Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió de l'acció educativa: Documentació
 Pla d'acollida
 
  Objectius
   
 

El pla d'acollida per a l'alumnat procedent d'altres països que s'incorpori al centre amb desconeixement de la llengua pròpia de Catalunya o de l'altra llengua oficial té la finalitat de potenciar una incorporació reixida i un coneixement de la llengua i dels aprenentatges escolars necessaris.

Ens hem de plantejar què poden aportar les TIC en aquest àmbit, com poden ajudar a la cohesió social i a construir una Catalunya cohesionada, acollidora i oberta.

Els alumnes nouvinguts necessiten un ensenyament centrat en les seves necessitats comunicatives. Haurem d'utilitzar metodologies que potencien el treball cooperatiu i el suport entre iguals, el treball en grups no homogenis, els itineraris per racons i projectes, i unes estratègies que faciliten l'atenció individualitzada dins l'aula. I en aquest canvi de metodologia tenen molt a dir les TIC.

   
  Continguts
   
 

Des del començament del curs 2004-2005, el Departament d'Educació ha creat aules d'acollida per a l'alumnat nouvingut, a nombrosos centres educatius, equipades amb quatre ordinadors multimèdia, impressora, escàner i connexió a la xarxa del centre. Cal reflexionar, per tant, sobre què ofereixen les TIC en el marc de l'aula d'acollida i quines activitats haurem de planificar per aconseguir els objectius d'aquestes aules, i els canvis metodològics que precisa l'atenció del nouvingut.

Un pla d'acollida consta de 4 parts: matriculació, acollida inicial, organització de l'escolarització i organització dels recursos del centre. Les TIC jugaran un paper fonamental als dos darrers apartats. Haurem de pensar com utilitzar els recursos TIC per afavorir els aprenentatges dels nouvinguts.

Per tant, caldria programar activitats col·laboratives entre els alumnes, organitzar l'espai i el temps de forma flexible per poder dur a terme activitats paral·leles usant les TIC o bé treballar en forma de racons de manera autònoma. Tot això adaptant-lo a la competència i a les necessitats de cada nouvingut.

   
  Exemples
   
 
Model de pla d'acollida
   
  Referències
   
 
Acollida alumnat nouvingut