A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S U V W X Y Z t

Targeta de so
Dispositiu connectat a l'ordinador que permet produir i reproduir sons d’una certa qualitat.
Teclat MIDI
Sintetitzador MIDI que incorpora el mecanisme de teclat. A més a més de poder rebre i enviar informació MIDI permet controlar l’interpretació a través del teclat. El teclat MIDI és el controlador d’interpretació més utilitzat.
Tema
Idea musical amb sentit.
Tema
Tempo
Indicació del grau de velocitat a que s'ha d'interpretar una obra musical. Largo, Lento, Adagio, Moderato, Andante, Allegretto, Allegro, Presto, Vivave,....
To
Distància doble del semitò. Es troba entre el do-re, re-mi, fa-sol, la-si.
To
Tonalitat

És el conjunt de relacions melòdiques i harmòniques de sons organitzats respecte a la tònica o fonamental d'una escala. La tonalitat es fonamenta en set sons (anomenats graus ) i es corresponen amb els set nom de les notes. Els identifiquem amb nombres romans.

Classes de tonalitat

Una tonalitat pot tenir diferents modes, principalment dos: major i menor.

Graus tonals: Són els graus que defineixen un to i són el I, IV i V.

Graus modals: Són els graus que defineixen el mode del to i són: el III principalment i el II, VI i VII.


Transportar
Repetir una mateixa música però en una altura diferent (tonalitat diferent).
Transportar
Treset
Agrupació de tres figures de la mateixa classe amb un tres a sota o a sobre que duren com dos..
Treset
Triada
Acord de tres sons que es forma superposant dues terceres diatòniques consecutives.
Triada1
El grau sobre el que es forma un determinat acord s’anomena fonamental, la primera tercera superposada és la tercera de l’acord i la segona tercera és la quinta de l’acord. Parlem de triada major si la 3ª que es forma a partir de la nota fonamental és major i de triada menor si la 3ª que es forma a partir de la fonamental és menor.
Triada2
Inversions de l’acord: Un mateix acord pot presentar-se en diferents estats: posició fonamental, primera inversió i segona inversió.
Triada3
Dintre d’una tonalitat els acords triades més importants són els que es formen sobre els graus I tònica, IV subdominant i V dominant.
Triada4
Tríton
Interval de tres tons que constitueix una quarta augmentada.
Triada5

Projecte TELEDMUSProjecte
TELEDMUS
Cristina Fuertes
cfuertes@pie.xtec.es