Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió de l'acció educativa: Documentació
 Programacions didàctiques
 
  Objectius
   
 

Al tercer nivell de concreció del currículum trobem les programacions d'aula:


Nivells de planificació didàctica. Taula “Del projecte educatiu a la programació d’uula” .
Antúnez, S. i altres, (1998)

Les programacions didàctiques estan formades pel conjunt d'unitats temporitzades que organitzen els objectius didàctics, els continguts a desenvolupar i les activitats d'aprenentatge i d'avaluació. Són elaborades pels equips de mestres de cada cicle que imparteixen la mateixa àrea, sota la coordinació del cap d'estudis, i s'han d'incorporar al projecte curricular.

Per a l'elaboració de les programacions didàctiques s'han de tenir en compte els principis pedagògics del projecte educatiu, el segon nivell de concreció de l'àrea, i els criteris i principis metodològics, organitzatius, d'avaluació i d'atenció a la diversitat, i els eixos transversals continguts al projecte curricular. Igualment, el projecte curricular ens donarà el format a utilitzar per a les programacions.

En relació a la inserció curricular de les TIC, el PCC explicitarà què, com i quan utilitzarem els mitjans informàtics i els mitjans audiovisuals amb l'alumnat al llarg del seu currículum, o sigui, què, com i quan s’ha d’utilitzar les TIC i en quines àrees. Però els objectius generals d'etapa i àrea s'han de desglossar a la pràctica, de tal manera que hem de programar les unitats de programació fent propostes de treball amb objectius concrets.

Hem de definir el objectius didàctics i els contiguts TIC, els hem de seqüenciar, hem de pensar les estratègies didàctiques, les activitats a fer i els recursos a utilitzar, hem de decidir com avaluarem les TIC i el que avaluarem.

Hi ha multitud de models que podem consultar per poder veure exemples d'unitats didàctiques i maneres de treballar. Des del propi Departament s'han creat exemples que poden ser consultats des de les seves pàgines d'Internet.

   
  Continguts
   
 

Es poden fer quatre blocs de continguts TIC:

  • el processador de textos.
  • eines de suport curricular.
  • eines de dibuix i disseny.
  • comunicació (Internet -aprofitament educatiu del navegador i del correu electrònic-, educació en comunicació audiovisual...)

A partir d'aquests blocs de continguts, s'han d'elaborar els continguts de fets i conceptes, procediments i actituds referents a cada cicle, i, seguint el model de programació que tingui establert el centre, confeccionar les unitats de programació, en les quals no haurem d'oblidar indicar les competències bàsiques que s'hi treballaran.

   
  Exemples
   
  Us presentem tres exemples de planificació del treball a curt termini amb les TIC com a orientació per formalitzar la programació didàctica TIC i que podrien ser el punt de partida per complimentar les unitats de programació.
   
 
Projecte de planificació de les TIC a l’escola Germanes Bertomeu
Projecte d'introducció de les TIC al CEIP Montbaig
Projecte d'introducció de les TIC
   
  Uns altres exemples d'unitats de programació d'educació audiovisual.
   
 
Propostes de treball a l'aula (La competència bàsica en educació audiovisual)
Exemples d'unitats de programació relacionades amb l'educació audiovisual com a eix transversal
   
  Referències
   
 
Zona pracTICa
Formes de programar
Orientacions per al desplegament del currículum de l'Educación Audiovisual.
Educació Infantil i Primària
Document de l'Educació en Comunicació Audiovisual (10 de desembre de 2004)
Llibre quasi blanc de les TIC a Primària - Albert Xirgo
Les TIC i la funció directiva als centres docents:Les TIC i el currículum a l'escola