La Fundació Catalana per a la Recerca (FCR) i la Subdirecció General de tecnologies de la informació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya convoquen amb motiu de la celebració de la Setmana de la Ciència, un concurs de realització de pàgines Web de temàtica científica.


VI Concurs de Webs de Ciència


Bases del concurs

  Les pàgines web han de versar sobre qualsevol tema del currículum escolar tractat amb un enfocament i metodologia de treball científic. Els treballs de Batxillerat i els de síntesi de l'ESO poden ser un bon punt de partida per tal de desenvolupar aquestes pàgines.
 
Poden participar en el concurs estudiants dels centres d'ensenyament primari i secundari de Catalunya, presentant un projecte, coordinats per un professor o professora. Cada grup de treball només podrà realitzar un projecte.
 
Els coordinadors dels projectes formalitzaran la seva participació trametent un missatge a indicant el títol i un resum de la temàtica del projecte; el nom de la persona que el coordina; el nom, adreça i telèfon del centre docent; el nom del grup i el de cadascun dels integrants. La data límit per a la inscripció en el concurs és el 15 d'octubre de 2001.
 
El treball es publicarà a les pàgines de la web del centre i ha d'estar escrit en llengua catalana. Les pàgines creades s'hauran de trametre abans del dia 31 d'octubre. No obstant es podran fer modificacions fins el 9 de novembre de 2001.
 


  Els autors dels projectes hauran d'utilitzar materials dels quals tinguin la propietat o l'autorització de publicació.
 
Els criteris de valoració dels treballs presentats seran:


El grau d'innovació que representi el treball en quant a l'enfocament del tema i/o la metodologia emprada.

L'adequació del treball als objectius i continguts del currículum.

El rigor i tractament científic en el desenvolupament del tema.

La claredat expositiva i presentació del treball a la web.
 
Aquests criteris es valoraran en relació a l'edat dels alumnes participants. Cada nivell educatiu (primària, secundària obligatòria i post-obligatòria) tindrà reservat un premi sempre que la participació i qualitat dels grups de cada nivell sigui significativa.
 
La valoració es realitzarà per part d'un jurat designat per les entitats convocants del concurs. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 
El lliurament de premis als treballs designats pel jurat es realitzarà durant la Setmana de la Ciència, que organitza la Fundació Catalana per a la Recerca.