Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió dels recursos temporals i espaials
Horaris
 
  Objectius
   
 

No cal dir que per poder introduïr les TIC o qualsevol altre àmbit que afecti el currículum, cal una organització de l'horari.

   
  Continguts
   
 

Sobre això us detallem algunes graelles que s'haurien de preparar i alguns aspectes a tenir present:

  • La possibilitat, en escoles grans, de fer coincidir les hores dels especialistes amb les hores que els alumnes van a l'aula, de tal manera que puguin haver-hi dos mestres dins l'aula.
  • També la possibilitat de partir grups en agrupaments flexibles i que cada quinze dies puguin anar per grups reduïts (el problema és que el nombre total d'hores per curs es redueix a la meitat).
  • La possibilitat de lligar-ho amb els mestres de suport o d'EE.

Si bé és cert que ja no proposem que sigui una persona la que faci la seva introducció (l'especialista), aquesta podria adquirir un cert protagonisme en els seus inicis i ajudar al mestre/a a tenir una seguretat dins l'aula. Però això, sempre vist des d'una perspectiva conjuntural i no superior a dos anys.

I si partim de plantejaments més generals i considerem les TIC no tan sols com una eina de suport a les activitats d'ensenyament i aprenentatge sinó com una oportunitat per plantejar-nos una nova forma d'ensenyar, amb un nou rol com a mestres i amb un alumnat més protagonista del seu propi aprenentatge, ens caldrà una distribució horària diferent de la que estem acostumats. Per poder realitzar activitats d'aprenentatge de caràcter transversal, projectes interdisciplinaris en petit grup o treball individual..., els horaris atribuïts a cada àrea no han de ser tan rígids com per impedir que aquests projectes tinguin el temps necessari per poder realitzar-se.

Graelles de planificació

GRAELLA PLANIFICACIÓ AULA INFORMÀTICA

 
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
9-10
 
 
 
 
 
10-11
 
 
 
 
 
11-12
 
 
 
 
 
12-13
 
 
 
 
 
15-16
 
 
 
 
 
16-17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNES QUE ASSISTEIXEN A L'AULA

P3
P4
P5
CI-1
CI-2
CM-1
CM-2
CS-1
CS-2
 EE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primera fila: total per grup.
Segona fila: total per nivell.
Tercera fila: total per cicle.
Quarta fila: total per etapa educativa.
 
GRAELLA PLANIFICACIÓ MATERIAL AUDIOVISUAL A PARTIR D'AQUÍ TOT ÉS NOU
 
  APARELL:
  SETMANA:
 
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
grup
aula
grup
aula
grup
aula
grup
aula
grup
aula
9-10  
 
 
   
 
 
   
 
10-11  
 
 
   
 
 
   
 
11-12  
 
 
   
 
 
   
 
12-13  
 
 
   
 
 
   
 
15-16  
 
 
   
 
 
   
 
16-17  
 
 
   
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
Aquesta graella acompanyarà els diferents aparells movibles del centre (televisors, reproductors de vídeo o DVD, projector, etc.) per tal d'agilitzar i facilitar la seva correcta distribució horària.

Graelles de registre d'ús

GRAELLA REGISTRE D'ÚS DE L'AULA D'INFORMÀTICA

 

GRAELLA REGISTRE D'ÚS DELS MITJANS AUDIOVISUALS
   
  Referències
   
 
Graelles de planificació de l'horari de l'aula d'informàtica
Alumnes que assisteixen a l'aula
Graelles de planificació material audiovisual
Registre d'ús de l'aula d'informàtica (o d'altres espais TIC)
Registre d'ús del material audiovisual
Les TIC i la funció directiva als centres docents: Els recursos temporals i espacials: l'horari del centre i de les activitats docents, distribució d'espais i usos
"Cambios en los centros educativos: construyendo la escuela dels futuro" - Dr. Pere Marquès Graells, 2000 (última revisión: 21/04/05 )
"El impacto previsible de las nuevas tecnologías en la enseñanza y la organización escolar". León Trahtemberg (Revista Iberoamericana de educación, número 24)