Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió de l'acció educativa: Documentació
 Projecte curricular de centre
 
  Objectius
   
 

El projecte curricular de centre (PCC) és un dels instruments de reflexió i d’anàlisi de la pràctica educativa i de presa de decisions més importants de què disposen els centres per determinar la seva proposta educativa en un context determinat i d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes, i a on s’han de concretar i formalitzar les respostes que els docents d’un centre donen a les preguntes sobre què, quan i com ensenyar i avaluar. El PCC és el segon nivell de concreció del currículum i és responsabilitat del claustre de professors.


Nivells de planificació didàctica. Taula “Del projecte educatiu a la programació d’aula” .
Antúnez, S. i altres, (1998)

El PCC és, per tant, el marc dels objectius que treballarem amb els nostres alumnes als tres àmbits: conceptes, procediments i actituds, valors i normes. A l'escola hem de tenir un marc comú entre tot el professorat. Per aquesta raó, el PCC ha de ser la bíblia de les escoles on cada mestre/a consulti el que ha d'impartir, el que ha de saber i quan i com ho ha de fer i avaluar. És un document que cada escola ha d'elaborar partint d'uns objectius marcats pel Departament a partir dels quals el centre pot modificar i adaptar segons el seu entorn, les seves possibilitats, les seves infrastructures i la seva organització.

En relació a la inserció curricular de les TIC, al PCC haurem d'explicitar què, com i quan utilitzarem els mitjans informàtics i els mitjans audiovisuals amb l'alumnat al llarg del seu currículum. En definitiva, haurem de donar resposta a què, com i quan s’ha d’utilitzar la informàtica i els mitjans audiovisuals i en quines àrees.

Però els objectius s'han de desglossar a la pràctica, de tal manera que després hem de programar les unitats de programació fent propostes de treball amb objectius concrets. Així, haurem de seleccionar els tres tipus de continguts que es volen desenvolupar per a cada etapa educativa, i també caldrà seleccionar les metodologies més adients i les formes avaluatives més adequades, així com els recursos i els materials convenients

Aquest és un dels aspectes més importants a treballar. Les TIC han de provocar un canvi metodològic en el treball de classe. Disposem d'uns recursos, unes eines, uns espais i temps que hem de reorganitzar, i, a més, hem d'escollir quins conceptes, quins procediments i quins valors volem adquirir amb els nous recursos.

Cal tenir molt present que el que ensenyem amb les TIC no ho hem de repetir per norma amb altres tipus de procediments, si més no pel simple fet que no hi ha temps material per repetir-ho.

Cal entendre que la incorporació de les TIC a l'escola va acompanyada del nou paper que ha de tenir el mestre actualment i que comporta canvis substancials a la manera d'educar.

Cal assumir, igualment, que estem davant d'un camp en canvi continu i amb avenços considerables, no massa diferents del nostre món educatiu, però en el qual no estàvem avesats i que, per a molts professionals, comporten un problema.

L'altra qüestió a tenir present és l'àmbit territorial ja que ens trobem inmersos en la Societat de la Informació, o millor del Coneixement, caracteritzada per la facilitat d'accedir a la informació o de connectar-se amb d'altres persones fora dels límits de l'espai o del temps. Fins ara les escoles estaven tancades dins dels seus murs i ara, amb l'accés a qualsevol informació i al compartimet de la mateixa, quasi de forma instantània gràcies a Internet, s'ha obert una porta al món. Cal ser conscients del fet, el qual ja és del nostre àmbit, que el món laboral del futur serà territorialment molt més ampli del que ha estat fins ara i que, des de les escoles, hem d'iniciar-lo amb la mesura que es pugui.

Hi ha multitud de models que podem consultar per poder veure exemples d'unitats didàctiques i maneres de treballar. Des del propi Departament s'han creat exemples que poden ser consultats des de les seves pàgines d'Internet.

