A B C D E G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z f

Figuració
Melòdica: En sentit melòdic és sinònim d’ornamentació. Procediment molt utilitzat en l’elaboració de variacions.introduint notes de pas, brodadures,....
Figuració-Melòdica
Harmònica: Recurs tècnic pel qual els sons d’un acord es presenten successivament en qualsevol ordre creant un acompanyament melòdic. Un exemple de figuració harmònica en el baix és el "baix d’Alberti".
Figuració-Harmònica
Combinació de figuració melòdica i harmònica.
Figuraciómelòdica-harmònica
Pedal figurat:
Pedal-figurat
Figures de notes
Signes de notació que representen la duració dels sons. Rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera,....
Figures-de-nota
Quadre d’equivalències de les figures de notes: La rodona es pren com a unitat.
Equivalències

Les blanques i figures de valor inferior porten "pal" que es col.loca a la dreta de la nota si el pal es cap per amunt i cap a l’esquerra quan es cap per avall.

Usualment els pals s’escriuen cap per amunt quan la nota està col.locada en una línia o espai inferior a la línia central del pentagrama i cap per avall si està per sobra.

Les pliques s’utilitzen per les corxeres o figures de valor inferior, es col.loquen sempre a la dreta del pal, al seu extrem i amb l’inclinació al contrari.

La barra s’utilitza com a substitut de les pliques quan hi han al menys dues figures iguals.


Final
El final d’una melodia pot ser masculí o femení segons acabi amb una o més notes. El final és masculí si coincideix amb el accent i femení si és produeix després de l’accent.
Final
Forma
Manera d'organitzar i estructurar una idea musical. Sovint s’utilitzen els recursos de la repetició i el contrast.
Forma1
Forma2
Forma binaria

Forma3

Forma ternaria

Forma4

Rondó

Forma5

Forma Sonata

Forma6

Cànon

Forma7

Fuga

Forma8


Frase
Parts d'una melodia o un ritme que te sentit musical, acostumen a ser de 8 compassos.
Frase
Frase conclusiva
Frase amb sensació de final o repòs.
Frase-conclusiva
Frase suspensiva
Frase amb sensació de continuïtat o inestabilitat.
Frase

Projecte TELEDMUSProjecte
TELEDMUS
Cristina Fuertes
cfuertes@pie.xtec.es