L'univers tou de Salvador Dalí

  La persistència de la memòria
[Model orientatiu de fitxa d'observació]

 • Què et suggereix el títol d'aquesta original i expressiva obra de Salvador Dalí?
 • Si tu en fossis l'autor, com l'anomenaries?
 • En quin format i en quina posició estan representats els diferents elements de l'obra?
 • Cita els diferents objectes i elements que configuren aquesta imatge.
 • Quins d'aquests elements es poden considerar naturals i quins artificials?
 • Observa la làmina atentament i amb l'ajuda d'un visor o una lupa, explica si has detectat la presència d'algun animal o ésser viu.
 • Què és el que més et crida l'atenció dels insectes que s'hi observen? Van en grup o en solitari? T'has adonat de com es reflecteix la mosca sobre l'esfera de vidre del rellotge?
 • Fes girar la làmina de l'obra, tot passant de la posició horitzontal a la posició vertical de forma lenta i en el sentit de les agulles del rellotge. Observa amb el màxim d'atenció i descriu que és el que succeeix. Has vist aparèixer noves formes?
 • Descriu les formes i elements que creus que configuren el fons de l'obra.
 • Fixa't que són elements durs, resistents que configuren un paisatge. Coneixes altres imatges que com a fons tinguin un paisatge del litoral marí?
 • Descriu les formes i els objectes que creus que són les figures principals de l'obra.
 • Fixa't en els diferents rellotges, marquen la mateixa hora?
 • Com definiries aquestes figures com a reals, irreals, fantàstiques, quotidianes, deformades, dures, toves...?
 • Quins tipus de formes creus que predominen a l'obra les de tipus línial o les corbes?
 • Cita i descriu els colors que hi observes, quina sensació et produeixen? A quina estació de l'any situaries aquesta escena?
 • L'obra en general t´ha agradat, no t'ha agradat? Què és el que més hi valores? Quin missatge creus que ens ha volgut donar Salvador Dalí a partir de la representació d'aquestes imatges?
 • Investiga amb quins materials i sobre quin suport es va realitzar l'obra i tracta d'esbrinar en quin gran Museu es troba actualment.
L'univers tou de Salvador Dalí