Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 1999-2000 
Memòria del treball 

 
Títol: L'escriptura del jo. Una proposta d'educació intercultural i tractament de la diversitat per a l'ensenyament secundari obligatori: segon cicle
Autoria: Jordi Carreras de Cabrera
Modalitat: A: curs escolar sencer
Característiques: L'eix temàtic vertebrador d'aquest projecte és un itinerari a través de les vivències passades, presents i fins futures de cadascun dels nostres alumnes, basat en tot un seguit d'activitats de recerca, lectura, creació i recreació de textos, lliure interpretació i altres ítems diversos que giren essencialment a  l'entorn de l'escriptura del jo – entesa com a forma d’escriptura creativa -, i culminen en l'elaboració d'un llibre autobiogràfic
Orientació del treball: Ultra el treball d’investigació teòrica pertinent i una reflexió que detalla totes les bases psicopedagògiques en què s’assenta el projecte, aquest conté també el desenvolupament complet d’un ampli treball pràctic a punt per ser aplicat per qui vulgui embarcar-se en l’aventura.
Temes i/o Identificadors: Llengua i Literatura Catalanes. Interculturalitat. Educació en la diversitat. Educació en valors.
Destinataris: Educació Secundària Obligatòria
Resum: Aquest és un projecte de didàctica de l’escriptura que neix de la il.lusió de fer una veritable contribució renovadora i reformadora al panorama del nostre ensenyament, vertebrada sobretot a partir de l’àrea de llengua però alhora decididament oberta a una visió més interdisciplinària, globalitzadora i integradora de l’educació que vetlli tothora, i molt especialment, per una formació integral de la persona en una societat que ha d’anar superant amb determinació els seus prejudicis etnocèntrics i ha d’anar assumint gradualment un perfil de futur més multicultural i multiètnic.
D’altra banda, i tenint present que aquest futur també ens reclama cada vegada més la superació de certs patrons i esquemes rígids de didàctica de la llengua que haurien de passar definitivament a la categoria de mòmies,  cal apostar per concepcions de l’ensenyament de la llengua que siguin molt més vives i dinàmiques (com ara tractar-la sense embuts des de l’òrbita del llenguatge universal) i que afectin la seva part més profunda i essencial (com ara el seu tresor lèxic, la seva idiosincràsia sintàctica i les seves possibilitats estilístiques i de registre).
Els punts de partida en què es basa el projecte per afrontar aquests reptes són recuperar el centre d’atenció de l’alumne en tant que ésser individualitzat i persona diferenciada de totes les altres que l’envolten, i fer despertar la seva motivació i el seu interès per la llengua com a eina inestimable de coneixement de l’entorn i de reflexió i creixement personal, de manera que el seu ús acabi esdevenint per a ell més una necessitat o un acte d’afirmació i manifestació lliure de la seva personalitat que no pas una obligació absurda i desnaturalitzada.