Número 159 | novembre 2010


editorial

Tornem a saludar-vos des de les pàgines del nostre Full Informatiu del Servei Educatiu del Montsià, en encetar un nou curs i amb les ganes renovades després d’unes merescudes vacances.

Com recordareu, les edicions telemàtiques que vam iniciar durant el curs anterior, van tractar d’una manera monogràfica els temes que conformaven en conjunt el ‘Projecte de Convivència’ dels centres educatius. Aprofitem l’avinentesa per recordar-vos que podeu seguir consultant-los ‘on line’ a través de la nostra pàgina web del CRP del Montsià.

Des de l’equip del SE del Montsià, hem considerat oportú entomar les novetats que es plantegen des del Departament d’Educació dins de la normativa vigent, i poder anar desenvolupant d’una manera adequada cadascun dels temes proposats a partir del nostre coneixement com a professionals del món de la docència. Així doncs, deixarem de banda els temes del Projecte de Convivència (tot i que encara són plenament vigents i actuals), per donar pas a temes de més rellevància perquè s’incorporen en plena vigència (o han de ser incorporats al llarg del present curs) dins del nostre sistema educatiu actual. És el cas del tema que ens ocupa avui, el ‘Projecte Educat 1x1’, que fa referència a la incorporació plena de les aules digitals als primers nivells de la ESO, el qual s’està duent a terme a la majoria de centres de secundària de tot Catalunya. L’Educat 1x1 entronca directament amb la nova metodologia de les pissarres digitals i, en general, amb totes les noves tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (les TAC) que s’estan implantant com a noves des de fa poc temps. Molts dels centres de primària han apostat ja per adquirir pissarres digitals a les aules ordinàries, i probablement -a mitjà termini- acabaran substituint les tradicionals, perquè inclouran totes les prestacions i utilitats de les velles.

Tota esta allau de noves tecnologies cal que siga vista com un gran avenç en el sistema d’ensenyament-aprenentatge del nostre alumnat, especialment pel que fa al valor afegit que aporta en la motivació i el canvi de les metodologies més actuals, que d’altra banda el professorat ha d’anar incorporant per ser molt més operatives, en les seues programacions a l’aula.

El Projecte Educat 1x1 és el primer dels temes que hem plantejat per difondre a través del nostre Full, tot i que n’hi haurà d’altres no menys importants com són: la programació per competències, l’accés a la informació, les metodologies inclusives, els projectes d’autonomia de centre (PAC), la direcció estratègica, l’avaluació en les noves metodologies TAC, ... I mantindrem cadascun dels espais que ja van funcionar en l’edició anterior com són: La veu del Dep. d’Educació; l’opinió de l’expert/a; L’exposició de les bones pràctiques dels centres ( un espai que posem a disposició del professorat ); els recursos a l’abast, recursos en línia; i les novetats interessants pel que fa a concursos, publicacions, ...

Com sempre, ja sabeu que estem oberts/es a qualsevol suggeriment que vulgueu fer-nos arribar i fins i tot a les vostres crítiques constructives per seguir avançant. El Full està pensat per ser el vehicle de comunicació comarcal que apropa el nostre Departament als professionals de l’educació i, al mateix temps, fer-los-en partícips.

Us deixem a continuació amb el nostre número actual, el primer del present curs, i desitgem sincerament que us siga amè, profitós i còmode en el seu format. Molt bon curs 2010-2011 a tothom i bona feina!

L’equip del Servei Educatiu del Montsià

Amposta, novembre de 2010

 

EL PROJECTE EDUCAT 1X1

El Projecte eduCAT ha començat el curs2010-2011 amb una incorporació significativa de centres educatius (prop de 100.000 alumnes de 616 instituts que es completarà al llarg d'aquest primer trimestre) . A la comarca del Montsià estan inclosos en aquest projecte tots els centres educatius de titularitat pública i un centre privat concertat. Destaquem també la posada en marxa del Portal Àtria (abans Empúries), que és el catàleg i la plataforma de compra-venda de recursos educatius digitals; així com la renovació de l'espai web dedicat al Projecte en el portal del Departament d'Educació i la xarxa d'acompanyament dels docents participants. Amb l’entrada del curs 2010-2011 s'ha iniciat també un primer desplegament experimental en 20 centres d’educació primària (2 a les nostres comarques) i es preveu que en 4 anys ja formen part del projecte tots els alumnes de secundària i del cicle superior d'educació primària.

