A B C D E F G H I J K L N O P Q R S T U V W X Y Z m

Matisos
Signes d'expressió que indiquen la intensitat d'interpretació. Com: Pianissimo (pp), Piano (p), Mezzo forte (mf), Forte (f), Fortissimo (ff)... Crescendo (Cres.), Diminuendo (Dim.), ....i els reguladors.
Matisos
Melodia
Successió de sons organitzats formant frases amb sentit musical.
Melodia
MIDI


Musical Instrument Digital Interface. Descriu una norma de comunicació física entre sistemes (connectors, cablejats, protocols de comunicació) i les característiques del llenguatge que fan possible l’intercanvi d’informació. MIDI no transmet sons, transmet informació.

MI: Instruments Musicals.

DI: Interfície Digital. Un interfície és una connexió física i el protocol ( regles de comunicació entre dues unitats físiques, com l’ordinador i un sintetitzador). Digital implica que el mètode de comunicació utilitza el codi d’ordinador binari: Uns i Zeros. A més a més suposa que es necessita un equip d’amplificació per a escoltar el resultat final.

Podem dir que MIDI és un sistema de comunicació entre instruments musicals a través d’ordinadors.

El sistema MIDI bàsic és aquell que ens permet gravar seqüències i reproduir-les en els sintetitzadors. Per això necessitem un ordinador amb programari que actuï com a seqüenciador, en el que podem gravar seqüències (Dades MIDI) que s’envien al sintetitzador (generador de sons) connectat a l’amplificador amb altaveus.

Components dels sistema MIDI:

MIDI1
Interfície MIDI: és una targeta de so que s’inserta a l’ordinador i incorpora un cable per a connectar unitats MIDI addicionals, com un mòdul de so o un teclat. L’interfície MIDI és el port d’entrada i sortida d’informació MIDI.
MIDI2 MIDI3

Missatge MIDI

El sistema MIDI disposa de 16 canals que permeten enviar 16 seqüències diferents alhora, de manera que es poden escoltar 16 sons alhora. ( En la pràctica les opcions es multipliquen, ja que qualsevol seqüenciador disposa de més de 60 canals). Els missatges bàsics que es produeixen en un sistema MIDI són de dos tipus: missatges de canal i missatges de sistema.

 1. Missatges de canal actuen solament en el canal que es determina prèviament i es divideixen en missatges de veu i missatges de mode.
  • Missatges de veu (Voice) es basen en l’interpretació, per tant determinen les accions sobre el controlador. Els més usuals són: Note On( indica el moment en que s’activa una nota), Note Off ( indica el moment en que es desactiva la nota), Program Change ( indica un canvi de so entre els 128 timbres que pot generar un sintetitzador multitímbric) Control Change (indica la posició d’un controlador, va de 0 a 127 i cada nº indica un controlador diferent, per exemple: volum, panoràmic, vibrat, portament,...). Altres missatges de veu són After-Touch i Pitch Bender.

  • Missatges de mode (Mode) especifiquen al sintetitzador com s’ha de fer la distribució de les veus internes, són quatre Omni Off atén al missatge rebut pel canal prèviament determinat.Omni On atén i reacciona amb tot missatge rebut amb independència del canal.Mono On amb aquest missatge cada canal toca solament una nota. Mono Off o Poly cada canal toca vàries notes.

 2. Missatges de sistema poden ser enviat sempre i controlen tot el sistema MIDI que es troba en connexió. Hi ha tres tipus de missatges de sistema:
  • els comuns són missatges d’indicació ( afinació, selecció de cançó...)
  • de temps real estan pensats per a seqüenciadors i determinen accions d’aturada i començament, ...
  • de sistema exclusiu "System Exclusive" serveixen per a que els instruments canviïn informació entre ells ( de fet són missatges exclusius d’un fabricant d’instruments en particular).


Modalitat
Ordenació de sons, a la música occidental utilitzem els modes major, menor i pentatònic.
Mòdul de so
Mòdul MIDI o rack. És una font de so multitímbrica o sintetitzador sense teclat, que recull les ordres o missatges MIDI que arriben des d’un ordinador o un altre sintetitzador( amb o sense teclat).
Modulació
Canvi de tonalitat o modalitat en una composició.
Modulació
Monodia
Melodia d’una sola veu.
Monodia
Motiu
Fragment musical mínim que serveix de nucli per a la formació d'un tema o un desenvolupament posterior.
Motiu1
Segons la seva col.locació inicial, el motiu pot ser anacrúsic, tètic o acefàlic.
Motiu2
Moviment contrari
És quan una veu baixa i l’altra puja o viceversa.
Moviment-contrari
Moviment oblic
És quan una veu no es mou i l’altra puja o baixa.
Moviment-0bliqüu
Moviment paral·lel
És quan dues veus pugen o baixen.
Moviment-paral.lel

Projecte TELEDMUSProjecte
TELEDMUS
Cristina Fuertes
cfuertes@pie.xtec.es