Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 1999-2000 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: L’Acció Tutorial, factor de qualitat dels centres d’ESO.
Autoria: Joan-Lluís Espinós i Espinós
Modalitat: B2: cinc mesos
Característiques: El treball consta de 357 pàgines i està organitzat en cinc capítols.
L’ultin capítol recull diferents propostes adreçades als centres analitzats i a l’Administració Educativa.
Hi ha una extensa bibliografia relacionada amb el PAT i la Qualitat dels centres.
Hi ha dos annexes referits als instruments utilitzats per portar a terme la investigació.
Orientació del treball: Es tracta d’un treball d’investigació que pretén conèixer com s’està desenvolupant el PAT en alguns centres d’ESO públics. Amb l’objectiu de fer una proposta d’organització del PAT.
Temes i/o Identificadors: Pla d’Acció Tutorial i l’organització del PAT en un centre públic.
Destinataris: Aquest treball està especialment adreçat als gestors dels centres d’Ensenyament Secundari tant públics com privats 
També està adreçat a l’Administració Educativa.
Resum: Els Plans d’Acció Tutorial que es realitzen en els centres, generalment estan referits a l’acció “tutorial grupal” . Es a dir, la majoria de centres disposen d’una programació per a desenvolupar les sessions de treball setmanals (d’una hora de durada) que tenen lloc amb cada grup d’alumnes. En canvi, no es sol tenir en compte que el PAT està referit, també, a altres aspectes que tenen tanta o més importància. 
Ens estem referint a : Les actuacions prèvies a la matriculació de l’alumnat provinent d’altres centres i especialment de l’educació primària ; L’acció tutorial personalitzada i l’avaluació d’aquest pla.
Totes aquestes actuacions també han d’estar planificades i han de disposar d’una estructura organitzativa per a poder desenvolupat el PAT globalment.
En aquest treball s’analitzen els PAT de quatre centres públics, dos d’ells experimentadors de la reforma de l’ensenyament secundari des dels seus orígens i els altres dos (un provinent de BUP i l’altre d’FP) que s’han incorporat al model exposat a la LOGSE quan ho ha previst el calendari.
Aquest estudi ha permès comparar la situació on troben actualment en relació al Pla d’Acció Tutorial i tenir una aproximació dels punts dèbils dels centres públics en aquest àmbit .