El orígens del projecte eduCAt 1X1 a Catalunya es remunten al curs 2009-2010 en el que seria la concreció del projecte “Escuela 2.0”. Té com a objectiu integrar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en els centres educatius amb l’ equipament progressiu de tots els elements que requereixen les aules digitals.

Tot l’alumnat i el professorat que participen en el projecte disposen d’un ordinador portàtil i les aules es doten de canons de projecció i pissarres digitals interactives tot garantint la seva connectivitat a internet. També es contempla, al menys en la primera fase d'adscripció de centres, l'adequació elèctrica de les aules.

De l’objectiu principal del projecte, anteriorment esmentat, se’n deriven altres fites, situades més enllà dels aspectes purament tecnològics:

El Projecte eduCAT1x1 no està associat, en primera instància, a cap canvi metodològic específic. Són els equips didàctics els qui han de definir el projecte educatiu del seu centre, en una estratègia per fases en la qual el pas del format analògic (llibre, en paper) al format digital (llibre digital) es fa primer, per tal de minimitzari l'impacte del canvi a tota la comunitat educativa. El canvi cap a metodologies avançades d'aprenentatge i ensenyament no cal que es faça simultàniament, sinó en els terminis que cada centre determini. El canvi metodològic s'haurà de produir necessàriament en el moment en què s'haja assumit aquest primer moment de familiarització amb l'entorn digital.

Formació:

El Departament d'Educació disposa d'una oferta específica de formació presencial i no presencial pel Projecte eduCAt1x1, centrada en els aspectes tecnològics i metodològics necessaris per integrar les eines i els recursos digitals en la pràctica docent. També ofereix acompanyament formatiu virtual als docents i assessorament als docents adscrits al projecte, assignant un assessor o assessora TAC dels serveis educatius a cada centre, el qual visita regularment fent l'acompanyament del Projecte.

Per al curs 2010-2011 l'oferta formativa a la comarca del Monstsià és la següent:

Alumnat i famílies:

La participació activa de l'alumnat i de les famílies al Projecte eduCAT1x1 es concreta en:

Inclusió digital:

El Projecte eduCAT1x1  en sintonia amb els principis del Pla d’acció per l’ escola inclusiva “Aprendre junts per viure junts (2008-2015)” preveu mesures per garantir l'atenció educativa de l'alumnat amb discapacitat i altres necessitats educatives especials en igualtat de condicions a l'aula ordinària.

L'ús sistemàtic dels continguts digitals és un repte, però també una oportunitat de millora i normalització en l'adaptació dels continguts i l'atenció personalitzada, gràcies a les facilitats que aporten les tecnologies.

La inclusió de l'alumnat amb discapacitat al Projecte eduCAT1x1 fa necessari preveure actuacions complementàries en els àmbits següents:

· Els equipaments (a partir dels informes realitzats per l’EAP i serveis educatius específics)
· Els continguts digitals
· La formació del personal tècnic i el professorat, i
· El suport a l'alumnat, als centres i al col·lectiu de professionals.

+ info “Inclusió digital”
la veu de ... Ricard Escandell

Una oportunitat

L'entrada de tots els centres de Secundària de titularitat pública i bona part dels de la concertada de Terres de l’Ebre en el projecte Educat 1x1 és un dels més grans reptes que se’ns ha plantejat els darrers anys al món educatiu. Les implicacions són tantes i a tants nivells que caldrà prendre distància en el temps per poder mesurar-ne l’impacte.

El desplegament d’equipaments i connectivitat és, inicialment, un dels aspectes més visibles del canvi. En uns centres que fins ara tenien uns equipaments heterogenis, en alguns casos insuficients, concentrats en aules específiques i desigualment emprats en els currículums, podem afirmar que ara ja es disposa d’un ampli equipament TIC tant per a l’alumnat, com per al professorat, així com d’infraestructures d’aula modernitzades a l’abast sense cap dependència de lloc ni d’horaris ni de matèria. La connectivitat que ha estat exigua durant tots els darrers anys ara ha experimentat una millora realment notable i permet el que era gairebé impensable només fa uns mesos: la navegació d’aules completes d’alumnat de forma simultània.

