PLA D'ACCIÓ EN NOVES TECNOLOGIES

CURS 2007-2008

CURS 2006-2007

CURS 2005-2006

CURS 2004-2005

SITUACIÓ INICIAL DOTACIONS OBJECTIUS

Informàtica

 

INTRODUCCIÓ

 

El Pla d’Acció en Noves Tecnologies es va iniciar el setembre de 2004 a desenvolupar en els següents 4 cursos (2004-2008).
Es tracta d’una proposta que parteix d’una anàlisi de la situació inicial, tan en la vessant de recursos i maquinari, com d’organització, formació i ús per parts dels docents i alumnes.
L’objectiu que es persegueix és trobar la implicació de tota la comunitat educativa (mestres, equip directiu, mares, pares, alumnes, administracions, etc.) en l’ús, aprenentatge i difusió de la informàtica i la formació àudio-visual en el nostre centre a tots els nivells.
El Pla pretén, per tant, implicar a tothom i difondre les NNTT entre tothom, afavorint la formació en informàtica en horari lectiu i fora d’ell, per mitjà de cursos adreçats a alumnes, mares i pares, i mestres.

Aquest curs 2007-2008 s'acabarà el pla i ja hem aconseguit la totalitat dels objectius que ens havíem marcat.

 

Comissió d'informàtica
Pla d'Acció en NNTT
Programació
 
 
   
CURS 2007-2008
 • Realització d'una sessió d'informàtica a la setmana, en la sisena hora a cada nivell de Primària i a Infantil per part del coordinador d'informàtica.
 • Programació d'Informàtica enllestida.
 • Ampliació de maquinari (1 canó de projecció a l'aula d'informàtica i una càmara de fotos digital).
 • Manteniment exhaustiu: còpies de seguretat, actualitzacions antivirus, etc.
 • Manteniment pàgina web per part del director.
 • Realització d'un curs d'informàtica sobre treball amb les TIC de 30 h. de durada per a mestres..
 • Ubicació dels ordinadors a departaments.
 • Preparació de la ubicació de l'aula TIC de ciències al departament de cicle superior (plànols, sol·licitud a l'Ajuntament, etc.).
 • Reunions preparatòries i de planificació del projecte HEURA de cablatge de tot el centre.
 • Curs TIC per a alumnes de Primària en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de Deltebre.
 • Curs TIC per a pares i mares en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de Deltebre.
 • Possibilitat d'adquisció de nous ordinadors.
   
CURS 2006-2007
 • Realització d'una sessió d'informàtica a la setmana, en la sisena hora a cada nivell de Primària i a Infantil.
 • Divulgació de programari i maquinari ( 1 sessió del Coordinador sobre SATI).
 • Ampliació de maquinari (10 ordinadors usats PIV).
 • Manteniment exhaustiu: còpies de seguretat, actualitzacions antivirus, etc.
 • Manteniment pàgina web per part del director.
 • 1 reunió de la comissió informàtica.
 • Realització d'un curs d'informàtica sobre programari lliure de 12 h. de durada per a mestres.
 • Ubicació de les taules d'informàtica dotades pel departament a tots els ordinadors de l'aula d'informàtica.
 • Ubicació dels ordinadors a departaments.
 • Curs TIC per a pares i mares en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de Deltebre.
   
CURS 2005-2006
 • Divulgació de programari i maquinari (sessions del Coordinador sobre SATI).
 • Ampliació de maquinari.
 • Manteniment exhaustiu: còpies de seguretat, actualitzacions antivirus, etc.
 • Ubicació nous ordinador i reubicació dels antics.
 • Redistribució aula d'informàtica
 • Manteniment pàgina web.
 • Reunions periòdiques de la comissió informàtica.
 • Finalització de la programació d’Informàtica.
 • Realització d'un Assessorament TIC.

En allò referent a la redistribució de l'aula d'informàtica hem parlat en comissió d'informàtica i hem decidit fer una nova distribució dels ordinadors, en forma d'U en la que el mestre, des d'un únic punt pugue controlar totes les pantalles. Per aquest motiu hem fet les següents gestions:

 • Sol·licitud al departament d'Educació la dotació de taules d'informàtica.
 • Sol·licitud a l'Ajuntament de nova instal·lació de la xarxa elèctrica i endolls, amb potència suficient.
 • Dibuix del plànol de la nova distribució i difusió i opinió del claustre.
 • Sol·licitud a l'AMPA per col·laborar en la reutilització del mobiliari actual.
     

