inici CRP
 
 
  Selecció de recursos sobre biblioteques escolars que poden donar idees del paper que ha de tenir la biblioteca dins un centre educatiu, com organitzar-la, com seleccionar els recursos, com dinamitzar la lectura...  
  
 

Per què la biblioteca escolar?

Documents ens els que es poden trobar reflexions sobre el sentit de la biblioteca i el seu paper en l’ensenyament, que poden ajudar a definir els objectius i plantejar les funcions sobre les quals es fonamenta el desenvolupament de la biblioteca escolar adreçada als diferents nivells educatius (Infantil, Primària i Secundària).

- Autoria compartida (1999): "Manifiesto de la biblioteca escolar (UNESCO/IFLA)", en Educación y Biblioteca, núm. 102, pp. 19-20.
http://www.fundaciongsr.es/documentos/manifiestos/manbibesc.htm

- Baró, Mònica; Mañà, Teresa (2002): "Situación actual de las bibliotecas escolares", en CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, núm. 146, pp. 15-24.
http://www.fundaciongsr.org/documentos/2664.pdf

- Benito Morales, Félix (1999): "A la educación por las bibliotecas", en Educación y Biblioteca, núm. 100, pp. 15-16.
http://www.fundaciongsr.org/documentos/5069.pdf

- García Guerrero, José (2001): "La biblioteca escolar. Por su pausada integración en la práctica y en el currículo", en Educación y Biblioteca, núm. 125, pp. 49-56.
http://www.fundaciongsr.org/documentos/6217.pdf

- Illescas Núñez, M. Jesús (1999): "La biblioteca escolar, un recurso básico para el aprendizaje", en Platero, núm. 111, pp. 20-28.
http://www.fundaciongsr.org/documentos/5371.pdf

- Osoro Iturbe, Kepa (2001): "Biblioteca escolar y nuevas tecnologías", en Adibidez, núm. 2, pp. 26-27.
http://www.fundaciongsr.org/documentos/5968.pdf

- Rodríguez Rodríguez, M.a Jesús; Planchuelo Martín, Domingo (2004): "Educación, biblioteca y TIC en la sociedad de la información: reto y compromiso" (en línea), en Foro Biblioteca y Sociedad: Experiencias de Innovación y Mejora. Murcia: ANABAD.
http://www.anabad.org/admin/archivo/docdow.php?id=158

*******

Idees per fer un projecte

Selecció de textos que ofereixen pautes per a la redacció d'un projecte. A través d'aquests documents s'identifiquen els elements essencials que han de formar part d'aquest document marc sobre el qual es basa la tasca de la biblioteca d'un centre escolar.

- Camacho Espinosa, José Antonio (2004): "Guía para la elaboración de un proyecto de biblioteca escolar. Un viaje largo, difícil, pero apasionante", en Educación y Biblioteca, núm. 139, pp. 55-64. http://www.fundaciongsr.org/documentos/6722.pdf

- Col·legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya, Grup de Treball de Biblioteques Escolars: "Desenvolupament de la biblioteca escolar".
http://www.cobdc.org/grups/bibescolars/desenvolupament_biblioteca_escolar.html

- Durban Roca, Glòria: "La biblioteca escolar com a eina educativa".
http://www.bibliotecaescolar.info

- García Guerrero, José (1999): "¿Qué hacer con la biblioteca escolar? Un programa anual de explotación de la biblioteca escolar", en Platero, núm. 111, pp. 9-17.
http://www.fundaciongsr.org/documentos/5379.pdf

- Osoro Iturbe, Kepa (1999): "Proyecto de Biblioteca Escolar Maravillas: hacia la vanguardia de la lectura", a Primeras Noticias. Literatura Infantil y Juvenil, núm. 160, pp. 68-75.
http://www.fundaciongsr.org/documentos/5117.pdf

- Rueda Guerrero, Rafael (1999): "Biblioteca escolar: el difícil comienzo", a Platero, núm. 111, pp. 3-7.
http://www.fundaciongsr.org/documentos/5378.pdf

*******

Com organitzar-la

Els documents d'aquest apartat mostren un nivell major de concreció i es presenten com suport per a la presa de decisions respecte al disseny de l'espai, l'organització dels fons i el tractament dels diversos materials que componen la col·lecció. La idoneïtat d'aquesta sèrie de decisions redundarà en un millor compliment de les funcions assignades a la biblioteca i en la qualitat del servei i atenció a les necessitats d’alumnes i professors d'Educació Infantil, Primària i Secundària.

