Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 1999-2000 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Les U.A.C. a secundària . Com optimitzar el seu funcionament ?
Autoria: Rita Armejach Carreras
Modalitat: A: curs escolar sencer
Característiques: El treball te tres parts:
. Coneixement d’altres experiències similars del país i de fora en els camps de: educació, ocupació, justícia, benestar social, sanitat. (Ara estic en aquesta fase)
. Contrast de propostes organitzatives i metodològiques amb les pròpies. Discussió amb altres centres i entitats de les primeres conclusions i materials.
. Primeres propostes d’optimització a nivell conceptual que poden acompanyar-se d’altres a nivell organitzatiu i metodològic. 
Orientació del treball: Es podria dir que el tema preferent son les UAC però, el vertader tema preferent és com cada element: persona, entitat, estratègia, material ..., pot optimitzar la seva intervenció per aconseguir un millor desenvolupament de l’adolescent.
Temes i/o Identificadors: Temes trasversals, educació en la diversitat.
Destinataris: Educació Secundària Obligatòria.
Resum: El treball contempla les UAC en el marc dels centres de ESO. Pretén fer una reflexió sobre quins son els elements que intervenen en les UAC i  la seva funció facilitadora o no. Per arribar mitjançant el contrast d’experiències: la pròpia, les de Catalunya i les d’Europa, a començar a fer propostes d’optimització, de cadascun dels elements que intervenen en l’acompanyament de l’adolescent.
L’àmbit  en què se centra el treball són els nois i noies en la franja de 12 a 16 anys amb risc d’exclusió social i /o greus dificultats d’aprenentatge.