Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió dels recursos administratius
Documentació interna
 
  Objectius
   
 

Es tracta que, mitjançant Internet i/o la intranet, els documents que s'utilitzen al centre estiguin a disposició de tota la comunitat educativa. Haurien d'estar disponibles documents de diversa tipologia, com:

  • Projectes de centre: PEC (sistema educatiu de l'escola, principis metodològics generals de l'escola, tipus de recursos didàctics, criteris generals d'avaluació de l'escola, criteris generals d'actuació del professorat...), reglament de règim interior (drets i deures dels alumnes, normes de la convivència escolar...), pla anual (calendari i horari escolar, pla d'acció tutorial per cursos, calendari d’avaluacions...), pla d'acollida...
  • Documents relatius al projecte curricular del centre (amb diferents graus de
    concreció i desenvolupament): capacitats generals, objectius generals, objectius
    terminals, objectius de cicle, objectius de curs, continguts, metodologia, criteris d’avaluació i recuperació, unitats de programació, exercicis, materials complementaris...
  • Models dels documents oficials o dels elaborats pel centre: autorització de sortides, impresos de gestió, comunicacions a les famílies.
  • ...
 
 
Documentació interna ZER
   
  Continguts
   
 

En primer lloc, caldrà fer una relació dels documents oficials i dels elaborats pel propi centre per a posteriorment digitalitzar-los i deixar-los en carpetes (intranet, carpeta de centre, carpeta d'aula, carpeta de cicle...). Per últim, s'han d'establir unes normes d'actuació preveient la seguretat i revisió de la documentació, l'aparició de nous documents...

El Llibre quasi blanc de les TIC a primària, d'Albert Xirgo, ens pot ser molt d'ajut en aquesta tasca ja que ens dóna algunes pautes per a l'organització documental d'un centre docent:

"
Per a la sistematització de la documentació d'un centre, calen els següents processos:

1. Conèixer i concretar quins són els documents:
Tenir o fer una relació dels documents oficials i dels elaborats pel propi centre.

2. Digitalitzar els models i assignar-los:
Tenir el model digitalitzat de tot document.
Saber qui és el responsable d’omplir el model i el seu lloc de destí.

3. Establir eines de suport:
Per ajudar a guardar correctament la documentació.
Aquestes eines són: la intranet, la carpeta d'aula, la carpeta de grup-classe i la carpeta del mestre.

4. Definir unes normes d’actuació:
Preveure l’aparició de nous documents, la revisió dels actuals i la seva seguretat".

   
  Referències
   
 
Web de suport a la gestió a primària
Llibre quasi blanc de les TIC a primària - Albert Xirgo
Les TIC i la funció directiva als centres docents: La nostra intranet
Les TIC i la funció directiva als centres docents: Estructura de les xarxes Argo: Unitats de disc