Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió dels recursos materials
Programari
 
  Objectius
   
 

L'objectiu és traure el màxim rendiment possible dels recursos disponibles quant a programari, així com del seu ús fora de l'horari lectiu. Informar, també, de les característiques i aplicacions del programari.

Els centres educatius han de tenir present, en l'àmbit del programari, les actuacions del Departament d'Educació per tal d’introduir en el sistema educatiu el programari lliure com una alternativa tecnològica a les plataformes propietàries. Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) tindran, al Departament d’Educació, una pluralitat d’alternatives que fins ara no existien.

Aquest compromís del Departament amb el desplegament del programari lliure, recollit als acords de Govern, s'ha concretat en un document publicat a la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC), accessible públicament des d’octubre de 2004:

Actuacions en l'àmbit del programari lliure a l'educació

El Departament d’Educació també ha posat en marxa un procés que portarà a la convocatòria d’un concurs públic per al subministrament d’una distribució de l’entorn operatiu GNU/Linux per a l’àmbit educatiu català, amb serveis associats de suport tècnic. Aquesta actuació es troba en fase de tramitació administrativa, i es realitzarà en conveni amb la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació.

Les prescripcions tècniques d’aquest concurs contemplaran tres tipus d’actuacions:

  • Elaboració d’una distribució de GNU/Linux «a mida» per al sistema educatiu català, en col•laboració amb les comunitats de desenvolupament de programari lliure. La distribució tindrà en compte tres modalitats de funcionament: Ordinador independent, Servidor d’aula i Client d’aula.
  • Desplegament d’un servei tècnic d’assessorament que atengui directament els centres docents en qüestions relacionades amb el desplegament de GNU/Linux a les aules.
  • Posada en marxa d’un portal web dedicat a la informació i difusió del GNU/Linux en l’educació.
   
  Continguts
   
 

Cal definir alguns tipus de graelles, unes per fer l'inventari del programari disponible, i d'altres per valorar-los i anar creant un arxiu de valoracions del programari a l'abast de tothom.

El programari del centre al qual pot accedir el personal docent ha d'estar degudament inventariat i a la disposició dels docents amb finalitats pedagògiques i didàctiques. Aquest material ha d'estar classificat amb criteris propis del centre, ja sigui tenint en compte les diferents àrees o els nivells educatius del centre.

Per tal de realitzar aquesta primera classificació, podem partir d'una graella com aquesta:

   
 
Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
CEIP "Nom"
PROGRAMARI

Num.

Nom
Data
recepció
Nombre
unitats
Categoria
Situació
1
         
2
         
3
         
4
         
...
         
   
  A part, cada unitat rebuda de programari ha de tenir una fitxa individual on constin les dades següents:
   
 
Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
CEIP "Nom"
RECURSOS INFORMÀTICS


NOM DE L’APLICACIÓ:

TIPUS DE SUPORT:

ETAPA:

NIVELL:

ÀREA DE REFERÈNCIA:

 

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES:

 

ASPECTES QUE CAL TENIR EN COMPTE:

 

  A recursos informàtics, posarem si és un CD, Internet, un disquet...
   
  També podria ser interessant la creació d'un banc d'adreces de pàgines web, utilitzades per treballar amb l'alumnat:
   
 
Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
CEIP "Nom"
ADRECES WEB

NOM ACTIVITAT
ADREÇA ELECTRÒNICA

CURS
ÀREA
QUÈ ES TREBALLA
VALORACIÓ
         
         
         
         
   
  Referències
   
 
Fitxa programari
Fitxa d'inventari programari
Fitxa d'inventari adreces electròniques
Equipaments primària: programari
Programari educatiu a la XTEC
Base de dades de dotacions i inventari de material informàtic (GEPSE)
Llibre quasi blanc de les TIC a primària - Albert Xirgo
Les TIC i la funció directiva als centres docents: Els recursos materials: el programari