escola

Eines per sensibilitzar i promoure la reflexió

en l'àmbit dels equips docents

Material elaborat pel Grup de Treball de Coordinadors/es LIC de Badalona. Curs 07/08

BLOC 1 L'espai escolar com a espai d'aprenentatge lingüístic. El català com a llengua vehicular i els usos interpersonals
BLOC 2 Desenvolupament de competències interculturals
  a) El coneixement dels trets culturals de les societats d'origen,
  __escola i família
  b) El fet migratori sentiments i emocions de l'alumnat
  __nouvingut
  c) El coneixement i reconeixement de la pluralitat lingüística:
  __estratègies de comunicació i empatia
BLOC 3 La importància d'un currículum intercultural
cap

Fitxa de valoració de la dinàmica

  cap Glossari de tècniques de treball en grup
 
cap
Recursos digitals