La nova distribució serà la següent:

En ella deixarem 24 ordinadors, l'ordinador servidor, dues impressores i la possibilitat d'instal·lar un vídeoprojector amb pantalla. És a dir, una aula preparada per acollir una aula sencera, amb vint-i-quatre alumnes, i amb tot l'equipament necessari per dur a terme correctament una classe d'informàtica i controlar l'activitat dels alumnes.

   
CURS 2004-2005

Es va fer un manteniment i revisió exhaustiu de tot el maquinari del centre per part del coordinador i es va prioritzar:

 • Constitució comissió informàtica.
 • Renovació de l’equipament.
 • Manteniment exhaustiu: còpies de seguretat, actualitzacions antivirus, etc.
 • Realització de pàgina web.
 • Confecció de la programació d’Informàtica.
 • Realització de l’inventari informàtic.

En allò referent al segon apartat es proposa substituir els ordinadors obsolets de l’aula d’informàtica per equipament més modern. En aquest sentit es fa les següents gestions:

 • Sol·licitar al Departament d’Educació l’aprovació del nostre centre en un Pla Estratègic per la integració de les TIC en el Currículum.
 • Sol·licitar al Departament d’Educació més dotació en maquinari i mobiliari.
 • Sol·licitar a l’AMPA la dotació/donació de fons o equipament informàtic i d’equipament mobiliari de l’aula d’informàtica.
 • Sol·licitar a altres institucions la donació d’equipament usat(actualment s’ha sol·licitat a Caixa Tarragona).
 • Sol·licitar a l’Ajuntament la millorar en el cablatge del centre i en la substitució de la xarxa de l’aula d’informàtica.
 • Sol·licitar al Departament d'Educació l'aprovació d'un Assessorament per acabar la Integració de les TIC al Currículum amb l'acabament de la programció d'informàtica.
   
SITUACIÓ INICIAL
La situació inicial del CEIP Riumar quant a Noves Tecnologies (NNTT) era semblant a molts dels centre públics d’educació infantil i primària.

Es disposava de programació de Tecnologies de la Informació (TIC), basada en el primer nivell de concreció elaborat pel Departament d’Educació l’any 2000. Aquest document no havia estat desenvolupat en un 2n i 3r nivell de concreció i en la seqüenciació d’objectius, continguts i activitats per nivells.

Els mestres utilitzaven la informàtica per a la preparació de materials docents, elaboració de cartells d’aula, passar informes i programacions.

L’administració de l’escola estava informatitzada per mitjà del programa Winpri, així com l’elaboració de les actes, convocatòries, etc.

Els alumnes assistien d’una forma irregular a l’aula d’informàtica. Es disposava d’un horari d’ús de l’aula d’informàtica on estan reservades hores d’assistència per a tots els grups però no sempre es complia. Les activitats que es duien a terme a l’aula d’informàtica les preparava el mestre en funció d’allò que estava fent a les àrees curriculars. S’utilitzava bàsicament el programa CLIC i una mica de processador de text (Word) i navegació per Internet.

La major part dels mestres han fet cursos de formació en informàtica educativa.

   
DOTACIONS

Maquinari

El CEIP Riumar ha estat abastit per part del Departament d’Educació, fins 20 d'abril de 2006, amb el següent maquinari:

maquinari

model tipus

any

estat - ús

2 ordinadors

Olivetti 486 25MHZ

1993

obsolelt retirats

2 ordinadors

IBM Aptiva PII 350 Mhz

1998

obsolets retirats

3 ordinadors

Fujitsu Ergo PIII 450 Mhz

1999

obsolets aula E.E.

2 ordinadors

Inves Gredos PIV 1,5 Ghz.

2002

departament i anglès

1 ordinador servidor

APD PIV

2003

funciona aula

2 ordinadors

Comelta PIV 3.0 Ghz.

2004

funciona aula

1 ordinador

Comelta PIV 3.0 Ghz.

2006

funciona aula

1 ordinador

Comelta PIV 3.0 Ghz.

