INFORMÀTICA

 

Informàtica

 
CURRÍCULUM I TIC

Els alumnes de tots els nivells de la nostra escola fan, des del curs 2004-2005, una sessió setmanal de TIC que és realitzada per un/a mestre/a especialista de l´escola, cosa que fa que l'àrea pugui tenir una coherència al llarg de tots els cursos.

S'ha renovat la programació TIC i, actualment, la comissió d'informàtica està elaborant el pla TAC, que té, com a primer objectiu, revisar la programació TIC, per tal que s'ajusti al document de competència digital que ha elaborat el Departament d'Ensenyament aquest curs 2013-2014.

Comissió d'informàtica
Pla d'Acció en NNTT
Programació
 
   
CURSOS

A més a més, durant alguns cursos s'han realitzat, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de Deltebre i del Pla Formació de Zona, diversos cursos d'ús de les TIC adreçats a tota la comunitat educativa: alumnes, mestres i famílies:

  1. Dos cursos TIC per als alumnes, amb l'objectiu de reforçar aquells aspectes d'informàtica que es donen durant les classes. El curs tenia una cabuda de 24 alumnes i va adreçar-se a alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è i es va realitzar per part d'una mestra especialista en TIC, el curs 2008-2009 i per part del director, l'estiu del 2007.
  2. Dos cursos TIC per a pares i mares, amb l'objectiu d'iniciar amb l'ús de l'ordinador. El curs tenia una cabuda de20 mares i pares i es va realitzar en dilluns i dimecres a la nit, per part de Joaquim Salvadó, membre de l'AMPA el curs 2008-2009 i el curs 2009-2010.
  3. Un curs d'informàtica Curs Ed. Infantil i Primària: treball amb les TIC, el curs 2007-2008, impartit per Francesc Bertomeu i al que van assistir 20 mestres de les escola de Deltebre.
  4. Un assessorament TIC, impartit el curs 2009-2010, impartit per Carlos Ferrando, per a l'ús de les TIC en la tasca docent.
   
EQUIPAMENTS

Actualment aula d'informàtica consta de 26 ordinadors i un servidor central, impressores, escànner, connexió a Internet i PDI. Totes les aules disposen d'ordinadors per a l'ús dels alumnes amb connexió en xarxa.

Com a adquisicions importants dels darrers cursos tenim:

  • 6 ordinadors multimèdia nous per a l'aula d'informàtica, adquirits pel centre.

  • 2 ordinadors nous per a la secretaria del centre.
  • PDI a l'aula d'informàtica, a l'aula d'educació especial i a l'aula de 6è
  • Càmara de fotos digital i càmera de vídeo.
  • 5 ordinadors portàtils de 10" i 4 ordinadors portàtils de 15" per a l'ús a les diverses aules.

A més a més el Departament ha procedit al cablatge de tot el centre per poder tenir punts d'accés a Internet i cobertura wifi per tot el centre

     

Pàgina Inici inici

actualitzat 23/04/14