Però, finalment, ho hem de dir clarament des d’un principi: el canvi i millora d’equipaments, infraestructures i connectivitat no comporta necessàriament, per s
í mateixa, cap millora en allò que ha de pretendre el nostre sistema educatiu en el segle XXI que és la de millorar la capacitat d’aprenentatge i les competències de l’alumnat en un món canviant com mai havíem tingut fins ara. Però, si bé no es pot afirmar que hi haja causalitat suficient entre canvi tecnològic i millora dels aprenentatges, no hi ha dubte que fóra absurd pretendre deixar les aules al marge dels canvis tecnològics que ja són element integrant i irreversible del nostre món quotidià.

Un altre factor important del canvi en aquest procés de transformació ha estat el pas del llibre de text com el coneixíem des de fa tants i tants anys, als materials i continguts digitals. D’aquella galàxia Gutenberg on el llibre ha imperat, hem passat al món digital on els textos es combinen amb tota la resta de llenguatges, suports, formats i sistemes de comunicació. El pas, que al món extern a les aules, tant el comercial, com l’econòmic i el social, ja s’havia produït, a les aules era un element més aviat escàs i, en molts casos, anecdòtic.
El canvi, a part del que això ha suposat per al sector editorial i de distribució, no ho és tot per sí sol, requerirà l’adopció d’un paradigma d’actuació docent que hauria de situar l’alumnat com a protagonista principal del seu procés d’aprenentatge i al professorat com a guia i orientador imprescindible d’aquest procés. Un panorama que, si bé no és pedagògicament nou, sí que podem afirmar que fins ara era molt minoritari o estava reduït a experiències molt específiques .


Els centres també viuen una època de canvis que els darrers temps han apuntat cap a una major autonomia en la gestió del propi projecte educatiu. Si fins ara les implementacions en TIC als centres eren de distribució i gestió bàsicament centralitzada, ara ens trobem amb un projecte on els centres han decidit la seua entrada de forma meditada, consultada i voluntària.

Això aporta una perspectiva totalment nova que comporta unes dimensions totalment noves: no es tracta d'un projecte que fan un grup de docents del centre, es tracta d'un projecte del centre i que implica tots els seus estaments. La importància del nou plantejament és cabdal per poder copsar la potència i abast del canvi.

Als pares ens toca assumir el repte, la necessitat i la responsabilitat d'una situació que, si bé no ha estat originada pel projecte, ara ens caldrà afrontar sense més dil·lacions.

Ja no recordem que l'alfabetització massiva que va propiciar l'escola, també tingué unes primeres generacions que van viure a cavall dels dos móns i que, com ara, no va ser un període de transició exempt de dificultats i dubtes: també es pensava que saber llegir havia de donar accés a certes lectures perilloses, però ningú no va negar, passat un bon temps, que el balanç era tan positiu com el canvi fet irreversible.

L'accés al món de les tecnologies i d'internet ja s'ha estat produint els darrers anys i, molt especialment, per part dels fills, però s'ha fet fora de l'escola i, en molts casos, sense el convenient seguiment familiar, amb gairebé l'únic guiatge dels qui només miren els guanys econòmics. Assumir la responsabilitat compartida amb l'escola de donar a l'eina el valor i l'ús pedagògic que té, és un repte tan difícil com imprescindible.

Gestionar la nova situació no és gens fàcil: el desnivell en l'ús de l'eina entre els pares i els fills és contundent i genera moltes i fonamentades inquietuds, però només fa que posar en evidència la necessitat d'afrontar el repte i que, fer-ho de manera coordinada escola-família, ha de donar moltes més garanties d'èxit.

Finalment ens queda el factor clau, els encarregats d’acompanyar el canvi: el professorat. Deixant a part els aspectes conjunturals que ens afecten com a col·lectiu, la formació original ha estat -i encara és en gran mesura- aliena als nous recursos: el gruix del col·lectiu que ha de fer la transició cap als sistemes digitals hem tingut una formació professional exclusiva amb llibres i sistemes analògics. Un col·lectiu com el nostre que ve d’un canvi continuat i gairebé mai ben explicat, per força ha d’acollir els canvis amb recel: mai no s'està preparat del tot per als canvis. Però tenim un gran motor que caldrà no perdre de vista: la necessitat palesa de superar unes situacions d’aula poc satisfactòries que els darrers anys han identificat que els canvis externs no havien tingut el reflex que corresponia a dins de l’aula.

