Què són les escoles oficials d'idiomes?
Els ensenyaments a les EOI La matrícula
El pla d'estudis de les EOI Els certificats de les EOI

Què són les escoles oficials d'idiomes?

Les escoles oficials d'idiomes (EOI) són centres públics d'ensenyament d'idiomes moderns de tipus no universitari que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats en la Llei 13/1989.

Les escoles oficials d'idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial com en convocatòria lliure.

Els ensenyaments a les EOI

Les escoles oficials d'idiomes faciliten un aprenentatge de llengües eficaç, amb:

 • Cursos en la línia de les directrius del Consell d'Europa i del Marc Europeu Comú de Referència
 • Classes i activitats didàctiques que inclouen la llengua en ús, oral i escrita
 • Professors especialistes i titulats

El pla d'estudis de les escoles oficials d'idiomes

Pla d'estudis establert pel Decret 312/1997, de 9 de desembre, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2588, de 27.2.1998) ha estat derogat per la publicació del Decret 4/2009, de 13 de gener, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC. núm. 5297 de 15.01.2009) pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.

El Nou pla d'estudis s'estructura en tres nivells:

 • Nivell Bàsic: 1r i 2n curs
 • Nivell Intermedi: 3r curs
 • Nivell Avançat: 4t i 5è curs

Cada curs té una durada mínima de 130 hores.

El pla d'estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d'idiomes que s'hi imparteixen, que és la capacitació de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l'alumnat:

 • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit.
 • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
 • Desenvolupi estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.
 • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Matrícula

Requisits

D’acord amb la resolució EDU/904/2007 que aprova les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2007-08, per poder accedir als ensenyaments d’idiomes de les EOI és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l’any en què es comencin els estudis.També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat a l’ESO. Cal acreditar aquesta informació amb un certificat del centre on es fa l’ESO que informi de la primera llengua estrangera que s’estudia o bé amb una fotocòpia compulsada del llibre d’escolaritat on consti la llengua estrangera que s’estudia.

Per obtenir els Certificats de Nivell Intermedi o de Nivell Avançat, pot optar-se per la matrícula oficial o per la matrícula lliure .

Matrícula oficial

La matriculació dels alumnes oficials té lloc durant el mes de setembre (les dades relatives a la preinscripció i matrícula es publiquen durant el mes de juliol a les diferents escoles). la matrícula oficial dóna dret a assistir a classe i als exàmens corresponents.

Matrícula lliure

Convocatòria ordinària

La matrícula lliure dóna dret a una convocatòria d'examen per a l'obtenció del certificat intermedi o del certificat avançat. Les proves lliures per a totes les llengües i certificats tenen lloc durant el mes de juny. La matrícula té lloc a finals de febrer.

Convocatòria extraordinària

Per tal de poder atendre la demanda de certificacions d'anglès, les EOI també ofereixen una convocatòria extraordinària el mes de febrer. La matrícula té lloc durant al segona quinzena de novembre.

Per a més informació, consulteu la pàgina web www.xtec.cat/eoi

Els certificats de les escoles oficials d'idiomes

Les escoles oficials d'idiomes gestionen i administren les proves per a l'obtenció de dos certificats oficals:

 • El Certificat Intermedi, en assolir els objectius del nivell intermedi
 • El Certificat Avançat, en assolir els objectius del nivell avançat.

A Catalunya, el Departament d'Ensenyament va unificar les proves per a l'obtenció d'aquests certificats l'any 1996. La unificació en l'elaboració de les proves i en els criteris d'administració i correcció asseguren la qualitat, la validesa i la fiabilitat de les proves. Les proves són administrades i corregides per equips de professors especialistes que observen estrictament les pautes establertes.

Descripció

Les proves de certificació consten de cinc parts, que garanteixen una avaluació completa dels diferents aspectes de la competència comunicativa de cada candidat o candidata:

 • Comprensió oral
 • Comprensió escrita
 • Ús de la llengua
 • Expressió escrita
 • Expressió oral

Les proves tenen com a referent principal el currículum de les EOI, i s'elaboren a partir de documents escrits i orals autèntics, extrets de revistes, premsa, televisió, cinema, etc.

Podeu consultar mostres de les proves a la pàgina web: www.xtec.cat/eoi

Nivell

Els nivells dels dos certificats d'escola oficial d'idiomes poden comparar-se als nivells descrits en els documents publicats pel Consell d'Europa, en especial el Marc Europeu de Referència.

Els alumnes que obtenen el Certificat Intermedi es poden considerar dins la franja B1 del Consell d'Europa - Usuari Independent.

Els alumnes que obtenen el Certificat Avançat es poden situar dins la part alta de la franja B2 del Consell d'Europa, el nivell considerat avançat dins de la definició d'Usuari Independent.