D138: Logopèdia i TAC

Mòdul 1: Introducció: L'ús del llenguatge a l'escola (Marta Vinardell)

Taula de continguts

Introducció General

Abans de començar el curs, convé fer un repàs del marc teòric de l’ús del llenguatge a l’escola, sobretot en el què entenem sobre el llenguatge i com s’ensenya i s’aprèn, donant sentit a les estratègies i a les activitats que realitzarem al llarg del curs en funció de l’estil de la intervenció educativa (estratègies que afavoreixin la interacció verbal i no verbal, segons el comportament lingüístic del/s subjecte/s de la vostra intervenció).

Per dur a terme les pràctiques d’aquest mòdul heu de tenir a mà el següent document L’ús del llenguatge a l’escola. Propostes d’intervenció per a l’alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Podeu consultar-ne fragments a http://www.xtec.net/dnee/docs/L_US_DE_LA LLEMGUA_A_L_ESCOLA.pdf També trobareu documentació significativa a http://www.xtec.cat/crp-esplugues/ee/

És molt important per al bon desenvolupament del present curs telemàtic, que vosaltres us identifiqueu professionalment com si fossiu mestres d’audició i llenguatge, que interveniu i treballeu en un centre educatiu, o bé com a logopeda d’un CREDA, que també intervé en un centre educatiu com a itinerant o adscrita al centre. D’aquesta manera, ens centrarem més i millor en els tipus de programa a portar a terme en funció del comportament lingüístic (CL) que els correspondria i l’àmbit des del qual caldria donar a l’alumne que té necessitats de comunicació, llenguatge i parla.

Objectius del mòdul 1

Pràctiques del mòdul 1

Les pràctiques d’aquest mòdul, que seran quatre, englobaran els conceptes fonamentals a l’hora de dur a terme un bon pla de treball destinat a l’estimulació del llenguatge:

—-