Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Normativa
Competències bàsiques
 
 

A partir de la Conferència Nacional d'Educació, el Departament d'Educació ha determinat les competències bàsiques a assolir en l'ensenyament obligatori i ha concretat quines i en quin grau o nivell s'han d'aconseguir en cada un dels cicles i etapes. En tot cas, es garanteix:

 • Que a l'ensenyament primari tot l'alumnat adquireixi el domini de la lectura, l'escriptura i el càlcul.
 • Que, en acabar l'ensenyament obligatori, tot alumne i alumna sigui capaç de comprendre i d'expressar-se, oralment i per escrit, en català, llengua pròpia de Catalunya, i en castellà.
 • Que en acabar l'ensenyament obligatori tot l'alumnat posseeixi la capacitat de comunicar-se en una llengua estrangera i que un 60 % almenys pugui també fer-ho en una segona llengua.
Identificació de les competències bàsiques en l'ensenyament obligatori
Relació de competències bàsiques classificades per àmbits
Proves d'avaluació de les competències bàsiques. Sintesi de resultats (2000-2001)
Proves d'avaluació de les competències bàsiques. Sintesi de resultats (2001-2002)

Competències bàsiques TIC

Pel que fa referència a les Competències Bàsiques en TIC, un grup de treball de la SGTI, format per Montserrat Ardid, Pilar Casals, Neus Liñan, Josep Lluís Tejeda i Jordi Vivancos, ha elaborat un document en format web, que serveix de punt de partida per definir quines seràn aquestes competències bàsiques en TIC al centre. Seria un primer primer nivell de concreció de la competència bàsica en Tecnologia de la Informació i Comunicació (TIC) que l'alumnat ha d'assolir en acabar l'ensenyament obligatori. La finalitat d'aquest treball és la d'oferir als centres educatius orientacions per poder incorporar els aspectes més rellevants i apropiats de les TIC a les activitats d'ensenyament/aprenentatge de les diferents àrees del currículum.

Les competències bàsiques TIC
La competència bàsica en tecnologies de la informació i la comunicació
La competència bàsica en tecnologies de la informació i la comunicació
Competència TIC: proposta de seqüenciació per cicles

Competències bàsiques educació audiovisual

Amb posterioritat, un altre grup de treball format per Aurora Maquinay i Xavier Ripoll del Servei de Mitjans Audiovisuals amb la col·laboració de: Rosa Aparicio, Carme Ciscart, Josep Maria Cullell, Albert Criado, Roger Llovet, Anna Mackay, Carme Ribes i Carme Terrades han elaborat un document sobre la competència bàsica en educació audiovisual. Aquest document formula un primer nivell de concreció de la competència bàsica d’educació audiovisual entesa com una part que s’integra dins de la competència bàsica en Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC).

La competència bàsica en educació audiovisual
Competències bàsiques en educació audivisual: Seqüenciació
La competència bàsica en educació audiovisual

Proves competències bàsiques TIC

Els cursos 2002-2003 i 2003-2004 dins de les proves de competències bàsiques aplicades a l'alumnat de cicle mitjà d'educació primària es va avaluar l'àmbit referit a la utilització de les TIC per part de l'alumnat.

Concreció de les CB per a les proves de cicle mitjà (2003-2004) i resultats (2001-2002)
   
  Objectius
   
 

Molt més important que aprendre tecnologia és aprendre amb la tecnologia, aprendre a saber utilitzar la informació i aprendre a treballar en el nou entorn. En aquest context, doncs, el repte és ensenyar a aprendre. (Catalunya en Xarxa. Pla estratègic per a la societat de la informació.)

La competència bàsica en TIC ha de garantir que tot l'alumnat, en finalitzar l'escolarització obligatòria, assoleixi el domini de les habilitats i els recursos tecnològics bàsics al mateix temps que les estratègies i procediments informacionals vinculats a les TIC. En acabar l'escola, l'alumnat ha d'ésser un usuari informat de les possibilitats de les TIC, ha d'estar capacitat per aplicar-ne selectivament els instruments TIC apropiats en diferents àmbits (personal, laboral, social...) i com a suport bàsic per a l'aprenentatge continuat al llarg de tota la vida.

