Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió dels recursos
Assignació de recursos
 
  Objectius
   
 

Establir els criteris de responsabilitat que tindrà l'encarregat, els encarregats o el mateix claustre en el manteniment i funcionament de les TIC al centre.

Vetllar pel correcte ús del material audiovisual i informàtic pel personal docent del centre.

Incrementar la formació permanent en TIC dels claustres dels centres.

   
  Continguts
   
  Cal decidir qui gestionarà, amb quins recursos humans i materials durem a terme l'organització de les TIC.
   
 
ACTUACIONS

QUI GESTIONA I VETLLA

AMB QUINS RECURSOS HUMANS

AMB QUINS RECURSOS MATERIALS

Recolzar i potenciar la figura dels coordinadors d’informàtica i d'audiovisuals al servei de tots i del manteniment de les aules i espais TIC.      
Estudiar la possibilitat de la creació d’un equip de treball al voltant de la incidència de les eines informàtiques i audiovisuals al centre.      
Desenvolupar una normativa d’ús intern al voltant de l’ús d’aquestes tecnologies.      
Crear (revisar) un inventari del maquinari i del programari d’ús actual.      
Crear un registre de maquinari i suports d'enregistrament d'informació (Vídeos, CDs i DVDs).      
Establir un pla de treball per cicles, en funció de l’estratègia que s’adopti i els objectius que es proposin.      
Utilitzar, tot el professorat, conjuntament amb els seus alumnes, les tecnologies de la informació aplicades a les àrees curriculars.      
Quan es detectin dificultats a l’apartat anterior, cercar solucions, si és possible dins del mateix cicle educatiu.      
Fer (revisar) una distribució horària que arribi a tota la comunitat educativa i que utilitzi al màxim la disponibilitat de l’aula d'informàtica, els espais audiovisuals i el material portàtil, tant en hores lectives com en d'altres.      
Revisar l’estat actual de l’aula (informàtica i audiovisuals) i les possibles noves adequacions segons el nou maquinari rebut o en vies de recepció.      
Preveure unes despeses de funcionament de les aules i espais TIC tant en relació al material fungible com a la millora d’equipaments.      
   
  Referències
   
 
Assignació de recursos