Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió dels recursos humans
 Equip directiu
 
  Objectius
   
 

La postura de l'equip directiu és cabdal i determina, en gran mesura, la posició de l’escola en relació a les TIC. Una actitud positiva i engrescadora per part de l’equip directiu generarà una actitud positiva de la resta del professorat i de l’alumnat. Una posició neutral o poc interessada en relació a les TIC equival a una actitud negativa.

És a dir, si l'escola aposta decididament per les TIC, ha d'haver-hi una implicació molt clara de la direcció en el projecte d’implantació de les TIC. L'equip directiu s’ha de posicionar clarament a favor de la introducció i utilització de les TIC al centre, i ha d'establir i assignar els recursos (humans, materials, econòmics...) per implementar-les.

Els principals àmbits de previsió, en relació a les TIC, que corresponen a l'equip directiu són:

 • Planificar una progressiva integració curricular de les TIC i fer-ne el seguiment, establint els mecanismes d'avaluació necessaris.
 • Garantir la igualtat d'oportunitats d'accés i la no discriminació.
 • Organitzar i mantenir fluxos d'informació, de formació i de suport.
 • Assegurar una instal·lació i un manteniment correctes, i una disposició adequada dels equipaments.
 • Vetllar per l'operativitat, l'adequació i la disposició dels recursos.
 • Assignar pressupostos de funcionament i de reposició.
   
  Continguts
   
 

Es tracta d'establir un política de centre en relació a les TIC. Criteris a tenir presents són els que indica Ferran Ruiz en les "TIC en el centre docent" (Programa de formació inicial per a l'exercici de la funció directiva 2004-2005):

 • Explicitar (en relació amb les TIC):
  • objectius de desenvolupament de les capacitats, destreses i valors de l’alumnat,
  • propostes per a la integració i l’avaluació en totes les àrees.
 • Vetllar perquè l’alumnat adquireix procediments i destreses amb criteris:
  • d’igualtat d’oportunitats i no discriminació,
  • d’avenç sistemàtic i progressiu.
 • Potenciar i estimular:
  • l’ús de les TIC en activitats que comporten producció i comunicació,
  • els projectes cooperatius de l’alumnat,
  • l’accés obert i segur a Internet.
 • Formular per escrit plans al respecte, difondre’ls, revisar-los i actualitzar-los sovint.
 • Gestionar la tecnologia, garantint l’accessibilitat i la funcionalitat (equips, programes i serveis).
 • Gestionar i donar suport als seus usuaris.
 • Fer previsions respecte als recursos econòmics, formació i suport continuats al professorat.
 • Tenir present que la innovació no pot forçar-se jeràrquicament, i que requereix lideratge, participació, suport i gestió.

Concretant, són responsabilitat de l'equip directiu:

 • els documents prescripitius de centre (PEC, PCC, RRI, programació general...), que són la base d'on parteix la coherència d'escola. En tots ells s'ha de reflectir (a banda de molts altres aspectes) la referència a les TIC i el seu paper i funcionament al món educatiu de l'escola..
 • l'organització dels horaris.
 • l'organització dels espais
 • la gestió dels recursos humans
 • la gestió dels recursos materials.
 • l'elaboració de plans estratègics.
 • l'elaboració dels projectes de centre.
 • la gestió academicoadministrativa.

I per tant, l'equip directiu ha de vetllar pel seguiment i bon ús de les TIC en un centre, i de com es valora la seva organització i els resultats obtinguts.

Els equips directius tenen en el curs telemàtic "Les TIC i la funció directiva als centres docents" un bon material per aprofundir en aquests temes. La finalitat d'aquest curs és donar a conèixer als equips directius, dels centres docents de primària i secundària, les profundes transformacions que la societat de la informació i l'aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació representen en l'àmbit educatiu, tant en allò que fa referència a les noves necessitats formatives dels ciutadans com en allò que es refereix al propi paper de l'escola, la seva organització, els models pedagògics i curriculars, les formes d'ensenyament-aprenentatge, la comunicació amb els usuaris, etc. Es tracta de reflexionar sobre aquests temes i de conèixer les diverses possibilitats que ofereixen les TIC per fer front a tots els reptes que es plantegen. Mòduls que els equips directiu haurien de consultar especialment són: l'1 (Els centres docents davant la societat de la informació), el 5 (La gestió dels recursos i les TIC als centres docents) i el 6 (Les TIC i el currículum de l'escola).

Les Tic i la funció directiva als centres docents  
Els centres docents davant la societat de la informació Mòdul 1
Les TIC i l´organització dels recursos als centres docents
Mòdul 5
Les TIC i el currículum de l'escola Mòdul 6

Un altre document que també pot ajudar els equips directius dels centres docents (i també als claustres de professors) per reflexionar sobre la integració de les TIC al procés d'ensenyament-aprenentatge és el cinquè informe dels "Cuadernos para la Sociedad de la Informació de la Informació" de la fundació Auna: "Las nuevas tecnologías en la educación". Segons aquest informe, les TIC són una eina per donar resposta a les noves necessitats educatives que planteja la societat de la informació, i indica que una adequada preparació del professorat i la voluntat dels centres són claus per introduir les TIC a l'ensenyament. Aquesta "revolució digital" a l'àmbit educatiu és lenta perquè suposa, a més d'una gran inversió en equipaments i en formació dels docents, una transformació profunda de la pràctica educativa. Aquesta transformació implica canvis en els processos, en l'objecte de l'ensenyament, en els objectius educatius, en les formes pedagògiques i en els continguts.

Fundació Auna  
Las nuevas tecnologias en la educación (Informe Fundació Auna)
   
  Referències
   
 
Les TIC en la tasca directiva dels serveis educatius J. Fonoll  
Organització dels espais TIC a centres
Pla estratčgic de la societat de la informació
L'escola de la societat del coneixement i l'ús de les TIC  
Las nuevas tecnologías en la educación (Informe Fundació Auna)
Les TIC i la funció directiva als centres docents: Les TIC i la implementació d'un sistema de qualitat i millora contínua