Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió dels recursos
Organitzar per no acumular
 
  Objectius
   
 
 • Saber fer un buidat inicial de les coses que no hem de repetir a la classe ordinària i a l'aula d'informàtica, o bé amb l'ordinador a l'aula i/o amb el material audiovisual. Hem de tenir prou clar quina serà la funció de l'ordinador i les TIC al món educatiu i aprofitar-nos dels recursos que ens ofereixen per ensenyar d'una altra manera.
 • S'han de programar les diferents sessions que es realitzaran amb suport TIC (sigui de formació o d'informació de l'alumnat).
 • Cal, també, tenir clar quin serà el paper del mestre/a davant d'aquests nous recursos i no caure en fer d'ells un mitjà només de suport d'allò que s'explica a la classe.Cal adornar-se de les possibilitats d'autoformació que tenen les noves eines i educar en aquest sentit, sense oblidar, com és obvi, que no han de treure la funció essencial que té el professorat i que és la d'iniciar en els aprenentatges bàsics a partir dels quals l'alumnat pot començar a ser més autosuficient i autoformar-se a partir d'aquesta orientació.És a l'àmbit del constructivisme que les TIC adquireixen unes expectatives més grans on cada nen o nena pot anar millorant el seu coneixement i els seus aprenentages.
 • Per últim, i no per això menys important, cal decidir quin paper (o no) han de tenir els llibres de text en aquest context. Potser aquesta és la clau de tot el canvi que una escola ha de dur a terme, i per aquest motiu, cal un plantejament força valent, però de futur i poc a poc.
   
  Continguts
   
  Per dur-ho a terme, cal planificar de manera coherent el currículum i tenir clar quines seran les coses que començarem a fer amb les TIC. Aquestes coses mirarem de no repetir-les a classe. També haurem de tenir present, si fos el cas que la persona encarregada de treballar amb les TIC fos un altre diferent del tutor/a (cosa no gens recomanable), de coordinar-se molt bé amb aquest.

Cal un debat que inclogui aquests aspectes:

 • Graella per iniciar a treballar aspectes que es duran a terme amb les TIC i que ja no s'explicaran a classe.
 • Reflexió al claustre : llibres de text, TIC, eixos transversals, festes populars, sortides, colònies, projectes de treball, els racons, exposicions...
 • Organització horària.
 • Quin paper haurà de tenir el mestre/a i les seves funcions essencials al nou model educatiu.
 • L'autoformació i formació permanent constant.
 • El dia a dia. És fàcil fer teories, però hem de cobrir el temps en coses profitoses i això vol dir no fer només experiències aïllades, sinó tenir un projecte d'escola i una línia compartida entre tot el claustre de mestres.
 • Com farem el seguiment, com ens coordinarem i com avaluarem el nou treball.