- Ascorbe, Jesús (2002): La informatización de la biblioteca escolar: el Programa ABIES 2.0. Navarra: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura, 78 pp.
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/abies.pdf


- AA (2001): La clasificación decimal universal en los currículos escolares: instrucciones para la organización temática de los fondos bibliográficos de las bibliotecas educativas no universitarias. Pamplona: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura, 54 pp.
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/cdu_cas.pdf

- Centro de Documentación del Servicio de Renovación Pedagógica (2000): Cómo organizar una biblioteca escolar: aspectos técnicos y pedagógicos. Pamplona: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura, 47 pp.
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/blitz2_cas.pdf

- Lage Femández, Juan José (1998): "Bases para la evaluación de una biblioteca escolar", a Platero, núm. 100, pp. 19-24.
http://www.fundaciongsr.org/documentos/4852.pdf

 

*******

Com la podem anar omplint. Seleccionem els recursos

L'èxit de la biblioteca escolar depèn en gran mesura de la composició de la col·lecció, dels materials de lectura -tant de ficció com informatius- i del conjunt de recursos que s'ofereixen als usuaris per satisfer les seves necessitats d'informació i de lectura. Aquest apartat conté referències útils per millorar aquesta oferta i adequar-la als diferents nivells de lectura de l'alumnat.

Criteris per a conformar el fons i seleccionar els materials

- Baró, Monica (2000): "Libros de conocimientos para el fin de milenio", a CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, núm. 127, pp. 24-36.
http://www.fundaciongsr.org/documentos/5416.pdf

- Hermida, Carola (2002): "Conformar el canon literario escolar", a CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, núm. 150, pp.7-12.
http://www.fundaciongsr.org/ documentos/6390.pdf

- Pacho Pacho, Regina (2001): "Esos libros redondos, los cederrón", a Educación y Biblioteca, núm. 124, pp. 94-101.
http://www.fundaciongsr.org/documentos/6293.pdf


Guies i recursos per a donar suport a la labor de selecció de materials

- Babar. Revista de Literatura Infantil y Juvenil.
http://revistababar.com

- Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/

- Bienvenidosalafiesta.com. Diccionario de literatura infantil y juvenil. Luis Daniel González.
http://www.bienvenidosalafiesta.com/

- CEPLI. Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil.
http://www.uclm.es/cepli/

- Chilias. La Biblioteca Virtual.
http://www.diba.es/chilias/

- DIM. Grupo de Trabajo Didáctica y Multimedia. Dirección Pere Marques.
http://dewey.uab.es/pmarques/dim/

- Educalia. Fundació La Caixa.
http://www.educalia.org

EducaRED. Leer y Vivir.
http://www.educared.net/aprende/vivircuento/index.htm

- Llibreria Robafaves
http://www.robafaves.com/

- SAMIAL. Seminari d'Analisi de Multimedia Interactiva per a l'Aprenentatge i el Lleure.
http://www.rosasensat.org/samial/

- SOL. Servicio de Orientación de Lectura.
http://www.sol-e.com/

- Travesía. Selecció de recursos d'interès per a usuaris de biblioteques públiques.
http://travesia.mcu.es/

- XTEC. Literatura Infantil i Juvenil. Associació de Mestres Rosa Sensat.
http://www.xtec.es/recursos/lit_inf/index.htm

*******

Animem a la lectura

En aquest apartat s'ofereixen documents de caràcter general i altres més dirigits a l'educació documental o a la promoció de la lectua. Les reflexions i experiències poden ser adaptades als diferents nivells educatius.

- Banco de Recursos para el Fomento de la Lectura. SOL Actividades.
http://www.sol-e.com/bancorecursos/index_br.php?verSeccion=actividades_especiales.php

- Bames Anco, Perla Noemi (2002): "La biblioteca escolar como recurso central del aprendizaje: propuesta de formación en el centro educativo", a Anales de Documentación. Múrcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad (vol. 5).
http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0502.pdf


Per afavorir l'autonomia de l'alumnat. La formació d'usuaris i l'educació documental

- Arellano Yanguas, María Villar (2002): "Biblioteca y aprendizaje autónomo: guía práctica para descubrir, comprender y aprovechar los recursos documentales". Pamplona: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura.
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/autonomo.pdf

- Association for T eacher-Librarianship in Canada (A TLC) (1998): "Carta de los derechos del alumno en la era de la información", a Educación y Biblioteca, núm. 91, p. 17.
http://www.fundaciongsr.org/documentos/4738.pdf

