Correu
 
 
Links  
 

NOTICIES AMPA

 

DEFINICIÓ D'AMPA.

 • És la forma més eficaç que tenen els pares i mares de representar-se.
 • Associació sense ànim de lucre, constituïda legalment, que es regeix d'uns estatuts.
 • El seu funcionament es basa en el diàleg i la col.laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa ( alumnes,pares, Ajuntament...)
 • Tots els pares en poden ser socis pel fet de tenir un fill a la llar i participar en el manteniment de l'AMPA amb el pagament d'una quota anual per família.

La FaPac ( Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya) és l'òrgan informatiu, d'assessorament i atenció puntual de les AMPAs de Catalunya de primària i secundària. És també el punt de registre que permet legalitzar-la

 

OBJECTIUS D'UNA AMPA

 • Donar suport i assistència als membres de l'associació ( socis), als mestres, pares i alumnes del centre en tot allò que fa referència a l'educació.
 • Promoure la participació dels pares en la gestió del centre.
 • Representar el conjunt de pares davant els diferents ens públics ( Ajuntament, Consell Comarcal, etc.)
 • Facilitar la col.laboració del centre en els àmbits social i cultural de l'entorn.
 • Col.laborar en les activitats educatives del centre.
 • Promoure activitats de formació dels pares pel que fa a la seva tasca com educadors dels seus fills i filles.
 • Actuar sense ànim de lucre, vetllant per l'enriquiment personal i educatiu dels alumnes del centre.

 

 

Membres que constitueixen la Junta Directiva AMPA " El Cucut"

Curs 2018/19

 • Presidenta: Marta Salichs
 • Secretària: Laia Ros
 • Tresorer: David Matamala.
 • Vocals:
 • Magda Martí
 • Paula Casas

AVANTATGES DE FORMAR L'AMPA

 • Representar un grup de pares i mares nombrós. Serveix de vincle comunicatiu entre els pares i les educadores. La intenció és posar una bústia per suggeriments a la llar on els pares puguin fer-nos arribar els seus comentaris.
 • Obtenir assessorament de federacions (FAPAC) com a punt de registre i informació de les AMPES per a desenvolupar les reunions i activitats.
 • Assegurança de Responsabilitat Civil. Tenir dret a una assegurança civil que cobreixi en cas d'accident en activitats organitzades per l' Associació.
 • Sol.licitar subvencions oficials de cares a l'organització d'activitats.
 • Organitzar sortides, activitats extraescolars i la Festa Final de curs.
 • Si s'escau, tenir veu i vot a l'hora de contractar personal pel centre ja sigui per al menjador, per activitats extraescolars o altres especialistes.

ÒRGANS DE GOVERN

 • L'Assamblea general, que és l'òrgan màxim de l'Associació.
 • Són les reunions a les que es convoquen tots els socis, cada soci té un vot.
 • Es fa una reunió ordinària com a mínim un cop l'any.
 • Les decisions es prenen per majoria dels assistents a la reunió.
 • Una de les seves funcions és elegir els membres de la Junta directiva, en els que delega les activitats diàries.
 • La Junta Directiva és l'òrgan de representació, gestió i administració de l'Associació.
 • Ha d'estar format per un màxim de 15 i un mínim de 3 socis.
 • Els membres que la constitueixen són: un President/a, un Vicepresident/a, un Secretari/a, un Tresorer/a i varis Vocals. Són representants per un període de 2 anys, normalment.
 • Es reuneixen aproximadament un cop al mes per prendre les decisions necessàries.

INTENCIONS PER AQUEST CURS.

 

COM PARTICIPAR-HI ?

 • Sent socis.
 • Assistint als actes i reunions que convoca l'AMPA.
 • Fent arribar les vostres inquietuds i suggerències, directament als membres de la Junta o mitjançant la bústia.
 • Sent un pare o mare amb ganes de col.laborar.

Per un bon funcionament de l'AMPA necessitem de la teva col.laboració. Amb la vostra participació ajudarem i , de ben segur, contribuirem a mantenir un bon entorn educatiu dels nostres nens/es.

La Junta de l'AMPA.