D138: Logopèdia i TAC

Mòdul 6: Llengua de Signes (Marta Vinardell)

Objectius

Aquest apartat té la intenció d’apropar a les mestres i logopedes el conjunt del què compren la llengua de signes catalana com a llengua pròpia de la comunitat sorda de Catalunya amb els seus paràmetres formacionals, la seva estructura i gramàtica que la defineix com a tal i el seu alfabet dactilològic, o bé dactilologia. Molts dels nostres alumnes sords escolaritzats tenen un comportament lingüístic B en relació a la llengua oral, però la seva capacitat d’expressió i de comprensió en llengua de signes demostrarien una competència lingüística i comunicativa normalitzada, sempre que estiguin en un entorn lingüístic, comunicatiu amb persones adultes que dominin aquesta llengua.

També preté apropar als professionals els recursos que podem trobar a la xarxa en relació amb la llengua de signes, que no n’hi ha gaire per la seva dificultat en produïr materials i/o recursos ja que és una llengua visual i es necessita molt enregistrament en vídeo, per tant cal temps per fer-ho.

text alternatitu

El mòdul es dividirà en apartats que corresponen a les diferents característiques que defineixen la llengua de signes, com també dels recursos que podem trobar a la xarxa i treballar-hi. Hi haurà l’oportunitat de practicar i conèixer alguns recursos específics orientats a potenciar aquesta modalitat lingüística adreçada a l’alumnat sord. Un dels objectius d’aquest mòdul és explicar com crear material específic amb el suport de la llengua de signes catalana en la seva relació lletra – dactilologia, paraula – signe o bé en la producció signada – text escrit depenent de la complexitat del material que es preté crear. Per tant, es preté facilitar diferents recursos TIC per a adquirir lèxic amb el suport de la llengua de signes en les diferents categories lingüístiques (lèxic i semàntica, morfologia i sintaxi,...).

La creació de les imatges dels signes propis de la llengua de signes amb l’escàner i/o la càmera fotogràfica; la seva edició i gestió d’imatges són eines necessàries per superar aquest mòdul. L’ús de la càmera per fer la captura, edició i format per mostrar gravacions en llengua de signes seria un recurs molt important per treballar amb l’alumnat sord usuari d’aquesta potent llengua. Així que conèixer aquestes eines de tractament de la imatge i de producció multimèdia seria un objectiu important a assolir.

Continguts

Seran els següents:

—-