Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió de l'acció educativa: Documentació
 Reglament de règim interior
 
  Objectius
   
 

El reglament de règim interior (RRI) de les escoles és el recull ordenat de les normes i preceptes que regeixen l’organització i les interrelacions de la vida escolar en l’àmbit d’un centre educatiu, que ha aprovat el consell escolar com a òrgan de govern de la comunitat educativa.

L'RRI és un document de gestió institucional a mitjà i/o llarg termini que concreta l’estructura organitzativa, el funcionament del centre, els reglaments específics de certes parcel·les de l’activitat escolar, i regula la vida escolar, incloent-hi les interrelacions dels actors dels diferents sectors que conformen la comunitat escolar.

L'RRI concreta en normes els propòsits institucionals recollits al projecte educatiu del centre (PEC). És a dir, parteix dels trets d’identitat, els objectius generals del centre i les conseqüències per a l’estructura que se’n deriven. D’aquesta manera, la provisió de normes específiques ha de ser harmònica amb els valors postulats al PEC.

 
 
RRI de ZER
   
  Continguts
   
  Entre els aspectes que l'escola ha de preveure al reglament de règim interior, en referència a les TIC, s'han d'incloure, previsions sobre les funcions del coordinador d'informàtica, les del coordinador d'audiovisuals, les de l'encarregat de la blioteca-mediateca i les de la comissió TIC, el funcionament de l'aula d'informàtica i d'altres espais amb equipament TIC, la gestió del material audiovisual...
   
  Exemple
   
 

Us facilitem un exemple d'RRI elaborat per Xavier Chavarria Navarro i Elvira Borrell Closa. Els articles que tracten específicament les TIC són el 14 i el 163. Recordeu que només és un exemple i que, en cas de decidir utilitzar-lo, s'ha d'adaptar a les realitats concretes.

   
 

Reglament de règim interior

   
  Referències
   
 
Decret 198/1996 de 12 de juny: Article 11. Reglament de règim intern