Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió de l'acció educativa: Documentació
 Pla anual
 
  Objectius
   
 

El pla anual o programació general del centre és la concreció que fem cada any del PEC, els objectius preferents que l'escola fixa per a cada curs escolar, i les activitats que deriven d'aquests objectius.

En referència a les TIC, el pla anual, coherent amb el projecte educatiu, l'RRI i el projecte curricular, concretarà i sistematitzarà en objectius operatius les qüestions prioritzades del centre d'acord amb les directrius i aspiracions de la comunitat educativa en l'àmbit d'aquestes tecnologies.

 
 
Pla anual de ZER
   
  Continguts
   
 

En aquest apartat, l'escola ha de contemplar els objectius que es proposa aconseguir per al curs vinent. Cal tenir en compte un seguit d'aspectes que poden ajudar a la incorporació de les TIC i la seva formació. D'entre altres possibles, us fem una llista dels continguts que s'haurien de tenir en compte en primera instància per ser avaluats a final de curs.:

  • La formació interna dels mestres i les mestres.
  • L'assistència als seminaris d'actualització en tecnologia de la informació, a les jornades tècniques, als seminaris de suport a la gestió, i als SAIPS.
  • Els objectius a aconseguir dins de les competències bàsiques TIC.
  • Tenir en compte l'avaluació del sistema d'organització de l'aula d'informàtica i dels altres espais TIC.
  • Contemplar el paper dels coordinadors (informàtica, audiovisuals, biblioteca-mediateca) i de la comissió TIC.
  • Plantejar-se alguna proposta de participació fora l'escola (projectes telemàtics i col·laboratius...)

I potser altres àmbits depenent del nivell d'introducció de les TIC en el Centre.

   
  Exemples
   
  Us presentem tres exemples de planificació del treball a curt termini amb les TIC com a orientació per formalitzar la programació general de l'escola i que podrien ser el punt de partida per complimentar el pla anual. El quart document és l'extracte del pla anual del CEIP en els punts que fan referència a les TIC.
   
 
Planificació TIC a l'escola Germans Bertomeu
CEIP Montbaig
Programació informàtica a curt termini
Pla anual (aspectes que fan referència a les TIC)
   
  Referències
   
 
Decret 198/1996 de 12 de juny: Article 12 Programació general.