Les migracions humanes  
Matemàtica 04  Precisem el concepte de migració 

L'ús de representacions gràfiquesHem cercat al diccionari la definició del concepte migració: 

Anar d' una zona de la Terra a una altra zona per tal de residir-hi.


Us sembla correcta aquesta definició?

Una definició és correcta si compleix dues condicions

 • Primera condició: Esmentar els trets, o característiques, essencials.

Els trets de migració son: anar, zona de sortida, zona d'arribada i residir.

Aquests quatre trets son essencials, doncs si a la definició n'hi manqués un, ja no seria migració.

Però atenció! Cada tret es podria haver anomenat amb altres paraules (sinònims).

Per exemple:

Desplaçar-se d'una regió del planeta a una altra per a instal·lar-s'hiLa frase "Un grup d'alumnes de l'Hospitalet ha anat de colònies al Montseny" no defineix una migració. Per què? Quin tret, o característica, li falta?


 • Segona condició: Emprar paraules ja conegudes (definides) anteriorment
Les paraules emprades en la definició del diccionari son: anar, de, una, zona, la, Terra, altra i residir. Segur que ja coneixíeu abans aquests paraules.

La frase "El resultat de ajuntar l'emigració i la immigració" no és tampoc una definició de migració. Per què?

La Matemàtica us ajuda a comprendre i a expressar-vos de la forma més precisa i senzilla.

A vegades ho fa representant cada concepte amb una línia tancada (conjunts).

Observeu aquest dibuix de tres conjunts i llegiu les definicions dels tres conceptes que representen.

Migrants: persones  que migren

Migració dés del Marroc: anar del Marroc a una altra zona de la T per residir-hi.
Migració vers Catalunya: anar d'alguna zona de la T. a  Catalunya per residir-hi.

Al dibuix hi hem afegit alguns noms de persones: benhavid, aladin...
 • benhavid i aladin son migrants dés del Marroc. D'acord?
 • c migra vers Catalunya? i a?
 • Se sap que d és una migrant. Que més en podeu dir?
 • Què els passa a les persones, com l'aladin, situades dins del conjunt colorat de blau?
 • De l'eustaqui només en sabem una cosa. Quina?
Aquest mateix dibuix us permetrà entendre conceptes aritmètics.

Per exemple: Trobar els divisors comuns a varis nombres naturals.

Si dividim 10 per 4 no dona un nombre natural (dona 2'5 que és un nombre decimal). En canvi si dividim 10 per 2 dona exacte (5 és un nombre natural).
El nombre 10 es pot dividir, exactament, només pels nombres 1, 2, 5 i 10. Diem que aquests son els divisors de 10. Ho podem escriure així:  D10 = 1, 2, 5 i 10.
De la mateixa manera: D15 = 1, 3, 5 i 15.


Activitats

 • Féu un dibuix de tres conjunts amb tres colors (com el dibuix dels migrants) El conjunt negre l'anomeneu amb una N (tots els nombres naturals). El vermell l'anomeneu D10 i el verd D15.
 • Després poseu els nombres divisors de 10 i de 15 als llocs que correspongui. Poseu algun nombre a les zones que ocupaven l'eustaqui i la diana.
 • Al conjunt blau (el que abans hi havia aladin) hi haurà els nombres que son divisors del 10 i també del 15. Son els seus divisors comuns. Podem escriure:  DC 10 i 15 = 1, 5. Quin és el més gran d'aquests dos divisors?
 • A aquest divisor més gran, la Matemàtica l'anomena el màxim comú divisor de 10 i 15. I s'escriu:   mcd (10, 15) = 5
 • Féu el dibuix i trobeu el mcd de cada parella de nombres: (12, 20), (12, 18), (10, 20) i (8, 9) Retorn a l'índex A l'activitat següent