Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  

Normativa

Instruccions 2004-2005
 
 
S'ha de modificar a 2005-2006
  Extracte Instruccions curs 2004-2005
   
 

ANNEX 1

I. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE

1. Prioritats generals

Des de la perspectiva global del sistema educatiu el Departament d'Educació considera aspectes prioritaris a consolidar en tots els centres els propers cursos:

  • ...
  • La integració de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el procés d'ensenyament-aprenentatge i en l'avaluació de les diferents àrees del currículum.
  • ...

2. Projecte lingüístic

2.2. Coordinador lingüístic, d'interculturalitat i de cohesió social

Per tal de potenciar l'aplicació pràctica del projecte lingüístic de centre i coordinar-lo amb el Pla d'acollida i d'integració de l'alumnat nouvingut, que anualment es concretarà en la programació general, es considera prioritari el nomenament del/de la coordinador/a lingüístic/a, que s'encarregui també de l'educació intercultural i de la cohesió social, i que ha de desenvolupar les tasques següents:

  • ....
  • Crear, coordinar i actualitzar un fons de documentació (metodologies, materials didàctics, TIC…) que faciliti la potenciació de l'ús de la llengua catalana, la millora de la didàctica de l'ensenyament de la llengua i dels aspectes lingüístics de les altres àrees, l'acollida lingüística i social de l'alumnat nouvingut i l'educació intercultural.
  • ...

II. CURRÍCULUM

1. Decrets d'aplicació

El curs 2004-2005 són d'aplicació el Decret 94/1992 de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de l'educació infantil (DOGC núm. 1593, de 13.5.1992) i el Decret 95/1992 de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de l'educació primària (DOGC núm. 1593, de 13 .5.1992).

...

5. Tecnologies de la informació i de la comunicació

Les tecnologies de la informació i de la comunicació ofereixen múltiples recursos per a l'acció didàctica i per a l'aprenentatge de l'alumnat. Aquests recursos, de tipologies diverses com ara unitats didàctiques, programes d'exercitació i de simulació, programes lúdics i educatius, entorns per a projectes cooperatius, aplicacions d'ofimàtica, continguts informatius i cercadors, tenen un gran potencial per a estimular i centrar el treball de l'alumnat i, alhora, reforcen la tasca del professorat.
L'alumnat ha d'adquirir, a l'educació primària, procediments de tractament de la informació amb eines tecnològiques mitjançant la utilització de programes de suport a l'escriptura (processament de textos), al càlcul (activitats de càlcul mental, calculadora…), a l'expressió artística (dibuix, expressió plàstica i música), recerca d'informació etc.
Internet ofereix immenses possibilitats de disposar de recursos apropiats a les diverses àrees curriculars en una àmplia gamma de contextos didàctics i d'aprenentatge. Les adreces web http://www.xtec.es/escola i http://www.edu365.com contenen molts recursos per al treball en les diverses àrees del currículum. És important que el professorat els conegui i que el projecte curricular del centre faci previsions respecte de la seva utilització, seqüenciació i avaluació.
A aquests efectes la direcció del centre prendrà les mesures necessàries per a:
a) Potenciar l'accés de l'alumnat als recursos informàtics i a Internet per al treball individual i en equip, dins i fora d'hores de classe.
b) Atendre la diferències derivades de la desigualtat d'oportunitats d'accés per raons socioeconòmiques i de gènere, entre d'altres, vetllant per la igualtat d'oportunitats i la no discriminació dels alumnes en relació amb la tecnologia.
Així mateix caldrà garantir l'operativitat i seguretat dels recursos informàtics i telemàtics, i l'adequació del programari als objectius educatius.

....

VI. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

...

1. Programes del Departament d'Educació

El Departament d'Educació desenvoluparà programes de formació en els àmbits següents:

  • ...
  • Ús didàctic de les tecnologies de la informació i la comunicació
  • ...
   
  Referències
   
 
Instruccions curs 2004-2005
Instruccions 2004-205 (Recull de referències TIC)
TIC i normativa del Departament d'Educació