Les migracions humanes  

Transició al món del treball 13  Treballar, però en quines condicions?

Digueu la vostraSelecció de notícies de la premsa escrita
La UE alerta de les males condicions de treball en les microempreses. Representen a més del 40% de les empreses europees i ocupen a un 25% de la ma d’obra. La UE ha publicat el primer informe sobre les condicions de treball en les empreses europees amb una plantilla inferior a nou treballadors. L’estudi alerta de que els empleats d’aquest tipus de empreses no tenen garantida la protecció social ni la representació, encara que gaudeixen de més autonomia en el treball i presenten menys absentisme.
("Cinco Días", del 20/03/02, p. 17).
L'OIT recorda al govern espanyol que tots els immigrants tenen dret a sindicar-se. L'Organització Mundial del Treball (OIT) ha demanat al govern espanyol, que recordi que "els treballadors, sense cap distinció, tenen dret a afiliar-se a les organitzacions que estimin convenients". La UGT havia presentat una queixa davant aquest organisme internacional perquè la llei d'estrangeria restringeix els drets sindicals dels estrangers en condicionar el seu exercici a l'obtenció del permís de residència.
("El Punt" del 27/03/02, p. 25 i altres diaris).Comentari socio-laboral
Les condicions de treball fan referència a diversos aspectes com la jornada de treball, horari, ritmes de treball, sistema de remuneració, formació, seguretat, representació, etc. Per tant s’ha de treballar però en les condicions que marca la llei. Ara be no sempre totes les empreses garanteixen de igual manera les condicions de treball i hi ha grans diferències de la qualitat de llocs de treball com es pot desprendre de les lectures seleccionades. En aquestes grans diferències intervenen factors com les dimensions de la empresa, el sector, el país, etc.

L’Estatut dels treballadors regula a Espanya les condicions de treball, per ampliar la  informació consulteu:

http://www.inem.es/legis/empleo/rdley1
_95.htmActivitats

Temes per al debat:
  • Creieu que tots els treballadors, inclòs els immigrants, tenen dret a sindicar-se?
  • Quines avantatges suposa el fet de treballar en una empresa gran o en una de molt petita?
  • Creieu que la empresa pot rescindir el contracte d’un treballador quan ella vol?
 Retorn a l'índex A l'activitat següent