Les migracions humanes  

Transició al món del treball 20  Treballar per guanyar-se la vida?

Digueu la vostraSelecció de notícies de la premsa escrita
Els salaris dels espanyols són un 30% més baixos que la mitjana de la zona de l’Euro. Els treballadors dels països de la conca mediterrània i Irlanda cobren salaris bruts sensiblement més baixos que els restants de la zona Euro. A Espanya, el salari mig representa el 70% del sou mig de la zona Euro.
(“Expansión” p.33 i altres diaris, 2-03-2002)
Els graduats en Formació Professional cobren un 40% més que els universitaris en el seu primer treball. Immersos en una de les reformes educatives de més calat dels darrers anys, nombrosos estudis posen de manifest la transcendència que te la formació en l’accés al mercat de treball. Segons el Consell Econòmic i Social (CES), els universitaris tenen una taxa d’atur un 38% més baixa que la mitjana nacional, si bé són els estudiants de Formació Professional els que troben feina abans i cobren un 40% de sou en la seva primera ocupació.
(“Cinco Días” p.22, 11-03-02)Comentari socio-laboral
Normalment estudiem i ens formem professionalment per tenir una feina el més propera possible als nostres interessos i que ens permeti viure dignament, cobrint les nostres necessitats bàsiques. El salari és un instrument de redistribució de les rendes entre la població activa ocupada. El salari és una forma socialment acceptada per valorar econòmicament les aportacions que fa un treballador al llarg d’una jornada de treball en forma d’esforç i coneixements.

Els salaris venen regulats per lleis i convenis col·lectius de sector i afecten a tots els treballadors independentment del seu gènere, origen, raça, creences o idees.

Consulteu el Conveni C26 de la Organització Mundial del Treball sobre els mètodes per a la fixació de salaris mínims.
http://ilolex.ilo.ch:1567/spanish
/convdisp1.htmActivitats

Temes per al debat:
  • Quins sous cobren col·legues o coneguts vostres?
  • Compareu els sous entre els treballadors a Catalunya i altres països, p.e. als Estats Units, Alemany, Marroc, Equador, Xina, etc. Què en deduïu de les diferències?
  • Creieu que un treballador català estaria disposat a treballar pel mateix sou que un treballador immigrant?
 Retorn a l'índex A l'activitat següent