Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió dels recursos temporals i espaials
Espais
 
  Objectius
   
 

Ja hem parlat en un altre apartat de si ordinador a l'aula, aula d'ordinadors, o als dos llocs. En aquest apartat, exposarem altres llocs on també poden haver-hi ordinadors i d'altres equipaments TIC i el perquè.

Hem de tenir en compte que l'ús de les TIC es pot donar tant en una aula específica com en qualsevol espai amb infraestructura suficient per dur a terme aquest ús. Així, en el cas dels equips informàtics, aquests es podran situar en una aula específica i/o distribuir-los per les aules ordinàries del centre depenent del nombre i del criteri del centre. En el cas dels mitjans audiovisuals, ens trobem en el mateix cas: podem tenir un espai específic per treballar-hi, o bé podem situar-los en el seu lloc d'ús.

Però si volem que les TIC contribueixin a la innovació i a modificar la forma d'ensenyar, cal revisar l'organització escolar. Les TIC s'han d'integrar a tots els espais escolars. D'una banda, calen espais específics (aules d'informàtica, sales per al treball audiovisual, mediateques, sales multiusos....); de l'altra, les TIC han d'entrar a l'aula (pissarres digitals, ordinadors, equipaments audiovisuals, mitjans de comunicació...). A més a més, cal que hi hagi connexió a la xarxa i a internet en qualsevol lloc del centre i equips portàtils per ser portats a les classes quan convingui.

   
  Continguts
   
 

Està plenament demostrat que és el domini de les coses el que fa que les posem a la pràctica. Si un mestre/a es veu segur, coneix el tema, el domina i el sap fer servir, cercarà activitats que puguin ser desenvolupades dins la classe. La inseguretat i el desconeixement fan ser reacis a la seva incorporació.

Per això, cal posar ordinadors en llocs on el mestre/a els pugui fer servir fora del seu horari, pugui fer recerca d'informació, pràctiques, preparar els seus treballs... També en llocs on els alumnes assisteixen fora o dins de l'horari lectiu, com la biblioteca. En aquest sentit, caldria, a mesura que fos possible, poder disposar d'ordinadors en diferents espais de l'escola:

  • a la biblioteca
  • a la sala de mestres
  • a les tutories
  • a la sala d'actes
  • a la sala de l'AMPA
En definitiva, aquells llocs on el seu ús sigui del màxim profit per a tota la comunitat educativa. I ja no parlem dels llocs on, d'alguna manera, ja hem fet esment anteriorment:
  • a l'aula
  • a la classe
  • a les aules d'EE
  • a les aules de compensatòria
  • a secretaria

Amb els mateixos criteris que en el cas de la informàtica, els/les mestres han de poder tenir a l'abast l'equipament audiovisual. D'aquesta manera, tasques com enregistrar amb vídeo programes per difondre a l'alumnat, gravar DVDs sobre actuacions o classes realitzades, treballar els mitjans de comunicació amb exemples reals, etc., seran tasques senzilles i habituals a les aules, amb l'enriquiment que això suposarà en la formació de l'alumnat.

   
  Referències
   
 
Estructura d'una xarxa d'escola

Sobre els agrupaments dels alumnes i la distribució dels ordinadors

Les TIC i la funció directiva als centres docents: Els recursos temporals i espacials: l'horari del centre i de les activitats docents, distribució d'espais i usos
"Cambios en los centros educativos: construyendo la escuela dels futuro" - Dr. Pere Marquès Graells, 2000 (última revisión: 21/04/05 )
"El impacto previsible de las nuevas tecnologías en la enseñanza y la organización escolar". León Trahtemberg (Revista Iberoamericana de educación, número 24)