Sobre la conveniència de fer ara el canvi, el tempo que se li aplica o el sistema utilitzat, sempre podrem convergir i divergir. Els sistemes educatius tendeixen per necessitat, per fugir de les modes, a ser poc proclius als canvis: no cal incidir sobre aquella imatge de l’aula dels nostres dies comparada amb un quiròfan actual i les seues avantpassades. Ara, crec que en moments de crisi global com que els que
actualment l’escola també respira, una passa endavant sempre ha d’aportar més que no un enrocament.

Serà el projecte Educat 1x1 capaç de catalitzar el desitjat canvi? L’oportunitat està servida, i els diversos agents que cobrem el protagonisme tenim una oportunitat, un repte i una responsabilitat històrica per fer-ho de la millor manera possible. Diu l'Eduard Punset que el màxim obstacle per aconseguir la felicitat és la por. Assumir la necessitat d'afrontar la situació de manera sensata i coordinada ens evitarà bona part del llast de la por.

El canvis comporten necessàriament risc i això és el que es demana a la societat: afrontar el repte a consciència perquè els temps així ens ho exigeixen.


recursos

Tot seguit us mostrem un recull de recursos disponibles a la nostra mediateca que fan referència concreta al Projecte Educat 1 x 1

escrits

- Ordinadors a les aules. La clau és la metodogia. AAVV. Editorial Graó [2010]

- Psicología de la educación virtual. Coll, César; Monereo, Carles; [coordinació]: Editorial Morata; [2008]

Articles de revistes

- Perspectiva escolar, 344. TIC-TAC: Temps de les tecnologies (monogràfic). [abril, 2010]

- Aula de innovación educativa, 181. "Tratamiento de la información i competencia digital" (article). [maig, 2009]

- Aula de innovación educativa, 190. "Aprender a aprender usando las TIC en el aula " (article). [març, 2010]aportacions


- Pilotatge 1 x 1 a l'Institut Sales i Ferré d'Ulldecona. Fitxa

- "50 easy things you can do to the Earth (eTwinning)"
. Institut Sòl-de-Riu d'Alcanar . Exemple de projecte eTwinning que va rebre el Premi Europea 2010. Este projecte, en col·laboració amb alumnat d'Alemanya i Bulgària es va dur a terme a les àrees de Física i Química amb nois i noies de 4t d'ESO. Fitxa

Aquest espai va dirigit als professors i les professores dels centres pel tal de donar veu als professionals del nostre entorn més immediat sobre els temes tractats. Podeu enviar la vostra aportació (algun article d'opinió, escrit reflexiu, suggeriment...) o fent-nos arribar experiències de bones pràctiques sobre la temàtica tractada. Podeu fer servir el següent model de fitxa.
La nostra adreça de correu electrònic: crp-montsia@xtec.cat

 


mediateca

Recull de recursos incorporats a la mediateca del Centre de Recursos del Montsià durant el mes de juliol i setembre de 2010. Totes les novetats: http://www.xtec.cat/crp-montsia/Pagines/novetats.htm

Els recomanats dels mesos de juliol / setembre:

revistes

- Protagonistes, ja! 56. Nova llei d'infància

- Protagonistes, ja! 57. Hàbits saludables (Monogràfic)
Entre els articles destaquem:
"City Salut", nou joc en línia per promoure hàbits salubles.
"Riure, plorar, aprendre. El repte de l'educació emocional en l'àmbit escolar"

- Guix 365.
Secció. Viure la lectura, Jaume Centelles: "La imaginació té cara i ulls. Un autor (o il·lustrador) ens visita "

- Guix 366-367. Educació lenta (Monogràfic)
Secció. Viure la lectura, Jaume Centelles:
"La revolució dels àlbums illustrats"

- OGE. Organización y gestión educativa, 4 . A vueltas con los saberes bàsicos en la educación obligatoria

- Aula de Innovación Educativa, 192. Competencia de aprender a aprender. La competencia social en la profesionalización del currículo

- Cuadernos de Pedagogía, 402. Educación Ambiental: El proyecto de Sebastiáo Salgado

- Cuadernos de Pedagogía, 403. Cambian los tiempos. ¿Cambia la Universidad?

