Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Normativa
 Reglament orgànic de centres
 
  Objectius
   
 

El ROC o Reglament Orgànic dels Centres Docents Públics (Decret 198/1996, de 12 de juny) ens dóna les línies mestres del que han de reflectir els documents de l'escola (PEC, PCC, RRI...). En aquests documents hem d'especificar la filosofia del treball a l'escola, els objectius, la metodologia... El ROC ens donarà, per tant les pautes per definir el marc general i els objectius que es pretenen aconseguir amb la introducció de les TIC al centre.

També ens dóna les funcions del coordinador d'informàtica, que entre d'altres, serien: tenir al seu càrrec la supervisió de l'aula (o aules) d'informàtica, l'assessorament als professors per a la utilització de recursos informàtics i la relació amb la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació.

El ROC no contempla pròpiament la figura del coordinador d'audiovisuals, però tenint en compte l'increment de les dotacions de material audiovisuals, sigui pel Departament d'Educació o per adquisició pròpia del centre, creiem necessària aquesta figura. Les seves funcions serien paral·leles a les del coordinador d'informàtica, però aplicades als mitjans audiovisuals, és a dir: tenir al seu càrrec la supervisió del material audiovisual, l'assessorament al professorat del centre per a la utilització dels recursos audiovisuals, la relació amb l'Àrea TIC (audiovisuals) del Departament d'Educació... És a dir, les mateixes que l'article 45.1 del ROC determina per al coordinador d'informàtica canviant recursos informàtics per recursos audiovisuals, excepte el punt b.

Aquest paral·lelisme entre les funcions d'ambdós coordinadors ens porta a contemplar en aquest mòdul les figures dels coordinadors TIC del centre que serien, per tant, el coordinador d'informàtica i el coordinador d'audiovisuals.

   
  Continguts
   
  Coordinador d'Informàtica

Normativa

  Article 45.1 El coordinador d'informàtica
   

Són funcions del coordinador d'informàtica:

a) Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i optimització dels recursos informàtics i per a l'adquisició de nous recursos.
b) Assessorar l'equip directiu, el professorat i el personal d'administració i serveis del centre en l'ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d'Ensenyament.
c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre.
d) Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació permanent en aquest tema.
e) Aquelles altres que el director del col·legi li encomani en relació amb els recursos informàtics que li pugui atribuir el Departament d'Ensenyament.

   
  Règim acadèmic

Normativa

  Article 8 . Els projectes educatiu, curricular i la programació general.
    Article 9 . El projecte educatiu
    Article 10 . El projecte curricular
    Article 11 . Reglament de règim interior
    Article 12 . La programació general del col·legi
    Article 12.2 Memòria anual.
   
  Estructura d'organització i gestió

Normativa

  Article 13 . Finalitats de l'estructura d'organització i gestió
   
  De les zones escorlars rurals

Normativa

  Article 51 . Els projectes educatius, curricular, la programació general i el Reglament de Règim interior. .
   
  Referències
   
 
Extracte del Decret 198/1996 de 12 de juny
TIC i normativa del Departament d'Educació