Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
 
  Objectius
   
  En aquest bloc donarem una visió dels diferents àmbits que cal organitzar per poder introduir les TIC en un Centre:
  • Normativa: recull de referents normatius referits a la gestió d'un centre o Zer.
  • Gestió de l'acció educativa: relació dels documents oficials amb propostes de modificació per a la introducció de les TIC. Propostes de projectes de centre.
  • Gestió del recursos: aspectes dels recursos humans, materials, administratius, temporals i espaials a considerar; i també de la seva assignació.
  • Recull de documents: per a la reflexió, discussió i treball sobre l'organització i gestió.
 
 
    .htm .pdf

.zer

   
   
  Continguts
   
 
Normativa
R.O.C
Competències Bàsiques
Currículum Infantil
Instruccions 2004-2005
Currículum Primària
L'avaluació interna
Recull de referències TIC en els Decrets del Sistema Educatiu de Catalunya
   
 
Gestió de l'acció educativa
DOCUMENTACIÓ
Projecte Educatiu Centre -PEC-
Programacions didàctiques
Projecte Curricular Centre -PCC-
Metodologia
Reglament de Règim Interior -RRI-
Avaluació TIC
Pla Anual -PA-
Pla d'Acollida
Memòria Anual
Projectes de centre
 

 

 
Gestió dels recursos
RECURSOS HUMANS
Equip directiu
Comissió d'informàtica
Claustre
Alumnat
Coordinador d'informàtica
AMPA
RECURSOS MATERIALS
Maquinari
Manteniment infrastructures
Programari
Pressupostos
RECURSOS ADMINISTRATIUS
Gestió acadèmico-administrativa
Comunicació interna
Documentació interna
Comunicació externa
RECURSOS TEMPORALS I ESPAIALS
Horaris
Espais
ASSIGNACIÓ DELS RECURSOS
Organitzar per no acumular
Assignació dels recursos
   
 
Documents per a la reflexió, discussió i treball sobre l'organització i gestió
Planificació i organització de les TIC
Ús de les TIC a l'escola
I ara què fem?
El treball amb les TIC
   
 
Bibliografia
Bibliografia