Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió de l'acció educativa: Documentació
 Pla anual de zona
 
  Objectius
   
 

La programació general de zona (pla anual) elaborada anualment recull i concreta les activitats previstes en àmbit general per a la ZER.
Per això, en referència a les TIC i el seu tractament a l'àmbit de zona, el pla anual, coherent amb la resta de document prescriptius de la ZER, concreta i sistematitza en objectius operatius les qüestions prioritzades de la zona d'acord amb les directrius i aspiracions de la comunitat educativa en relació a la implementació i ús d'aquestes tecnologies.

   
  Continguts
   
 

En aquest apartat, la ZER ha de contemplar els objectius que es proposa aconseguir per al curs vinent. Cal tenir en compte un seguit d'aspectes que poden ajudar a la incorporació de les TIC i la seva formació de manera global de tota la ZER. D'entre altres possibles fem una llista dels objectius que s'haurien de tenir en compte en primera instància per ser avaluats a final de curs.:

  • La formació interna dels mestres i les mestres de la ZER.
  • El paper dels itinerants.
  • Els objectius a aconseguir dins de les competències bàsiques TIC.
  • Considerar l'avaluació del sistema d'organització de les aules.
  • Contemplar el paper dels coordinadors de ZER i dels coordinadors de centre.
  • Tenir en compte el paper de la comissió TIC.
  • Contemplar com es traspassa la informació d'unes escoles a les altres.
  • Plantejar-se alguna proposta de participació fora de l'escola, com a ZER.

I potser altres àmbits, com la creació d'una intranet de ZER depenent del nivell d'introducció de les TIC a la zona.

   
  Exemple
   
 

Us presentem un exemple de programació general de zona que conté aspectes relatius a les TIC (participació en seminaris d'actualització en tecnologies de la informació -SATI, SZER i SAIP-, projectes telemàtics...).

Aquest és només un exemple, cada zona és un món, i com a tal, cal adaptar el procés a la realitat més propera. Això sí, cal que tothom posi fil a l'agulla i participi d'aquest canvi que ha de provocar, no només la introducció d'un nou maquinari, sinó l'adaptació del currículum i d'una nova manera d'educar.

   
 
Pla anual de zona
 
 
Pla anual de centre
   
  Referències
   
 
Decret 198/1996 de 12 de juny: Article 12. Programació general
Decret 198/1996 de 12 de juny: Article 51. Els projectes educatiu, curricular, la programació general i el reglament de règim interior. (De les zones escolars rurals)