Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Normativa
El currículum a l'educació primària
 
  Decret 95/1992. Ordenació curricular de l'educació primària
DECRET 95/1992, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de l'educació primària.
D'acord amb el Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s'estableix l'ordenació general dels
ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a Catalunya, correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya la definició del currículum de l'educació primària.
A l'educació primària, l'escola ocupa un lloc preponderant en la vida de l'alumne com a marc d'aprenentatges instrumentals i bàsics, de sociabilitat, de relacions i de descoberta. Les possibilitats d'aprendre, d'educar-se en els valors i en l'adquisició d'actituds i hàbits, són molt grans. Això s'esdevé en un marc més ampli i compartit entre l'escola, la família i el medi. No es poden deslligar els aspectes cognoscitius dels afectius i de relació que hi ha presents en el context ric i divers de l'aula i de l'escola. El centre educatiu ha d'ajudar l'alumne a construir una imatge positiva d'ell mateix, una representació adequada de les pròpies possibilitats a través dels coneixements i l'experiència que li prové de moltes activitats diversificades i adequades a l'edat.
És en aquest marc on s'ha de potenciar l'educació de la sensibilitat que facilita i afavoreix els comportaments cívics i ètics indispensables per a la bona convivència i la pròpia estabilitat personal. A Catalunya, l'escola ha de ser l'espai on l'alumne adquireixi els senyals d'identitat nacional propis de la nostra personalitat col·lectiva: la història, la cultura, el patrimoni, les tradicions i, sobretot, la llengua pròpia han de ser-hi presents de manera fonamental per tal de desenvolupar la comunicació i l'expressió, el sentiment de pertinença i estimació al país, la relació amb l'entorn, l'obertura al món i la iniciació a participar en la societat que els envolta.
El paper del mestre en aquesta etapa és fonamental i pren formes diverses. Als primers cicles, els alumnes necessiten un seguiment i una orientació més continuats. Tanmateix, progressivament, aniran adquirint més autonomia. Es per això que els mestres han d'adequar les seves actuacions a les característiques de cada cicle i grup d'alumnes. Han de vetllar perquè el seu paper afavoreixi la maduració i el progrés dels alumnes, exercint el mestratge amb seguretat i professionalitat i amb models d'actuació coherents. En definitiva és el paper d'un adult que guia, que orienta i que basa la seva intervenció en relacions de confiança i respecte mutu. En aquesta etapa els alumnes desenvolupen unes capacitats i amplien les possibilitats del seu pensament.
És, però, un pensament concret, basat en els objectes i en la realitat concreta, que no es basa en abstraccions verbals ni en hipòtesis, atès que en aquestes edats hi ha dificultats per sintetitzar o generalitzar. Per assegurar el procés d'aprenentatge dels alumnes, el mestre ha de recollir el seu pensament, ha de provocar interrogants, debatre, aportar elements per avançar, discutir errors, plantejar qüestions i estimular la creativitat. Per això, en aquesta proposta curricular els procediments ocupen un lloc central en els aprenentatges que cal adquirir.
El currículum defineix i ordena els seus elements fonamentals atenent als principis de comprensivitat en l'atenció dels alumnes i d'autonomia dels centres per tal d'adequar l'ensenyament a les característiques de l'escola, del grup i de les persones i afavorir així l'atenció a la diversitat i als diferents ritmes d'aprenentatge.
En virtut d'això, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Ensenyament i amb la deliberació prèvia del Govern,
Article 1
1.1. L'educació primària comprendrà sis cursos acadèmics i s'organitzarà en tres cicles de dos cursos cadascun, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.
1.2. L'educació primària s'inicia l'any natural en què es compleixen sis anys.
Article 2
L'educació primària tindrà com a finalitat que els alumnes, en acabar l'etapa, assoleixin les capacitats següents:
2.1. Conèixer i acceptar la pròpia identitat, les seves possibilitats afectives i de relació i progressar en l'autonomia i la iniciativa personal.
   
  Referències
   
 
TIC i normativa del Departament d'Educació