P r e s e n t a c i ó
 

 

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

1. QUI SOM?

 • La SES Germans Vila-Riera és un centre públic d'educació secundària obligatòria nascut el curs 95-96.
 • S'identifica com a centre català, democràtic i participatiu.
 • Aplega bàsicament alumnes dels pobles de les Valls de Camprodon, Ogassa i Sant Joan de les Abadesses.
 • És un centre que vol estar arrelat a l'entorn tant social i econòmic com natural.
 
   

2. ÀMBIT DEL PROFESSORAT I DEL PERSONAL NO DOCENT.

 • El professorat de la SES se sent mogut per la creació d'un projecte compartit: l'educació dels alumnes i la seva formació integral.
 • Com a centre de tarannà participatiu vol aconseguir que tant el professorat com el personal no docent se senti seu l'institut i tot el que s'hi fa.
 • El seu professorat vol mostrar-se dialogant i constructiu, acceptant les opinions d'altri quan aquestes puguin ajudar a millorar la tasca docent.
 • Els professors i professores han pres el compromís de ser constants en l'autoformació així com en l'atenció crítica a les novetats pedagògiques i de formulació de nous continguts, parant atenció, quan calgui, a les noves tecnologies referides a l'ensenyament.
 

3. ÀMBIT DE LA INSTRUCCIÓ I DE L'EDUCACIÓ

 • La llengua catalana és la llengua vehicular i d'ensenyament de la SES Germans Vila-Riera.
 • El nostre centre vol caracteritzar-se per ser integrador de tot l'alumnat de qualsevol procedència, evitant així cap tipus de discriminació per raó de sexe, raça o creença.
 • El professorat es proposa com a objectiu tendir a què l'alumnat valori l'institut i se'l senti seu.
 • Es cerca en tot moment ser respectuós amb els diferents ritmes d'aprenentatge i amb les capacitats de cadascú.
 
 • En aquest sentit es preté atènyer una educació integral dels alumnes i per això es vol que l'ensenyament abasti tant els aspectes curriculars com els educatius.
 • Des del centre s'ha fet una opció decidida per l'educació en la conservació del medi ambient així com per l'aprofitament dels recursos naturals que ens ofereix la comarca.
 • Des de bon començament, el nostre centre s'ha caracteritzat per una preocupació constant per l'assessorament en l'orientació professional i dels ensenyaments postobligatoris dels alumnes que finalitzen l'ESO.
 • La SES Germans Vila-Riera ha optat per aprofundir de manera prioritària en el treball dels següents valors
   
  - solidaritat - sinceritat,
  - tolerància, - austeritat
  - respecte a les normes - senzillesa,
  - constància i esforç - amistat
  - educació pel silenci  
 
 
   

4. ÀMBIT ORGANITZATIU. DE LA PARTICIPACIÓ I DE LES RELACIONS HUMANES

 • Des del conjunt del professorat s'ha optat per potenciar les vies de participació per escoltar tothom:

  - Claustre: òrgan de decisió, de participació i debat.
  - Equip docent: espai per a la concreció dels criteris educatius.
  - Departament: Lloc per a la presa de decisions curriculars.

 • D'aquesta manera es preté que aquesta presa de decisions es faci des d'una òptica de l'interès general i de centre per sobre del particular, superant així plantejaments individualistes.
 • Es manifesta la voluntat que, a ser possible, els acords es prenguin sempre per la via del consens i, si no és possible, per majoria. Malgrat tot, es vol trobar, en tot moment, l'equilibri entre el diàleg participatiu i l'eficàcia.
 • El professorat del centre manifesta el compromís d'assumir els acords presos -encara que no sempre s'hi estigui plenament d'acord- amb el ben entès que aquests s'hauran de revisar periòdicament per valorar-ne l'acompliment i l'actualitat.
 • La voluntat del centre és la d'aprofitar les capacitats de cadascú per a la gestió de l'institut i en el desenvolupament de la tasca diària.
 • Des del conjunt de la comunitat educativa es vol potenciar la relació entre alumnes, professorat i pares per tal de cercar el màxim d'unitat d'acció educativa, potenciant també els canals d'informació amb els pares.
 • Des de la SES Germans Vila-Riera, es té la voluntat de continuar mantenint unes bones relacions amb les institucions de l'entorn.

5. ÀMBIT DE LES INFRAESTRUCTURES I ELS RECURSOS

 • La distribució dels recursos econòmics es fa en funció de les necessitats i de les prioritats que es donin al centre.
 • Mantenir en bon estat de conservació les instal·lacions i fer una revisió constant dels desperfectes és, al nostre entendre, una bona manera de crear hàbits de respecte pel centre i el seu entorn.
 • Es reconeix la importància de la implicació de l'alumnat en el manteniment, neteja i conservació de les instal·lacions per ajudar a valorar allò que tenim. Tanmateix es preté que, alumnes, professors i personal no docent maldin per aprofitar els recursos naturals de què es disposa.