Enrera
Mòdul 5
Creació i gestió d'entorns web dinàmics (PHP)
  Pràctica
1
2
3
4
   
Exercicis
Exercicis
 
 
   
  Abstracció de la base de dades
   
  Una part molt important d’un llenguatge, són les biblioteques especialitzades que es van creant al seu voltant. Hem cregut convenient donar un cop d’ull a algunes d’aquestes biblioteques, i si el curs tracta de gestió d'entorns web dinàmics, una biblioteca a tenir en compte, és la que s'encarrega de gestionar l’accés a la Base de Dades. En aquest mòdul ens centrarem en una biblioteca en concret, per estandaritzar l'accés a aquestes dades.
   
  Objectius
   
  En aquest mòdul s'estableixen els objectius següents:
   
 
  • Prendre consciència de la necessitat de definir una capa d'abstracció per accedir a una base de dades.
  • Instal·lar la llibreria ADODB com a eina per potenciar la portabilitat del programari.
  • Establir i definir un sistema per modular la connexió a les bases de dades.
  • Conèixer alguns dels avantatges que aporta l'ADODB en el tractament i l'anàlisi de les dades.
  • Utilitzar opcions disponibles a la llibreria ADODB relacionades amb menús dinàmics i automatització de presentació de dades per pantalla.
   
  Continguts
   
 
  • Llibreria ADODB.
  • Estructura ADODB i connexió amb la base de dades.
  • Tractament de dades.
  • Altres aspectes.