Municipi
Santa Margarida de Montbui
CEIP Antoni Gaudí
 
 
 
  DEMOGRAFIA
 


LA POBLACIÓ
- Població (any 2003): 9.236 habitants.
- Superfície: 27,6 Km2.
- Densitat de poblacó: 334,9 (hab/Km2).
- Comarca: Anoia.

L´any 1991 el municipi de Sta. Margarida de Montbui comptava amb una població de 9071 habitants.

La població del terme va créixer molt al final dels anys 80 i a principis dels 90.

Per contra, a partir de l'any 95 s'ha iniciat un decreixement moderat
del nombre d'habitants municipals.

   
Índex