Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 1999-2000 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Pedagogia de la vida i de la mort: eines d’acció tutorial i propostes didàctiques per a l’educació primària
Autoria: Anna Nolla i Casals
Modalitat: B1: cinc mesos
Característiques: Inclou reflexions sobre la mort, des del punt de vista filosòfic i pedagògic: aprendre a viure, aprendre a morir. Es presenten dotze pàgines d’orientacions psicopedagògiques per assessorar la tasca d’acció tutorial. Finalment es proposen vint-i-tres Unitats de Programació per a l’Educació Primària: nou per el Cicle Inicial, set per el Cicle Mitjà i set més per el Cicle superior, juntament amb unes orientacions per dur a terme les activitats d’avaluació.
El treball també inclou unes entrevistes amb mestres d’EP per conèixer la seva opinió sobre les dificultats i els reptes dels ensenyants a l’hora de parlar de la mort a l’escola.
Orientació del treball: Eines d’acció tutorial per ser utilitzades pel tutor de Primària i Unitats de Programació per els tres cicles de l’etapa.
Temes i/o Identificadors: Vida, mort, pèrdua, dol, pedagogia, eines d’acció tutorial, didàctica, unitat de programació.
Destinataris: Ensenyants d’Educació Primària i persones vinculades al món educatiu interessades en el tema de la mort i els valors que aquesta genera.
Resum: Aquest treball pretén oferir eines que convidin a la reflexió, que permetin elaborar millor les pròpies idees i generar una opinió sòlida sobre la pedagogia de la vida i de la mort. Així es podrà desenvolupar una intervenció educativa més adequada.
La mort és un fet directament lligat a la vida. Tots els éssers vius són finits, però només l’home té consciència de la seva finitud.
Quan pares o educadors han de parlar de la mort amb els nens/es, la tasca és difícil d’abordar. L’educador, en desenvolupar la seva tasca tutorial, ha de saber orientar tant al nen/a com al seu entorn familiar i en el tema de la mort, això és francament complex i imprescindible alhora.
S’han pres com a marc de referència les investigacions i els treballs fets per diversos autors, des del camp de la filosofia i la pedagogia: Jaspers (filòsof), Mèlich (filòsof i pedagog), Torralba (filòsof i teòleg) i Poch (filòsofa).

Els objectius del treball han estat:

1. Detectar les dificultats reals dels educadors/es davant d’aquesta temàtica.

2. Delimitar els eixos bàsics del pensament d’alguns autors contemporanis.

3. Oferir orientacions psicopedagògiques als tutors.

4. Localitzar recursos didàctics.

5. Proposar activitats d’ensenyament-aprenentatge i activitats d’avaluació.