Estudis impartits
     
  Ensenyament Secundari Obligatori
 

El nostre centre, com a secció d'ensenyament secundari, imparteix els estudis corresponents a l'ESO.

L'Educació Secundària Obligatòria o ESO dura quatre anys i està dividida en dos cicles: el primer (1r i 2n deso), per a l’alumnat de 12 a 14 anys, i el segon cicle (3r i 4t deso), destinat als joves i les joves de 14 a 16 anys.

L'ESO s'organitza en crèdits. Un crèdit són 35 hores de classe, normalment 3 hores a la setmana durant un trimestre. Els crèdits d’una mateixa matèria poden unir-se perquè tinguin una durada de tot el curs. Hi ha tres tipus de crèdits: comuns, variables i de síntesi.

   
  Metèries comunes
  Són aquelles que estudien tots els joves i les joves. Es tracta dels ensenyaments obligatoris de cada àrea o matèria. Completen i consoliden el que s'ha après a l’Educació Primària. Donen la base cultural imprescindible per a qualsevol persona adulta.
   
Matèries optatives
 

Completen i milloren la formació dels alumnes segons els seus interessos i possibilitats. N'hi ha de tres tipus:

  1. Ampliació. Amplien el coneixements adquirits en els crèdits comuns. Exemples: Meteorologia, Novel·la,
  2. Iniciació. Introdueixen al alumne a nous espais conceptuals. Així: Introducció a la història de l'art, Iniciació al llatí,
  3. Reforç. Seveixen per ajudar a consolidar continguts rebuts en els crèdits comuns i així contribuir a la seva recuperació, s és el cas. Per exemple: Reforç d'ortografia, Resolució de problemes...

   

  Matèries optatives de 1r cicle.
   
  Matèries optatives de 2n cicle.
   
 

Treball de síntesi

 

El treball de síntesi, tal i com el defineix el departament d'ensenyament, "és format per un conjunt d'activitats d'ensenyament-aprenentatge concebudes per comprovar si s'han aconseguit, i fins a quin punt, els objectius establerts en les diverses àrees curriculars." Per això, creiem que tenen una gran importància perquè permeten:

  Conèixer en quin punt es troba l'aprenentatge de l'alumnat.

  Interrelacionar els continguts en un únic fil conductor, que el determina cada crèdit.

  Elaborar formalment i de manera curada un treball on totes les àrees hi són valorades i hi poden ser representades.

  Afavorir I'interrelació entre els professors, entre els alumnes i entre els alumnes i els professors.

Aconseguir aquests objectius exigeix el major nivell possible d'interdisciplinarietat. A partir del fil conductor que és cada tema, les diferents àrees hi aporten la seva proposta, que hi queda encabida dins del crèdit.

I tot dins d'un marc de treball, organització, orientació i exigència a tots els professors
a tots els alumnes, per tal d'arribar a poder-ne fer una avaluació comuna.

Per altra banda, des dels diferents equips docents i de les àrees s'ha estudiat la ubicació del crèdit de síntesi en el curs, per tal de no distorsionar l'assimilació de continguts i poder així garantir l'assoliment dels objectius mínims previstos per cada àrea. Només d'aquesta manera assegurem, un cop més, la plena adequació en el curs.

1r cicle
1r d'eso
Camprodon i la seva vall
2n d'eso
El món del romànic al Ripollès
2n cicle
3r d'eso
Terra de volcans
4t d'eso
Busca't la vida