I si som un centre sensibilitzat en l'educació audiovisual, i seguint les orientacions del "Document de l'Educació en Comunicació Audiovisual, aprovat pel Ple del Fòrum d'entitats de persones usuàries de l'audiovisual, en sessió de 10 de desembre de 2004" ens haurem de plantejar enfocar l'Educació en Comunicació Audiovisual en un doble vessant: l'audiovisual com a matèria d'estudi (Educació en Comunicació Audiovisual) i com a recurs per a l'ensenyament (Educació amb Comunicació Audiovisual).

Alhora, haurem de tenir cura de la imatge corporativa de l'escola i convertir, per exemple, les seves parets en un museu permanent d'imatges de producció pròpia i aliena. De la mateixa manera, caldrà posar a l'abast de l'alumnat bancs d'imatges fixes i en moviment aprofitant els recursos que proporcionen contínuament els mitjans de comunicació (premsa, televisió...).

I atesa la importància i la presència hegemònica dels mitjans de comunicació en la societat actual, és evident que l'educació audiovisual no pot limitar-se a l'àmbit educatiu. L'impacte major dels mitjans de comunicació es produeix fora de l'escola, i cal un treball conjunt pares-ensenyants. Per això, el Projecte Educatiu ha de preveure de quina manera es pot establir aquesta col·laboració: reunions d'aula, xerrades, conferències, campanyes...

 
 
Projecte curricular de ZER
   
  Continguts
   
 

Al PCC haurem de plasmar les referències a la implantació i la utilització de les TIC a les àrees curriculars, per la qual cosa s’han d’explicitar els acords sobre allò què, com i quan s'ha de fer amb les TIC al llarg de l’ensenyament infantil i primari, i què cal avaluar, com i quan.

Els aspectes que l'escola ha de decidir, entre d'altres, han de ser els següents (sempre consensuats amb el claustre de professors):

 • On posarem ordinadors: a l'aula d'informàtica, a la classe (o bé als dos llocs), a la biblioteca, a EE, a la sala de mestres, a secretaria, a l'aula d'acollida..., i quants en necessitarem?
 • Com distribuirem els altres equipaments TIC?
 • Quin paper tindrà l'edu365.com i tot el seu contingut en l'àmbit de la informació?
 • Quin paper tindrà el professorat a l'aula i/o a la classe?
 • Quin tipus de treball durem a terme?
 • Com compaginem aquest treball amb els llibres de text?
 • Quina tipologia de treballs durem a terme a l'aula d'informàtica?
 • Quin treball durem a terme a la classe?
 • Quina tipologia de treball durem a terme amb els mitjans audiovisuals?
 • En quins aspectes curriculars ens aprofitarem de les TIC?
 • Com avaluarem els resultats?
 • ...

Altres aspectes més de caire curricular podrien ser:

 • Com classificarem la gran quantitat d'informació disponible?
 • Quin sistema ens permetrà treballar còmodament amb les TIC?
 • Quin marc abarcarà el treball amb les TIC: la classe, l'escola, interescoles, l'estranger...?
 • Com es distribuiran els continguts de les competències bàsiques?
 • Com inclourem l'educació en i amb comunicació audiovisual?
 • Quines metodologies utilitzarem?
 • Com farem les programacions?
 • De quina forma s'establirà la col·laboració família-escola?
 • ...
   
 
Projecte Curricular -PCC i PCZ-
   
  Per aprofundir
   
 

Al curs telemàtic "Les TIC i la funció directiva", i concretament als mòduls 1 i 6, podem trobar idees i orientacions per donar resposta a aquestes qüestions i d'altres de semblants:

Les Tic i la funció directica als centres docents  
Els centres docents davant la societat de la informació Mòdul 1
Les TIC i el currículum a l'escola
Mòdul 6
   
  Exemples
   
 
PCC (orientacions per a la incorporació de les TIC a la programació d'aula)
PCC
   
  Referències
   
 
Decret 198/1996 de 12 de juny: Article 10. El projecte curricular
Currículum: exemples del segon nivel de concreció
Orientacions per al desplegament del currículum de l'Educación Audiovisual.
Educació Infantil i Primària
Document de l'Educació en Comunicació Audiovisual (10 de desembre de 2004)
Llibre quasi blanc de les TIC a Primària - Albert Xirgo
Les TIC i la funció directiva als centres docents:Les TIC i el currículum a l'escola