2006

funciona secretaria

1 ordinador portàtil

Fujitsu Amilo Pro Centrino 1,73

2006

funciona

3 ordinadors

APD PIV Multimèdia wifi

2007

biblioteca

1 impressora

HP 550 C tinta a color

1993

funciona

1 impressora

HP Laser 6L B/N

1998

retirada

1 impressora

HP815 C tinta a color

1999

funciona aula

1 tauleta sensible

1993

aturada

1 escànner

HP 5 / HP 3470

1999

funciona aula

1 vídeo projector

EPSON EP61

2005

funciona biblioteca

1 cámara video digital

Cannon Dv

2005

funciona

1 impressora

EPSON Acculaser color

2006

secretaria

1 impressora - escànner

HP Multifunció

2007

biblioteca

En resum, el departament ha dotat al centre de 18 ordinadors dels quals 4 estan retirats, 3 són obsolets, 3 estan dedicats a la biblioteca i 2 funcionen per a l’administració i direcció de l’escola.

A banda d’aquest material l’escola disposa per adquisició pròpia o per donació del següent equipament:

maquinari

model tipus

origen

any

estat - ús

2 ordinadors

HP vectra 486

Port Avent.

1994

obsolets retirats

2 ordinadors

Siemens PI 75 Mhz.

La Caixa

1995

obsolets retirats

3 ordinadors

Clònics PI 133 Mhz

Adquisició

1996

obsolets retirats

1 ordinador

Clònic PI 133 Mhz.

Don. mestre

2004

obsolets retirats

1 impressora

Epson tinta color

Adquisició

2004

obsoleta retirada

1 impressora

Oki Laser 4w B/N

Adquisició

1996

obsoleta retirada

1 ordinador

Clònic Beep, PIV 3.0 Ghz.

Don. AMPA

2004

funciona aula

1 ordinador

Clònic Recycling PIV 3.0 Ghz.

Adquisició

2004

funciona secretaria

1 ordinador

Clònic Recycling Celeron 3.0 Ghz

Adquisició

2004

funciona aula

2 ordinadors

Clònic Beep Celeron 3.0 Ghz

Don. AMPA

2005

funciona aula

5 ordinadors

HP Pavilion Pentium IV

Adquisició

2006

funciona aula

5 ordinadors

Clònic Pentium IV

Adquisició

2007

funciona aula

1 impressora

Lexmark E322 làser

Donació

2006

funciona

1 impressora

Lexmark 640 tinta color

Donació

2007

funciona

1 càmara fotos

Canon IXUS 60

Adquisició

2007

funciona

1 vídeo projector

SONY 2000 lúmens

Adquisició

2007

funciona aula

En resum l’escola ha adquirit o rebut 23 ordinadors dels quals 8 han estat retirats, 1 dedicat a tasques de secretaria i la resta estan ubicats a l’aula d’informàtica per a l’ús amb els alumnes.

   
OBJECTIUS
 • Realitzar, revisar i seqüenciar per nivells i cicles una programació de TIC per tal d’implantar-la en el Currículum a partir del curs 2005-2006 i revisar-la anualment.
 • Realitzar formació o assessorament en TIC adreçat als mestres per tal de dominar el maquinari i programari.
 • Divulgar per mitjà de sessions formatives i informatives amb els mestres, l’ús de nous programes, activitats i tasques informàtiques per a realitzar amb els alumnes.
 • Crear una comissió d’informàtica per decidir sobre les qüestions de programació, ús de l’aula, pàgina web, adquisicions d’equipament i programari, ubicacions, etc.
 • Renovar el maquinari del centre en un termini de 2-3 cursos, arribant a tenir una aula d’informàtica amb 13 estacions multimèdia i 1 servidor, un ordinador multimèdia a la biblioteca amb canó, pantalla i altaveus, i dotar d’ordinadors Pentium les aules per a l’ús com a racó d’aula.
 • Realitzar i mantenir la pàgina web del centre, en col·laboració amb l’AMPA i en combinació amb la revista escolar.
 • Adquirir el programari necessari.
 • Obrir l’aula a l’ús fora d’horari escolar amb cursos per a pares, alumnes, etc., sempre sota la supervisió d’un responsable i amb l’adequat ús i manteniment.
 • Vetllar per l’adequat ús i manteniment de l’equipament del centre (inventari, manteniment i còpies de seguretat, revisió d’avaries, etc.)
     

Pàgina Inici inici

Actualitzat 20/01/08