L'adopció de les TIC com una competència bàsica del mateix nivell que les competències instrumentals (lectura, escriptura, càlcul) comporta concretar els àmbits o dimensions de la competència, les accions educatives i els mitjans organitzatius i metodològics per assolir-la.

A partir dels objectius generals sobre els quals s'articula la competència bàsica TIC, cal:

 • Assolir les capacitats per desenvolupar-se individualment i socialment en la societat de la informació.
 • Explotar el potencial de les TIC en totes les àrees i àmbits de l'ensenyament i l'aprenentatge.
 • Utilitzar les TIC per donar suport a objectius educatius generals, com ara el desenvolupament d'actituds positives per a l'aprenentatge, la millora en la presentació dels treballs, les actituds inquisitives de recerca i de resolució de problemes i aprendre a col·laborar i treballar en equip.
 • Aprofitar els nous entorns de comunicació per participar en comunitats d'aprenentatge formals i informals.

Les cinc dimensions de la competència que engloben els aspectes més rellevants de les TIC per a l'educació són:

 • Impacte historicosocial
 • Alfabetització tecnològica
 • Instruments de treball intel·lectual
 • Eina de comunicació
 • Control i modelització

Pel que fa a la competència bàsica en Educació Audiovisual, l’objectiu fonamental és aconseguir que l’alumnat sàpiga llegir i escriure missatges audiovisuals per tal que arribi a ser capaç de fer un ús racional dels mitjans de comunicació audiovisuals.

Els objectius generals sobre els quals s’articula la competència bàsica de l’Educació Audiovisual són:

 • Comprendre els missatges audiovisuals mitjançant l’adquisició de pautes d’anàlisi de les formes i dels continguts.
 • Ser capaç de triar, de manera conscient, entre la gran diversitat de missatges audiovisuals que rebrà diàriament i esdevenir espectador actiu i intel·ligent.
 • Conèixer els processos de construcció de la realitat mediatitzada i ser capaç de diferenciar la realitat de la seva representació mediàtica.
 • Conèixer els codis del llenguatge audiovisual i saber-los utilitzar en comunicacions senzilles.
 • Conèixer la dimensió socioeconòmica i els poders d’influència sociopolítiques dels mitjans audiovisuals.
 • Saber valorar la dimensió estètica dels continguts audiovisuals.
 • Utilitzar la tecnologia audiovisual com a mitjà d’expressió en les àrees d’aprenentatge.

Les dimesions de la competència bàsica de l'educació audiovisual són:

 • Impacte historicosocial.
 • Comunicació audiovisual:
  • Agents de la producció i procés de producció.
  • Categories dels mitjans.
  • Alfabetització en el llenguatge dels mitjans.
  • Representació dels mitjans.
 • Alfabetització tecnològica

Hi ha, per tant, un paral·lelisme entre les competències bàsiques TIC (informàtica) i les de l'educació audiovisual:

TIC-Informàtica   TIC-educació audiovisual
     
Impacte historicosocial   Impacte historicosocial
Alfabetització tecnològica   Alfabetització tecnològica
Instruments de treball intel·lectual    
Eina de comunicació   Comunicació audiovisual
Control i modelització    

Això permet contemplar-les de forma conjunta:

 • Impacte historicosocial
 • Alfabetització tecnològica
 • Instruments de treball intel·lectual
 • Eina de comunicació - comunicació audiovisual
 • Control i modelització
   
  Continguts
   
 

Prenent com a punt de partida els documents sobre competències bàsiques, competències bàsiques TIC i competències bàsiques en educació audiovisual i considerant les característiques específiques del centre caldrà definir les competències bàsiques en TIC i seqüenciar-les per cicles.

En aquest treball de reflexió sobre les competències bàsiques TIC, ens pot ser molt útil la consulta del CD-Rom "COMPETIC. Competències bàsiques en les Tecnologies de la Informació i la comunicació", del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (Generalitat de Catalunya, Departament d'Educació, gener 2004).

   
  Referències
   
 
Competències bàsiques en TIC (mòdul A)
Les competències bàsiques i les TIC (mòdul D)
Competències bàsiques TIC: document per a un debat
Anàlisi del grau d'assoliment de les competències bàsiques TIC al centre
Les TIC i la funció directiva als centres docents: Els centres docents davant la Societat de la Informació