Enrera
Guia
Simulacions amb l'Interactive Physics
 
 
La finalitat d'aquest curs és familiaritzar-se amb l'Interactive Phisics, aprendre a fer simulacions que visualitzin diferents fenòmens físics, fer mesures i representacions gràfiques. Aquestes simulacions estan orientades a la seva aplicació en les matèries de la física i la mecànica del batxillerat, fonamentalment. Les simulacions en el vessant més qualitatiu es poden aplicar a l'ESO.

 

Els objectius del curs són:

 • Conèixer l'entorn de l'Interactive Physics.
 • Executar simulacions ja fetes i canviar-ne els paràmetres.
 • Dissenyar noves simulacions que siguin aplicables a la programació de la física i la mecànica del batxillerat.
 • Conèixer les característiques dels diferents cossos i restriccions i aplicar-les en les simulacions.
 • Incorporar mesuradors, controls i botons i visualitzar vectors.
 • Saber canviar les condicions del món virtual: gravetat, resistència de l'aire, camps de forces...
 • Utilitzar fórmules en mesuradors, propietats, camps de forces... 
 
Format
 
Per seguir aquest curs podeu optar entre:
 • Anar consultant en línia els diferents mòduls.
 • Descarregar tot el curs en format HTML, fent clic als disquets que es troben a la portada. Un cop descarregats tots els fitxers, instal·leu-lo executant nomdelfitxer.exe. Després, podreu visualitzar el curs en qualsevol navegador, sense necessitat d'estar connectats a Internet.
  Estructura

La durada del curs és de 60 hores, distribuïdes en 45 hores per als mòduls i 15 hores per a la realització del projecte. En cada mòdul es proposen diversos exercicis que s'hauran de lliurar periòdicament al tutor, segons el calendari establert. La compleció del curs requereix la realització d'un projecte individual.

Els mòduls són:
 • Mòdul 1: Coneixement de l'entorn de treball. Propietats i aparença dels cossos
 • Mòdul 2: Restriccions 1: molles, cordes, barres, politges i forces, articulacions...
 • Mòdul 3: Restriccions 2: engranatges, moments de forces, amortidors, impulsors, motors... 
 • Mòdul 4: Paràmetres del món virtual
 • Mòdul 5: Vectors, mesuradors, controls i botons
 • Mòdul 6: Introducció a la utilització de fórmules
  Requeriments
 

Per fer aquest curs es requereixen uns coneixements i unes destreses bàsiques en el domini de l'entorn Windows. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònic...

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar-se amb el programa Interactive Physics, enviat amb les aules del batxillerat científic i poden ser visualitzats amb els navegadors Netscape i Internet Explorer (versió 4 i superiors), i amb les opcions Javascript i Cookies activades (eines disponibles al CD-ROM Materials de formació).

Els requeriments mínims del sistema són:

 

 • PC 486/66 o major. Processador Pentium altament recomanat.
 • Windows 95/98 o superior.
 • 12 MB de memòria RAM o superior.
 • 60 MB d'espai disponible en disc dur.
 • Unitat CD-ROM.
 •  
  Amunt
    Icones i elements de navegació
    Les icones utilitzades són:
   
  Informaciˇ
  Informació. Documentació sobre el contingut que s'està tractant a les pàgines.
  PrÓctica
  Pràctiques. Treball que l'alumnat ha de fer seguint les propostes guiades. Aquestes pràctiques són personals i no s'han d'enviar al tutor/a del curs.
  Atenciˇ !
  Atenció. Aquesta icona indica suggeriments, comentaris i idees complementaris a la documentació i a les pràctiques de cada mòdul.
    Els elements de navegació són:
   
  1
  Permet accedir a qualsevol mòdul o pràctica.
  1
  Ens indica la pràctica activa en què estem treballant.
  Enrera
  Permet retornar al nivell anterior.
  Exercicis
  Permet accedir als exercicis del mòdul activat.
  Amunt
  Permet el retorn a l'inici de la pàgina consultada.
  Guia
  Permet accedir a la guia del curs.
  DescÓrrega
  Permet la descàrrega del d119.
  Impressiˇ
  Permet la impressió del d119.
    Tutoria
    A cada participant se li assigna un tutor o una tutora que l'assessorarà i l'orientarà en el treball dels diferents mòduls. L'alumnat pot formular les consultes i preguntes que calgui per correu electrònic. Per aquest mètode pot demanar orientacions, suggeriments i recomanacions per desenvolupar el seu treball. La persona responsable de la tutoria farà un seguiment personal del procés de cada participant a partir dels exercicis i la valoració del projecte.
     
