Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió de recursos humans
 Comissió TIC
 
  Objectius
   
 

Un recurs com la introducció de les TIC en un centre comporta molta feina, però sobretot moltes propostes a fer i molts documents a preparar que no poden ser responsabilitat d'una única persona. Per la qual cosa cal treballar en equip i organitzar una comissió TIC que plantegi les qüestions que en aquesta web es proposen i que especificarem en un tipus d'esquema:

 • Adaptació del currículum.
 • Com i on guardem i organitzem el programari amb CD.
 • Normes d'ús del maquinari.
 • Plantejar-se el nou paper que ha de tenir el professorat davant d'una classe amb ordinadors.
 • Tipus de graelles de programació i manera de dur-ho a terme.
 • Plantejar-se activitats d'aprenentatge de caràcter transversal i projectes interdisciplinaris.
 • L'educació en comunicació audiovisual: com es farà?, quins espais i quins equipaments necessitarem?
 • Com programarem el nostre pla de formació?
 • L'avaluació: com es farà?, què avaluarem?

L'objectiu de la comissió d'informàtica és, per tant, d'una banda dinamitzar, la utilització de les eines informàtiques com a recurs i suport d'activitats relacionades amb les àrees curriculars, i de l'altra, donar suport al coordinador d'informàtica.

 
 
Comissió TIC ZER
   
  Continguts
   
 

La qüestió a plantejar-se és la de les funcions d'aquesta comissió. Com a exemple, podríem assenyalar:

 • Manteniment del maquinari en perfecte estat d'utilització, facilitar la seva utilització dissenyant protocols comuns a totes les màquines (configuracions i presentacions comunes, arxius BAT, accessos a impressores i recursos...).
 • Planificar la utilització de l'aula d'informàtica i de la resta de mitjans informàtics.
 • Coordinar i fer seguiments de la utilització dels programes que es fan servir com a suport de les àrees curriculars.
 • Planificar la utilització dels espais de treball audiovisual.
 • Planificar la utilització dels equipaments audiovisuals.
 • Planificar la presència dels mitjans de comunicació a les aules.
 • Animar a la utilització dels recursos TIC disponibles al centre.
 • Recollir els materials que el Departament d'Educació posa a l'abast de les escoles i publicitar-los entre el professorat..
 • Fer propostes d'inversió i millores.
 • Temes curriculars: adaptació del currículum, programació TIC, avaluació de les TIC...

Altres aspectes a decidir són qui ha de formar part de la comissió (el coordinador/a d'informàtica, el cap d'estudis, el coordinador/a de mitjans audiovisuals, els responsable de la biblioteca-mediateca, un representant de cada un dels cicles...), o el calendari de reunions...

   
  Referències
   
 
Les TIC i la funció directiva als centres docents:
Els recursos humans: coordinació d'informàtica versus comissió de les TIC