Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Normativa
El currículum a l'educació infantil
 
 

Decret 94/1992. Ordenació curricular de l'educació infantil

DECRET 94/1992, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de l'educació infantil.
D'acord amb el Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria, correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya la definició del currículum de l'educació infantil.
L'educació infantil comprèn sis cursos i s'organitza en dos cicles educatius: la IIar d'infants i el parvulari. El fet de preveure aquests dos cicles de forma diferenciada no ha de suposar, en cap cas, un trencament, ans al contrari. El desenvolupament de l'infant segueix sempre una línia progressiva de continuïtat tot i que cada període evolutiu suposi canvis respecte de l'anterior. La diversitat dels ritmes d'aprenentatge de l'infant aconsella considerar les edats des d'un punt de vista bàsicament referencial. A la IIar d'infants s'ha de donar un tractament específic al primer any de vida, atesos els forts canvis evolutius que experimenta l'infant més petit, tenint present l'estreta relació entre els aspectes evolutius i els educatius. El desenvolupament de l'infant s'esdevé gràcies a la contínua interrelació entre factors biològics, socials de comunicació, és per això que necessita un ambient familiar que afavoreixi el seu creixement en tots els sentits: l'afectivitat, la sensibilitat, la seva salut, i l'aproximació a uns models de comportament propis de la societat on viu.
La interacció amb l'entorn és una condició indispensable per al desenvolupament de l'infant. La família, els docents i els aItres infants formen part d'aquest entorn i hi han de tenir un paper estimulador. Són les persones adultes les que hauran de seleccionar aquelles experiències que faciliten l'aprenentatge a l'infant, i també les que hauran d'afavorir una dinàmica positiva de relació entre els mateixos infants, aIhora que han de fomentar la seva participació en aquelles manifestacions lúdiques, culturals i festives més adients amb la seva edat que li permetin començar a desenvolupar el sentiment de pertinença a Catalunya.
Els pares o tutors en el si de la família, i en el centre educatiu els docents, esdevenen peces clau en l'educació de l'infant. En els primers anys de vida l'educador ha de tenir presents totes les necessitats de l'infant: les afectives, les de coneixement, les de relació, i ha de saber que en qualsevol activitat escolar podrà ajudar-lo a percebre la realitat, a intervenir-hi positivament i a sentir-se estimat.
El currículum de l'educació infantil s'estructura en tres grans àrees en les quals l'infant realitza aprenentatges significatius, observables i avaluables per l'educador. Es proposen les mateixes àrees curriculars per a la llar d'infants que per al parvulari; la diferència rau en els objectius, els continguts i els ritmes progressius d'adquisició d'uns i altres.
Així doncs, s'estableixen dues àrees d'experiència per a l'infant: la descoberta d'ell mateix i la descoberta de l'entorn natural i social, dos camps en els quals se sent molt interessat a descobrir, manipular, representar i comunicar. Al voltant d'aquests dos eixos, prenent l'aprenentatge de la comprensió i expressió oral com a nucli central, s'acumulen moltes informacions i s'adquireixen els primers conceptes; s'aprenen maneres d'afrontar la realitat, els hàbits i les actituds que s'hauran d'exercir en situacions molt diverses. La indicació de les àrees no vol dir de cap manera que són compartiments tancats. L'infant progressa a mesura que amplia el seu coneixement de l'entorn. Especificar-les separadament només té sentit com a model que facilita la sistematització de la proposta educativa.
Una tercera gran àrea fa referència a la interrelació i comunicació amb l'entorn. S'hi consideren diversos llenguatges, el verbal, el plàstic, el musical i el matemàtic. Tots afavoreixen la comunicació, la representació de la realitat i també la funció lúdico-creativa, encara que amb unes especificitats pròpies.
En virtut d'això, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Ensenyament i amb la deliberació prèvia del Govern...
   
  Referències
   
 
TIC i normativa del Departament d'Educació