    Lliurament d'exercicis
    El lliurament dels exercicis al tutor o a la tutora es farà indicant el nom del fitxer de cadascun, i codificat segons el patró següent: Identificador de correu de l'alumne/a, seguit de mxey, on x és el nombre del mòdul i y el de l'exercici. Vegeu l'exemple: la Sònia Martínez, que té l'identificador smarti34@pie.xtec.es, enviarà l'exercici 1 del mòdul 2 amb el nom: smarti34m2e1.ip. 

  Tots els fitxers d'un mòdul s'adjuntaran en el mateix correu electrònic amb un missatge adreçat al tutor o la tutora.

     
    Projecte de fi de curs
   
  Després d'haver fet i lliurat els exercicis dels sis mòduls, heu de fer un projecte de fi de curs, al qual s'assignen 15 hores dins del còmput total de les 60 hores que dura el curs.
  Abans de fer el projecte, haureu de presentar al vostre tutor o tutora una o més propostes de projectes, de les quals se'n concretarà una, i si el tutor o la tutora les troba adients, hi donarà el vist-i-plau.  Cal que el projecte es presenti en el seu termini i sigui avaluat positivament, junt amb els exercicis de cada un dels mòduls per tenir dret al certificat del curs. 
     Per desenvolupar el vostre projecte, us oferim tres opcions, i només n'heu de fer una:
    Projecte A
    Consisteix a fer dues o més simulacions que serveixen per presentar, il·lustrar o aprofundir en una unitat didàctica de qualsevol nivell de l'ensenyament secundari. 
    Projecte B
    Elaborar dues o més simulacions que responguin a un mateix concepte, fenomen, llei... adreçades a diferents nivells educatius de l'ensenyament secundari. Per exemple: la caiguda lliure, el moviment planetari, mecanismes de transmissió... 
    Projecte C
    Fer una única simulació complexa i original que contingui tots els elements exigits i que tingui aplicacions didàctiques.
     
    Requeriments del projecte
   
  • El projecte final ha d'integrar els diferents elements tractats al curs. 
  • Ha de ser inèdit i individual.
  • El temps invertit ha de ser d'aproximadament unes 15 hores.
  Com a mínim el projecte ha de contenir cinc dels elements següents:
  • Diferents restriccions
  • Mesuradors gràfics i numèrics
  • Controls i botons
  • Vectors
  • Fórmules definides per vosaltres
  • Text
  El projecte ha d'anar acompanyat d'un document en format Word on s'explicitin els apartats següents:
  • Nom i dades professionals de l'autor/a.
  • Nivell o nivells educatius a qui va adreçat.
  • Títol i descripció del projecte.
  • Explicació de com i quan es podria utilitzar a l'aula el projecte. Per exemple, si s'utilitza per introduir un tema, com a activitat de reforç, com a aplicació final d'una unitat didàctica, com a complement d'un treball de recerca o d'un treball pràctic, etc. 
    El projecte s'ha d'enviar en un sol arxiu de format ZIP, que contingui els fitxers de les simulacions i el document Word. Envieu l'arxiu amb el vostre identificatiu seguit de les lletres pro al vostre tutor o tutora.
     
    Usos posteriors dels projectes 
    Amb els projectes més interessants es farà una base de dades que estarà a la disposició del professorat a través de la XTEC, sempre que l'autor en doni el consentiment. Si voleu que les vostres simulacions figurin en aquesta base de dades, poseu les vostres dades en la mateixa simulació i doneu noms significatius als arxius (*.ip), perquè altres persones puguin intuir-ne el contingut. 
     
    Calendari
   
  Inici del curs: dimarts, 18 d'octubre de 2005
  Fi de curs: dimarts, 14 de març de 2005
   
  Data lliurament exercicis
  Mòdul 1
  dimarts, 1de novembre de 2005
  Mòdul 2
  dimarts, 15 de novembre de 2005
  Mòdul 3
  dimarts, 13 de desembre de 2005
  Mòdul 4
  dimarts, 17 de gener de 2006
  Mòdul 5
  dimarts, 31 de genr de 2005
  Mòdul 6
  dimarts, 14 de febrer de 2005
     
    Proposta del projecte: Divendres, 17 de febrer de 2006

  Revisió del seguiment del projecte: dimarts, 7de març de 2005

  Fi del projecte: dimarts, 14 de març de 2005

     
     
   
  Amunt