Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió de l'acció educativa: Documentació
 Projecte educatiu de centre
 
  Objectius
   
 

Als centres educatius hi ha uns documents prescriptius (PEC, PCC, Pla Anual...), que són la base d'on parteix la coherčncia d'escola. En tots ells s'ha de reflectir, a banda de molts altres aspectes, la referčncia a les TIC i el seu paper i funcionament al món educatiu de l'escola.


Nivells de planificació didàctica. Taula “Del projecte educatiu a la programació d’aula” .
Antúnez, S. i altres, (1998)

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) ha de recollir els objectius filosòfics d'on volem arribar en l'educació dels nostres alumnes, és a dir, els trets d'identitat de l'escola i la seva línia pedagògica i metodològica. I és que el Projecte Educatiu de Centre constitueix el marc general per a l'actuació coordinada de l'acció educativa i, per aquest motiu, ha d'incloure els principis pedagògics, organitzatius i el projecte lingüístic, i ha de ser assumit pel conjunt de la comunitat educativa del centre.

Per tant, és al PEC on haurem de posar les referències primeres de la importància que donem, com a escola, a les TIC quant a educació integral de l’alumne dels diferents cicles i l’explicitació dels objectius generals que ha d’assolir el nostre alumnat en finalitzar cada cicle en relació a aquestes eines. En aquest sentit, cal definir en aquest document el marc general i els objectius filosòfics que es pretenen aconseguir al centre amb les TIC, tant pel que fa referència a les tecnologies de la informació i la comunicació com a l'educació audiovisual, i sempre tenint present que la seva utilització ha de provocar una millora en el sistema educatiu.

Cal tenir clar quina serà la societat en la qual es trobaran els nostres alumnes, i en aquest sentit, especificar quins objectius volem aconseguir per al bon ús d'aquestes eines.

No oblidem els perills i avantatges que comporten els canvis tecnològics, estiguem atents de fer-ne un bon ús.

En definitiva, al PEC (i/o també al Projecte Curricular de Centre) hauria d'haver unes previsions relatives a les TIC. Les unes serien de caràcter conceptual i les altres instrumentals:

 • Intel·lectuals o conceptuals:
  • Planificar una progressiva integració curricular de les TIC i com fer-ne el seguiment.
  • Com garantir la igualtat d'oportunitats i la no discrimació.
  • Com organitzar i mantenir fluxos d'informació, de formació i de suport.
 • Instrumentals:
  • Assegurar una instal·lació i un manteniment correctes, i una disposició adequada.
  • Vetllar per l'operativitat, l'adequació i la disposició dels recursos.
  • Assignar pressupostos de funcionament i reposició.
 
 
Projecte educatiu de ZER -PEZ-
   
  Continguts
   
 

Al PEC, document on definirem els objectius generals de l'escola, haurem de donar resposta a qüestions del tipus:

 • Com ens adaptarem als canvis?
 • Quin serà el futur laboral i social dels nostres alumnes i què hem de preveure?
 • Com participen les TIC en la construcció dels coneixements?
 • Com incorporarem el constructivisme amb les TIC?
 • En un món on la informació és àmplia, quin paper tenen les TIC, els ordinadors i els mitjans audiovisuals?
 • Com inclourem l'educació audiovisual?
 • Com farem l'educació en i amb comunicació audiovisual?
 • Quins valors haurem de treballar, ja que el sistema de treball variarà i, a més, els desequilibris socials s'accentuaran?
 • Com aconseguirem que les TIC no esdevinguin una nova forma d'exclusió social?
 • Quins canvis ens comportarà a nosaltres com a mestres?
 • ...
   
 

Podem trobar idees i orientacions a l'hora de respondre a aquestes qüestions, i d'altres de semblants, al curs telemàtic "Les TIC i la funció directiva", i, més concretament als mòduls 1 i 6:

Les Tic i la funció directica als centres docents  
Els centres docents davant la societat de la informació Mòdul 1
Les TIC i el currículum a l'escola
Mòdul 6
   
 

Respecte a l'educació audiovisual en serà de molt ajut una lectura del "Document de l'Educació en Comunicació Audiovisual, aprovat pel Ple del Fòrum d'entitats de persones usuàries de l'audiovisual, en sessió de 10 de desembre de 2004".

Document de l'Educació en Comunicació Audiovisual (10 de desembre de 2004)
   
  Exemple
   
 
PEC
   
  Referències
   
 
Decret 198/1996 de 12 de juny: Article 9. El projecte educatiu
Llibre quasi blanc de les TIC a Primària - Albert Xirgo
Les TIC i la funció directiva als centres docents:Les TIC i el currículum a l'escola