NORMATIVA

DEL CENTRE

Us presentem un recull de normes bàsiques per a una convivència respectuosa que s’han de seguir al nostre centre per tal que el nostre institut pugui assolir un entorn favorable de cordialitat i respecte per al desenvolupament de les activitats educatives.

Podeu descarregar-vos aquest document en format .pdf.

Versió en PDF

S’ha de tenir un tracte respectuós i educat amb el personal de l’institut i amb els companys.

Cal assistir amb puntualitat a totes les classes.

Cal dur la agenda a l’institut i portar-la al dia.

S’han de respectar i utilitzar amb cura el bens immobles i el material escolar de l’institut.

Cal fer un ús racional de l’ascensor i deixar que el facin servir les persones que realment el necessitin.

L’assistència al centre és obligatòria.

1)  S’ha de tenir un tracte respectuós i educat amb el personal de l’institut i amb els companys.

 

2)  A l’aula s’ha de seure correctament i procurar no fer sorolls innecesaris.

 

3)  Durant l’hora de classe no es pot sortir de l’aula ni canviar de lloc sense permís del professor.

 

4)  No es pot anar al lavabo en hores de classe, cal aprofitar l’esbarjo.

 

5)  Entre classe i classe, si cal fer un canvi d’aula s’haurà de fer amb rapidesa per tal de poder ser puntual i fer el mínim soroll als passadissos.

 

6)  Quan acabi la classe, el grup que l’ocupa l’ha de deixar neta i ordenada. S’han de posar les cadires a sobre les taules si és darrera hora del matí o la tarda per tal de facilitar la neteja.

 

7)  Cal assistir amb puntualitat a totes les classes. Els retards i faltes d’assistència injustificades es comunicaran a les famílies, especialment les absències de primeres hores, que es comunicaran el mateix dia mitjançant un missatge al telèfon mòbil dels pares.

 

8)  Cal seguir les normes que doni el tutor i qualsevol professor pel que fa al tipus de llibretes, presentació d’exercicis i ús de materials diversos.

 

9)  Cal dur la agenda a l’institut i portar-la al dia.

 

10)  Dins el recinte escolar no és permès córrer, saltar, empènyer, barallar-se, cridar o jugar a pilota... Aquestes accions seran considerades conductes contràries a les normes del centre i s’aplicaran mesures correctores. I tampoc no es pot menjar ni beure a les aules, passadissos i lavabos. No és permés de fumar en tot el recinte escolar.

 

11)  A l’hora de l’esbarjo tothom haurà d’anar al pati, cercant llocs alternatius els dies de pluja. Només els alumnes de Batxillerat podran romandre a les seves aules de manera ordenada.

 

12)  Els alumnes han de venir al centre nets i polits. Han de dutxar-se desprès d’Educació Física.

 

13)  S’han de respectar i utilitzar amb cura el bens immobles i el material escolar de l’institut.

 

14)  Els alumnes no poden portar el mòbil al centre. En cas de robatori, el centre no se’n farà responsable.

 

15)  En cas de fer un mal ús de l’ordinador o fer servir el mòbil, l’aperell serà retirat pel professor i la cap d’estudis el lliurarà una setmana desprès.

 

16)  No és permès portar dins l’institut gorres o barrets.

 

17)  Cal fer un ús racional de l’ascensor i deixar que el facin servir les persones que realment el necessitin; per la qual cosa no és permés el seu ús indiscriminat

 

18)  El centre serà obert de 8:10 a 19:30. Les classes comencen quan sona el timbre, i els alumnes han de ser a l'aula i esperar, si cal, al professor adins. En cas de absència d'un professor, els alumnes esperaran el professor de guàrdia a l’aula, el qual substituirà al professor absent. Si els alumnes han de fer un canvi de classe, ha de ser el més ràpidament possible.

 

19)  L’assistència al centre és obligatòria. Els alumnes tenen un termini de 7 dies naturals per justificar les faltes (el model es lliura a consergeria). En cas contrari, es considerarà una falta greu que comportarà una sanció.

 

20)  Si es produeix un comportament intolerable per part de l’alumne a classe, el professor podrà expulsar-lo de l’aula i aleshores haurà d’anar a la Sala de guàrdia. Aquest fet es considerarà una falta greu i es comunicarà a la família. Les actituds molt irrespectuoses que atentin contra la convivència al centre tindran diferents mesures correctores, i es valoraran les circumstàncies en les quals s’han produit els fets per tal de valorar la gravetat de la conducta de l’alumnat i establir-ne les mesures correctores. Aquestes sancions seran imposades per la direcció del centre, i aquest fets es comunicaran sempre a les famílies.

 

21)  Les faltes greument perjudicials per a la convivència al centre, que suposin una alteració greu del desenvolupament normal de les activitats del centre rebran diferents sancions, i poden suposar des de la suspensió provisional d’assistència a classe fins a l’expulsió del centre.

INS Joan Coromines - Ctra. de la Bordeta, 39-41

08014 Barcelona - Tel. 93.424.19.01