anava quedant obsoleta i amb unes necessitats de gestió dels participants i dels cursos cada cop més gran.

De nou la formació i les opcions per a formar-se que ofereixen diferents entitats i associacions va ser la solució a aquest problema i el fet que un professor i una professora del claustre realitzessin cursos més exhaustius sobre el Moodle va permetre pal·liar aquesta situació. Són els cursos:

No obstant, en els darrers temps han aparegut diferents entitats i associacions que ofereixen cursos en campus virtuals de Moodle de manera que els centres i el professorat es poden deslliurar de les tasques d'administració. Entre ells trobem el:

•  Servei de Moodle a Agora de la Xtec

•  L' Espiral·lab de l'associació Espiral, educació i tecnologia.

Totes les accions formatives desenvolupades al llarg del curs 2007-08 va fer que novament tot el professorat i l'alumnat de diversos ensenyaments tinguèssin prous coneixements per tal d'utilitzar l'Aula virtual.

Cap a un canvi de metodologia

No obstant el coneixement en l'ús del Moodle per part del professorat no és suficient per tal d'establir un canvi metodològic en la forma d'ensenyar i aprendre.

Un dels primers avantatges que ens trobem en l'ús d'una plataforma virtual és la facilitat de comunicació asincrònica que s'estableix entre professorat i alumnat. Això, en el marc de l'autoformació integrada, amb un horari de treball flexible per a l'alumnat ja implica, una millora de comunicació substancial. No obstant cal seguir avançant cap a un canvi en la forma d'aprendre dels alumnes, fent especial èmfasi en el disseny de les activitats i en els materials didàctics.

És per això que, en aquest sentit, pensem que un cop conegut el funcionament bàsic del Moodle per part del professorat cal ampliar la formació des de la vessant de la seva utilització pedagògica, per tal de provocar un veritable canvi metodològic.

En aquest sentit alguns dels professors del claustre del CFA Palau de Mar, durant el curs 2007-08 varem participar en el “Grup de treball de recerca i tria de recursos TIC per a la Pissarra Digital ” organitzat també pel Centre de Recursos de Formació de Persones adultes

Tot i que el curs estava centrat en la recerca de recursos per a la pissarra digital va permetre al professorat obtenir una bona competència en la cerca de recursos educatius per a ser utilitzat en l'aula virtual.

Perspectives de futur: el curs 2008-09

El curs 2008- 09 ha començat, ara si, amb el 100% del professorat del claustre amb coneixement sobre l'ús de l'aula virtual i amb la voluntat d'ampliar la utilització d'aquest entorn virtual d'aprenentatge a d'altres estudis. Així durant els present curs s'utilitzarà l'aula virtual com a recolzament dels estudis següents:

 • Informàtica d'usuari I
 • Informàtica d'usuari II
 • Català bàsic
 • Graduat en educació secundària
 • Anglès funcional
 • Preparació de les proves d'accés per a majors de 25 anys

La formació de l'alumnat

La implantació d'un nou currículum al GES i la reestructuració d'aquests ensenyaments que passen a tenir una durada de 2 anys, fa que no puguem seguir impartint el mòdul “Tecnologies de la informació per a estudiants de GES”. No obstant la inclusió en el currículum d'un mòdul d'informàtica anomenat “Tecnologies de la informació” ens permetrà dotar als alumnes de primer dels coneixements necessaris per a l'ús de l'aula virtual.

La mancança d'espai en l'aula d'informàtica i els problemes d'incompatibilitats d'horaris amb d'altres mòduls fa desconsellable l'experiència del curs anterior d'oferir el mòdul de tecnologia de la informació als alumnes de segon de GES de nova incorporació al centre.

Per aquests alumnes i per als alumnes d'altres ensenyaments sense coneixements de l'ús de l'aula virtual s'oferiran sessions formatives específiques sobre l'ús de l'Aula virtual.

La formació del professorat

El curs 2008-09 comença amb la perspectiva d'un concurs de trasllat que pot implicar a un nombre important del professorat del claustre, percentualment, a final de curs. Aquest fet fa aconsellable retardar un curs, si més no, la sol·licitud d'una nova formació en centre, centrada possiblement en l'ús didàctic de l'aula virtual.

Pàgines blaves

Una de les utilitats que s'ha mantingut al curs des de que es va començar a utilitzar el Moodle en el Centre, de forma ininterrumpida, és el que anomenem les Pàgines blaves. És tracta d'un curs, amb format de fòrum social, al qual hi tenen accés tots el personal del CFA Palau de Mar, tant el professorat, com el personal administratius, com el personal de servei.

Fòrum social del personal del CFA Palau de Mar

Atesa la idiosincràcia del centre, en el qual els professorat treballa en torns de matí i tarda, les pàgines blaves s'han mostrat com un element de comunicació i de cohesió del personal del Centre molt important

Conclusions:

 • La formació prèvia, tant de l'alumnat com del professorat és un element clau en la utilització d'una aula virtual com a suport a uns ensenyament presencials en la formació d'adults.
 • La possibilitats de formació del professorat que ofereixen les diferents administracions i associacions educatives cobreixen plenament les necessitats formatives del professorat.
 • Els docents valoren molt positivament la formació rebuda i mostren, en general, una bona predisposició a aplicar els coneixement rebuts.
 • El suport de l'equip directiu per a impulsar l'ús de les noves tecnologies en els ensenyaments d'un centre és bàsic per a la seva implantació.
 • Cal una conscienciació per part del Departament d'Educació de la importància dels nous mètodes de formació que ofereixen les TIC i que això es tradueix en una dotació d'espais, de maquinari i de programari d'acord amb la nova realitat de les escoles.
 • La poca estabilitat del professorat, amb la incorporació de professors i professores sense coneixements de la metodologia de l'autoformació integral ni de la plataforma Moodle, i sovint tampoc de la formació d'adults, impedeix assolir una major integració de les TIC en el procés educatiu que ofereix el Centre.
 • En un futur més o menys llunyà, el Departament d'Educació hauria d'adoptar mesures que garantitzin la formació de tot el professorat en TIC.
 • Els alumnes de GES valoren molt positivament l'ús de l'aula virtual com a suport dels seus estudis.
 • Un element important que cal tenir en compte és la figura de l'administrador, tot i que actualment hi ha institucions que ofereixen la possibilitat d'instal·lar cursos en les seves plataformes de Moodle.