- Cuadernos de Pedagogía, 404. Primer dia, primer año de escuela

- Perspectiva escolar 345. Infants i joves amb altes capacitats

- Perspectiva escolar 346. Política educativa per a una societat en crisi

- Escola catalana, 464. L'escola per dins

- In-fàn-ci-a. 175

- In-fàn-ci-a. 176

escrits

- Atles Geològic de Catalunya. La primera presenta una descripció exhaustiva de la geologia de Catalunya acompanyada d'esquemes i mapes temàtics. En la segona part, que és el gruix essencial de l'obra, es presenta el mapa geològic 1:50000, amb la llegenda i la metodologia de la formació de la base geològica de Catalunya. També s'ha inclòs l'etimologia breu de tots els termes que identifiquen les unitats geocronològiques, ordenats alfabèticament i cronològica.

- Projecte: Fem eleccions a l'escola. Unitat didàctica que té com a objectiu ajudar l'alumnat a comprendre el concepte de democràcia, a saber respectar les altres persones i a entrenar-se per fomentar la seva participació en el procés democràtic actual. Al mateix temps, pretén fer reflexionar als mestres sobre com ensenyar aquest esperit democràtic a l'escola tot treballant les competències bàsiques.

CD / CD Rom / DVD

- Contes del món. Concurs de podcast. El concurs de podcast i este recull posterior, amb participació de 26 centres, pretén recuperar la literatura de tradició oral dels pobles com a transmissora de valors humanistes. La publicació compta amb narracions del Pakistan, Camerun, Japó, Perú, Congo, Índia, Nepal, Moldàvia, Sàhara, Marroc, Bulgària, Rússia, Uruguai, Etiòpia, Catalunya...

maleta pedagògica

- Salud en curso. Conjunt de materials, pel·lícules, guies didàctiques i fitxes complementàries, que tenen com a finalitat oferir als professionals de l'educació recursos per al treball de la prevenció de les drogodependències i sensibilitzar a l'alumnat sobre la importància d'adquirir i mantindre hàbits de vida saludable amb l'objectiu de reduir els factors de risc. Adreçat a l'alumnat de primària i secundària.

- De l'hort a casa. A l’interior de la maleta es troben propostes d’activitats fàcils d’integrar en projectes escolars destinats a desenvolupar competències orientades a fer un ús responsable dels recursos naturals i tenir cura del medi ambient .notícies d'interès

Seminari que proporciona eines didàctiques al professorat, de primària i secundària, per tal de fomentar en l'alumnat el plaer de llegir .
Tres sessions basades en lectures adients per a l'alumnat tant de primària com de secundària, una sessió explicativa sobre el pla de lectura, i una sessió compartida sobre la dimensió literària en els nous currículums.
Inscripció del 15 de novembre al 17 de desembre de 2010.

+ informació i inscripció

TICoTACo-

L’ARC (Aplicació de Recobriment Curricular) recull propostes d’activitats, seqüències didàctiques i recursos, que enllacen directament amb el currículum de les àrees de matemàtiques, llengües, ciències naturals, ciències socials i tecnologia. Les necessitats que ha generat el programa EduCat1x1 fan que les propostes didàctiques s’hagin concentrat en els primer cicle de l’ESO en aquest moment, si bé la intenció és donar un servei homogeni a totes les etapes i àrees (en fase de proves).

Key to school, és un hosting gratuït en el qual es pot tenir una plataforma Moodle. Amb Key to School et pots oblidar de les tasques d’administrador/a i centrar-te en la feina de professor/a, que ja és prou. Key to school proporciona un espai Moodle gratuït amb 2,5 GB de disc i un límit de 2500 usuaris, cosa amb la qual n’hi ha de sobres per començar.

Exchange. La comunitat virtual d'SMART que permet buscar i compartir recursos per a la PDI.


... i el proper full

... parlarem sobre Competències Bàsiques !

Us animem, una vegada més, a participar, enviant les vostres opinions, experiències o bones pràctiques...


SE del Montsià,
C/ Mas de Barberans, 31,
43870 Amposta
telf: 977704420
fax: 977704754
 
editorial | la veu de ... | recursos | aportacions | mediateca | notícies | proper full
Optimitzat per a Mozilla Firefox


anteriors