- Bartolomé Puerto, Margarita (2000): "La biblioteca del lES Ramón J. Sendero Una propuesta de señalización y de formación de usuarios", a Educación y Biblioteca, núm. 116, pp. 27-30. http://www.fundaciongsr.org/documentos/5900.pdf

- Calvo Soto, Miguel (2002): "Para saber más nos hacemos detectives", a Aula Libre, núm. 76, pp. 35-38.
http://www.fundaciongsr.org/documentos/6571.pdf

- Illescas Núñez, M.a Jesús (2003): Estudiar e investigar en la biblioteca escolar: la formación de usuarios. Pamplona: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura, 140 pp.
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/estudiar.pdf

Despertar i potenciar l'hàbit lector creant un espai promotor de la lectura:

- Coronas Cabrero, Mariano (2000): La biblioteca escolar. Un espacio para leer, escribir y aprender. Pamplona: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura, 28 pp.
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/blitz3_cas.pdf

- Femández Gómez, Concha (2002): "Onda Lectura", a Primeras Noticias. Literatura Infantil y Juvenil, núm. 187, pp. 75-79.
http://www.fundaciongsr.org/documentos/6381.pdf

- Moreno, Víctor (2000): Lectura, libros y animación: reflexiones y propuestas. Parnplona: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura.
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/Blitz_verde_II_cas.pdf

- Pérez Zarauz, M.a Encamación; Pérez Zarauz, Eugenia (2004): "Diseño, aplicación y evaluación de un programa de actividades de fomento de la lectura y dinamización de la biblioteca escolar en un instituto de Educación Secundaria", a Foro Biblioteca y Sociedad: Experiencias de Innovación y Mejora. Múrcia: ANABAD.
http://www.anabad.org/admin/archivo/docdow.php?id=153

*******

Activitats de suport

Recull de diferents fonts d'informació de caràcter institucional: associacions, institucions i centres educatius que desenvolupen projectes, ofereixen múltiples recursos i poden servir de models.

Projectes que desenvolupen diferents administracions en l'Estat espanyol

- Biblioteca Escolar. Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje. Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia. Delegación Provincial de Málaga.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/

- Bibliotecas escolares. Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
http://w3.cnice.mec.es/recursos2/bibliotecas/

- Pla de lectura de Castilla-La Mancha 2005/2010
http://www.jccm.es/educacion/plan_lectura/pdfs/orientaciones_planlectura.pdf

- Programa ACEX - Bibliotecas escolares. Gobierno Vasco. Departamento de Educación-Bizkaia.
http://www.gaztenet.com/acex/bibliotecas.htm

- Recursos Educativos-Bibliotecas Escolares. Gobierno de Navarra. Dirección General de Educación. Dirección General de Enseñanzas Escolares y Profesionales.
http://www.pnte.cfnavarra.es/profesorado/recursos/biblioteca/index.php

Associacions de biblioteques escolars

- Associació Servei de Biblioteques Escolars L'Amic de Paper. Melcior de Palau 140, 4t. 08014 Barcelona.
Tel. 933307213/934905498. Fax 933307213; a/e: informacio@amicdepaper.org
http://www.amicdepaper.org

- Grup Bibliomèdia. Àmbit de treball de la Federació de MRP de Catalunya per a la Biblioteca-Mediateca dels centres educatius.
http://gbiblio.pangea.org/


Exemples de biblioteques escolars

Primaria:
- Biblioteca del CEIP Sant Jordi de Lleida. Bloc de la biblioteca
http://www.xtec.es/~mescorsa/calaixeraCI/Biblioteca/biblioteca.html

http://biblioteca-santjordi.blogspot.com/

- Biblioteca Escolar del CP Miralvalle: Plasencia (Cáceres).
http://centros1.pntic.mec.es/cp.miralvalle/paginas/biblioteca/biblioesco.htm

- Librolandia. El Planeta de los Libros. CP La Canal: Luanco (Asturias).
http://www.educastur.princast.es/cp/lacanal/libros/

- Projecte PuntEDU del CEIP Enric Grau Fontseré de Flix
http://www.xtec.cat/ceipflix/projectePuntedu/index.htm

Secundaria:

- Biblioteca de l’IES Ramon J. Sender de Fraga
http://www.educa.aragob.es/iesrsfra/Bbilioteca.htm

- Projecte Bidoc de l’IES Salvador Seguí de Barcelona
http://www.salvadorsegui.net/BiDoc/

**********